▴ Annons

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2012-02-16

Rötad gödsel ökar gödselvärdet

Rötning av nöt- och grisflytgödsel kan öka växttillgängligheten av kväve med 10 - 15 procentenheter. Det visar en ny dansk studie. Att röta växtrester gav en rötrest med hög kvävetillgänglighet som är användbar på djurlösa ekogårdar.

Antalet biogasanläggningar ökar och med dem mängden rötrester som ska spridas på åkermark. Frågor kvarstår om kväveverkan till grödan av utspridd rötrest med de många olika blandningar av substrat som används, skriver Greppa Näringen.
 I ett nytt danskt försök rötades två olika nötflytgödsel, grisflytgödsel och tre sorters växtrester. Växtresterna var klöver-gräs-blandning, gul lupin och vicker. Syftet med studien var att studera hur förmågan att ersätta kväve i mineralgödsel ändrades genom rötningen. Grödorna som det testades på var korn, havre och höstvete. Alla tre grödorna gödslades med både orötad och rötad gödsel. I kornet och havren placerades gödseln på 10 centimeters djup före sådd och till höstvetet bandspreds den på markytan. Försöket utfördes i fält på en lerig sandjord och gödseln spreds på våren. Den tillförda mängden av gris- och nötflytgödsel motsvarade 80 kilo kväve per hektar till vårsäden och 150 kilo till höstvetet. Inget ytterligare kväve tillfördes.

Ökat ersättningsvärde
Studien visade att andelen ammoniumkväve ökade från 49 till 61 procent, respektive från 54 till 67 procen i den rötade nötflytgödseln. I grisgödseln ökade andelen ammoniumkväve från 78 till 95 procent.
Forskarna från Århus Universitet räknade också ut ersättningsvärdet för att byta ut handelsgödseln med rötad stallgödsel, så kallat ”Mineral Fertilizer Replacement Value”. Vid nedmyllning av den rötade nötgödseln i korn och havre ökade ersättningsvärdet från 58 till 75 procent vid ena försöket och från 69 till 82 procent vid andra försöket. Motsvarande värde för att ersätta handelsgödsel till höstvete blev mycket lägre och ökade från cirka 35 till 45 procent. Det berodde i huvudsak på stor ammoniakavgång då gödseln placerades på markytan.
För grisgödseln var ersättningsvärdet för handelsgödsel cirka 90 procent med placering i jorden och var i stort opåverkat av rötningen. För bandspridningen ökade den från 75 till 87 procent efter rötning.

Bra för ekogårdar
De tre växtsubstraten som rötades innehöll 59 och 68 procent amoniumkväve av totalkvävet. Ersättningsvärdet för handelsgödsel var likartat med den rötade nötflytgödseln, 73 till 77 procent vid placering med myllningsaggregat men bara 43 till 57 vid bandspridning. Det visar att på ekogårdar utan djur går det att producera ett gödselslag med relativt hög tillgänglighet av kväve genom att röta växtrester.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@jordbruksaktuellt.se

Kommentarer till nyheten

UFO skrev 2012-02-17 13:35
S.k. ekogårdar använder ju inte lättlöslig kväve enligt marknadsföringen. Ammoniumkvävet är ju lättlösligt och försurande. Alltså falsk marknadsföring! Jag förutsätter att s.k. ekogårdar inte använder rötrester från s.k. konventionella gårdar eller köper inannan gödsel. I så fall ett brott mot kretsloppsprincipen och marknadsföringen.

Anmäl inlägget

Kommentera artikeln »

Här kan du kommentera nyheter på ja.se. Du kan berömma, utveckla eller kritisera. Allt ska dock ske sakligt och tonen ska hållas respektfull.

Skriv JA i rutan:

Tipsa någon om denna artikel » 

LRF Kött: ”Det krävs en modernisering av den svenska djurskyddslagstiftningen” LRF Kött delar Riksdagens uppfattning att konkurrensfördelarna med den svenska djurskyddslagstiftningen inte har varit tillräckliga för att väga upp de merkostnader som den inneburit. Resultatet har blivit att svensk produktion har minskat och tappat marknadsandelar till import. Nu hoppas man dock på förändring. KommenteraPublicerad 2015-05-06 ICA fick en positiv början på året Under årets första månader har bland annat ICAs verksamhet i Norge avyttrats och ICA-gruppen har även sålt av sitt ägande i Cervera. ICA gruppens vd, ser nu ljust på 2015, då man bland annat kommer utöka sin satsning på e-handel. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska Djuren i Sverige är överlag friska och behöver inte så mycket antibiotika. Sedan 2013 har försäljningen av antibiotika minskat med cirka sju procent. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Fler kontroller grundade på anmälan Förra året genomfördes 12 800 djurskyddskontroller i Sverige, vilket är i nivå med tidigare år. Dock är andelen kontroller till följd av anmälningar högre än normalkontrollerna, vilket inte är önskvärt. KommenteraPublicerad 2015-05-06 LEDARE - Att vara emot, av omtanke Du hör dem på medlemsmöten, inte ofta men du reagerar direkt. Du läser vad de skriver på tidningarnas debattsidor. Du ser dem upprepa sig med en dårens envishet i sociala mediers debattforum. Vilka är de och vad vill de egentligen? Vilka då? Kritikerna. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Jordbruksaktuellt tycker

Kalmar Lantmän och Lantmännen i svensk jordbrukskooperations House of Cards-version.

KommenteraPublicerad 2015-05-06
KRÖNIKA - Goda utsikter för stor skörd Överallt på norra halvklotet tycks de höstsådda grödorna vara i ett generellt sett väldigt gott skick. Innan vintern, och även under vintern, låg den största oron kring skicket på det ryska höstvetet – en mild vinter och även en vädermässigt bra start på våren har dock fått flera inhemska analytiker att justera upp sina prognoser för den ryska skörden. Det gynnsamma vårvädret i Ryssland uppges även ha lett till en större vårsådd areal än tidigare beräknat. KommenteraPublicerad 2015-05-06 Provkörning och kvällsöppet

På Entreprenad Live ska man själv få prova och känna på maskinerna. Med den utgångspunkten har arrangörerna skapat provkörningsbanor för lastbilar, fyrhjulsdrivna bilar och i anslutning till varje maskinsäljares monter finns möjlighet till demokörning.

KommenteraPublicerad 2015-05-06
VATTEN – Bucht vill återta initiativet i vattenfrågorna Efter att remissvaren gällande Vattendirektivet kommit in, står det klart att kritiken mot direktivet finns i många led. På en direkt fråga, svarar nu även landsbygdsministern att politiken måste ta tillbaka initiativet över dessa frågor. KommenteraPublicerad 2015-05-05 Lantmännen förvärvar bioteknikföretag Lantmännen har förvärvat majoriteten av ägandet i det svenska bioteknikföretaget CropTailor AB. Företaget har utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre. Tillsammans med sin nya partner vill Lantmännen öka sin satsning på svensk havre. KommenteraPublicerad 2015-05-05 Bucht vill låta aktiebolag köpa mark I Jordförvärvslagen hindras i dag aktiebolag från att förvärva mark. För Jordbruksaktuellt berättar dock landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att en ändring i denna lag kan vara nära. KommenteraPublicerad 2015-05-05 21 miljoner smittade höns En fjärdedel av Iowas höns har blivit smittade av fågelinfluensan. Något som har lett till att guvernören har deklarerat undantagstillstånd med hänsyn till att hela staten är i ett riskabelt läge. KommenteraPublicerad 2015-05-05 Strängare regler i EU för att gynna svenskt Riksdagen uppmanar regeringen att driva på för att få hårdare djurskyddsregler och minskad antibiotikaanvändning i EU. I dag är Sveriges hårda djurskydd ingen konkurrensfördel, men det kan bli, om reglerna i hela EU blir hårdare. KommenteraPublicerad 2015-05-05 NÄMNVÄRT Se vilka som är på nytt jobb, fått utmärkelser eller nya uppdrag. Glöm inte tipsa oss om Du eller någon i din närhet gjort något som är värt att nämnas. KommenteraPublicerad 2015-05-05 STATISTIK - 327 traktorer i april Efter att april månad är förbi har totalt 995 traktorer registrerats in i Sverige. Månadsförsäljningen i april är den högsta i år. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Sista dagen för SAM skjuts upp Sista dagen att göra sin SAM-ansökan skjuts upp. Nytt sista datum är den 21 maj. KommenteraPublicerad 2015-05-04 VATTEN – Jordbruksverket överprövar Vattendirektivet hos regeringen Då Jordbruksverket anser att flera delar av det föreslagna Vattendirektivet strider mot Miljöbalken, tar Jordbruksverket nu frågan till regeringen. Enligt miljöbalken anges nämligen bland annat att jordbruk är av nationellt intresse. KommenteraPublicerad 2015-05-04 VATTEN – Ett dråpslag mot landsbygden LRF i Värmland, Västra Götaland, Skåne och Halland har lämnat in ett yttrande kring vattenåtgärder i Västerhavets avrinningsdistrikt. Kritiken låter inte vänta på sig: förslaget är orealistiskt och stänger landsbygden. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Miljöbelastning flyttar utomlands Svensk konsumtion orsakar i dag mer utsläpp av växthusgaser utomlands, än för tjugo år sedan. Ökningen är störst när det gäller importerad mat, där utsläppen i andra länder har ökat med 90 procent mellan 1993 och 2012. KommenteraPublicerad 2015-05-04 VATTEN - "Många glömmer att vi behöver jordbruksmark för att producera mat och energi" Jordbruksverket ansluter sig till kritikerna mot det föreslagna Vattendirektivet. Bland annat menar man att föreslaget skulle få följden att flera svenska lantbruk skulle slås ut helt.  KommenteraPublicerad 2015-05-04 VATTEN – LRF riktar kritik mot vattenreglering Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är starkt kritiska till vattenmyndigheternas åtgärdsförslag. Förslaget kommer att ställa stora krav på boende och företagare på landsbygden. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Affär mellan Monsanto och Syngenta kan vara på gång Världens största utsädesföretag, Monsanto har återigen närmat sig Syngenta med ett erbjudande. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Stor brand i grönsakslager I lördags började en brand i Sydgrönts lagerlokaler på Långeberga industriområde i Helsingborg. Lagret som blev totalförstört hanteras nu som en mordbrand av polisen. KommenteraPublicerad 2015-05-04 VATTEN – "Inte spikat att våra förslag är de rätta i slutändan" Den 30 april var sista dagen för att lämna in remissvar på Vattendirektivet. Från flera håll riktas nu skarp kritik mot det omfattande åtgärdsprogrammet, som många menar skulle leda till att hämma den svenska konkurrenskraften. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Lusernbete intressant alternativ inom ekologisk grisuppfödning Proteinförsörjning är en ständigt aktuell fråga. Inom ramen för ICOPP* har man undersökt möjligheten att låta lusernbete stå för en del av proteinförsörjningen till grisar inom ekologisk uppfödning. Resultaten ses som lovande. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Kupering ger neurom  Forskare vid universiteten i Aarhus och Köpenhamn konstaterar i en studie att det bildas neurom i svansstumpen på kuperade grisar. Det rapporterar Pig Progress. KommenteraPublicerad 2015-05-04 Kasserat ensilage kan bli energiresurs Överblivet och kasserat ensilage skulle kunna användas som substrat vid produktion av biogas.
 – Miljön skulle tjäna på det och lantbrukare är positiva till idén, säger forskaren Carina Gunnarsson.
KommenteraPublicerad 2015-05-03
Falköpings Mejeri satsar på Sverige och kan betala bättre till mjölkbonden Falköpings Mejeri är en liten, tajt organisation som rationaliserat genom nya förvärv och vuxit sig starka över tid. De satsar på hemmamarknaden istället för att ge sig ut i världen och kriga med världsmarknadspriserna, och kan därför betala ett bättre pris än Arla till sina leverantörer. KommenteraPublicerad 2015-05-02 Full koll på betet Beteskravet infördes 1988. Men sedan dess har produktionen förändrats på många sätt. Den senaste förändringen som gjordes av beteskravet var 2012 och innebar bland annat en ökad flexibilitet. KommenteraPublicerad 2015-05-01 Fler KRAV-bönder behövs I dag finns det totalt 3 800 KRAV-märkta lantbruk i Sverige. Efter­frågan på ekologiskt är stor, men fortfarande är det inte tillräckligt många som ställer om. KommenteraPublicerad 2015-05-01 Fler nyheter i nyhetsarkviet »