Slutpriserna för skörd 2016 – inklusive efterbetalningar

Efter att Vara Lagerhus har satt nivån på sin efterlikvid kan Jordbruksaktuellt presentera en sammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2016 inklusive efterbetalningar. Lägre priser på kvarnvete och maltkorn samt högre på oljeväxter och råg. Sämst gick det för grynhavren.

Spannmålsåret 2016 blev präglat av fortsatt stora lagernivåer på spannmål i världen och en hög produktionsnivå med pressade priser som följd. I Sverige sjönk produktionen jämfört med den höga skörden 2015 men låg fortfarande över femårssnittet. Skördeförutsättningar skiljde sig åt i landet med sämre avkastning i Skåne, Halland och Västra Götaland där skördarna låg under femårssnittet. 

Årets prisnivåer på vete ligger lägre än 2015 medan priserna på råg och oljeväxter ligger högre. Störst prisnedgång blev det för grynhavre, Ett prisområde som skiljer ut sig är Syd/Kalmar där prisuppgångarna dominerar för årets priser.

Högst vetepris i Vara

För andra året i rad kan Vara Lagerhus redovisa det högsta kvarnvetepriset i skörd med 141 kr/100 kg, närmast följt av Lantmännen med ett slutpris på 138 kr/100 kg. Swedish Agro i Kalmar kunde betala bäst för oljeväxterna med ett pris på 354 kr/100 kg.

Lantmännens prisområde Väst och Vara Lagerhus låg med högst notering för råg, båda på 138 kr/100 kg. Och Lantmännen prisområde Skåne samt Syd redovisade högst pris för maltkorn med 151 kr/100 kg. 

Sämst utveckling för grynhavre

Vara Lagerhus gav det högsta grynhavrepriser skörd 2016 med 133 kr/100 kg. Priset på grynhavre hade dock en riktigt dålig utveckling, både jämfört med andra grödor och prisnivån från skörd 2015. 

När det högsta priset på maltkorn och kvarnvete backade med drygt 3 procent och priset på foderkorn och foderhavre med 6 procent så backade toppnoteringen för grynhavre med drygt 10 procent.

Stor spridning för åkerböna

Swedish Agro med Kalmar Lantmäns foderfabrik betalade bäst för åkerbönor under skörden med ett pris på 189 kr/

100 kg. Inom prissättningen av åkerbönor ser vi de största prisskillnaderna mellan företagen för skörden 2016.

Swedish Agros notering låg 18 procent över näst högta noteringen som oväntat nog hittas hos Vara Lagerhus. Att det kan anses som oväntat att Vara Lagerhus har näst högst notering för åkerbönor, beror på att föreningen skiljer sig från Swedish Agro  och de övriga aktörerna eftersom man inte har någon egen foderfabrik att avsätta bönorna i. 

Plats och kvalitet påverkar

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Och att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara. 

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

Till det kommer också kontrakt med fasta eller flexibla volymer. Vissa skördekontrakt tecknas för en areal medan andra tecknas på en volym.

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juni 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste