Marknadskommentar från Jordbruksaktuuellt 2006-12-17


Samma pris, olika betalning

Kvalitetsregleringarna hos några av de största spannmålshandlarna skiljer sig ifrån slutkundens, AarhusKarlshamns, kvalitetsregleringar. Ersättningen för en direktleverans av raps från gården till Karlshamn kan skilja sig beroende på vilken handlare som förmedlat affären, trots att grundnoteringen är lika. I artikeln används Lantmännen som exempel men flera handlare använder liknande system för regleringar.

Skillnader i kvalitetsregleringar

Vattenhalt
AarhusKarlshamn
7 % vattenhalt ger en ökad intäkt på 1 %.
Lantmännen
7 % vattenhalt ger en ökad intäkt på 0,5 %.

Oljehalt
(för frö med 7 % vatten)
AarhusKarlshamns
44 % oljehalt ger en ökad intäkt på 6 %.
Lantmännen
44 % oljehalt ger en ökad intäkt på 4,5 %.

Avrens
AarhusKarlshamn
1% avfall ger en ökad intäkt på 0,5 %
3% avfall sänker intäkten med 1 %
Lantmännen
1% avfall sänker intäkten med 1 %
3% avfall sänker intäkten med 3 % samt 2 kr/dt i rensningsavgift.
 
- Det är upp till handeln vilken prissätt­ning de använder när de köper in raps, sä­ger Kenneth Hellquist, AarhusKarlshamn. Vi använder en internationell standard för prisreglering efter kvalitet både för svensk och importerad raps.
VIKTEN AV RÄTT VATTENHALT
AarhusKarlshamn tillåter en maximal vattenhalt på 9 %. För vattenhalt mellan 6-9 % får säljaren kompensation. För vat­tenhalt under 6 % betalas ingen prissregle­ring, men det görs inget avdrag.
- Intervallet för vattenhalten är för att ge oss en vara av rätt kvalitet, säger Kenneth Hellquist. Oljefrö under 6 % blir spröda och går lätt sönder. Att torka sin raps under 6 %  innebär för säljaren onödiga torkkostnader, mer avrens eftersom fler frön går sönder samt ingen extra betalning för varan. Lantmännens torkskala för oljeväxter kompenserar för en vattenhalt ner till 8 %. Mellan 6-8% vatten får lantbrukaren ingen extra ersättning och för vattenhalter under 6 % straffas lantbrukaren med en avgift på 2 kr/dt.
OLJEHALT I RAPSEN
Basis för prisreglering efter oljehalten i rapsfrö är 40 %. AarhusKarlshamn mäter oljehalten i befintligt produkt och korrige­rar ej för vattenhalt. Priset justeras till sälja­ren för varje procents avvikelse från 40 %.
Flera spannmålshandlare räknar om rapsfröet till en vattenhalt på 9 % innan oljehalten regleras. Effekten blir att olje­halten blir lägre på pappret och att också prisregleringen till lantbrukaren blir lägre.
FRÖ ELLER AVRENS?
För leverans av oljefrö direkt till Aarhus­Karlshamn får halten avrens högst vara 4 % och basis för prisreglering är 2 %. Avrens­halt under 2 % ökar priset till säljaren och avrenshalt mellan 2-4 % minskar priset. AarhusKarlshamn betalar för avrens upp till 2 %, sedan görs avdrag på priset. Lantmännen räknar bort allt avrens från levererad volym inklusive det som under­stiger 2 %, samt att en rensningsavgift tas ut på det som överstiger 2 %.
BREDD GER ANDRA REGLERINGAR
- Vi har tidigare haft ett system med olika kvalitetsregleringar på raps för leverans till silo eller direkt till Karlshamn, säger Göran Karlsson, produktmarknadschef oljeväxter Lantmännen. Det blev dock ohållbart i längden med två parallella kvalitetssystem, dels att administrera och dels att förklara för odlarna. Om skillnaden mellan Aarhus­Karlshamns och Lantmännens kvalitets­regleringar genererar pengar så försvinner de inte i tomma intet, de kommer fortfa­rande lantbruket till del, kollektivt.
- Vårt system för kvalitetsregleringar är utformat efter att vi har en mycket större bredd i den varan vi tar emot i våra anläggningar än vad AarhusKarlshamn tillåter på sin anläggning. Vi vill även styra lantbrukarna tydligare mot att inte övertorka varan.
FÖRMEDLAR KUNDENS KRAV
- Min idé är att låta odlarna ta del av kundens kvalitetskrav och regleringar, säger Mats Eriksson på BM Agri. Jag job­bar som mäklare och får ersättning via provisionen på förmedlade affärer, jag ska inte tjäna pengar på kvalitetsregleringar. Därför tillämpar jag AarhusKarlshamns kvalitetsregleringar för raps rakt av.
- Jag vänder mig bara till de som kan leverera torr vara direkt till fabriken. De lantbrukarna har redan haft sitt svinn på gården i form av avrens och borttorkat vatten, och ska inte behöva betala några extra kvalitetsregleringar utöver Aarhus­Karlshamns krav.
”TITTA PÅ SISTA RADEN”
- Lantmännens prissäkringssystem är under uppbyggnad, vi tittar på vad vi kan förbättra och vad som är möjligt att för­bättra, säger Göran Karlsson. För tillfället ser vi över regleringen för oljehalt.
- Lantmännen lever i mark­naden och vi utvärderar konti­nuerligt hur våra erbjudanden står sig mot andra. Lantbru­karen ska givetvis titta på sista raden när han gör en affär. Jag tror dock att handelsmargina­len kan påverka hans intäkter mer än kvalitetsregleringarna. 

Leverera direkt

För leverans direkt till AarhusKarlshamn måste leveransen uppfylla grundvillkoren annars får inte lasset lossas. Alla aktörer som Jordbruksaktuellt har talat med är dock enig om att det endast är fåtal lass som underkänns och att den vanligaste orsaken då är för hög vattenhalt.
- Har man tork på gården så ska man leverera direkt till Karlshamn om man vill få bästa pris, säger Mats Eriksson på BM Agri.

Lastbil nekas tippa

Överskrids kraven för vattenhalt, avrens eller klorofyll för en direktleverans av oljeväxter till AarhusKarlshamn får inte oljeväxterna lastas av vid fabriken.
- Överskrids ett gränsvärde skickas lastbilen tillbaka, det finns ingen prutmån. Men det är dock sällan som vi behöver neka lass att tippa
- Under skördeperioden händer det dock att det dyker upp lass där odlaren har haft lite för bråttom och vattenhalten överskrider gränsvärdet.
Klorofyllhalten är det gränsvärde som verkar svårast att bryta. Kenneth Hellquist, minns inte ens när någon senast nekades att tippa på grund av för hög klorofyllhalt.