Fråga juristen – Bygglov eller inte

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det inte bygglov för att uppföra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om det sker i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Vad innebär detta egentligen?

Byggnader som är relaterade till hästverksamhet som ett stall eller ridhus är inte per automatik en ekonomibyggnad. Var noga med att ta reda på vad som gäller angående bygglov. Foto: Mostphotos

Vad en ekonomibyggnad är definieras inte i PBL. Inte heller vad som anses vara jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring framgår. Uppfödning av kor och spannmålsodling har dock traditionellt sett ansetts vara sådana näringar. Även fisket räknas till en sådan näring som omfattas av undantaget. För att omfattas av undantaget måste byggnaden även vara omedelbart avsedd för den aktuella näringen.

Av detta skäl omfattas till exempel inte anläggningar som mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller växthus, som inte direkt behövs för driften av jord- eller skogsbruket eller fisket, utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier. Mot bakgrund av detta är det därför inte alltid så lätt för den enskilde att avgöra om bygglov krävs eller inte.

Christina Hellström. Foto: Advokatfirman Delphi

I praxis har följande omständigheter spelat roll för bedömningen av om bygglov krävs eller inte: byggnadens utformning och standard, karaktären på den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden samt omfattningen av denna verksamhet och dess anknytning till övrig verksamhet på fastigheten.

Särskilt stora problem ställer byggnader relaterade till hästverksamhet till med. Ett stall eller ett ridhus är inte per automatik en ekonomibyggnad. Här får anknytningen till övrig verksamhet stor betydelse och även verksamhetens storlek. Frågan om foder odlas på gården eller inte kan också tas med i bedömningen. Är hästverksamheten självständig i förhållande till jordbruket på fastigheten kräver byggnaden bygglov.

Det är den enskilde som står för risken när det gäller att avgöra om bygglov krävs eller inte. Förutom kommunens möjligheter att förelägga den enskilde att söka bygglov kan den som bygger utan bygglov drabbas av en byggsanktionsavgift, som kommunen tar ut. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och byggnadens area. Hur den ska beräknas framgår av plan- och byggförordningen. Då byggnadens area inverkar på avgiftens storlek och ekonomibyggnader ofta är stora, riskerar den enskilde att få betala mycket stora belopp, ibland miljontals kronor.

Vår rekommendation är därför att man läser på innan man bestämmer sig för att inte söka bygglov. På Boverkets och kommunernas hemsidor finns mer information och vi rekommenderar att man tar kontakt med sin kommun om man är osäker.

Christina Hellström 

Advokatfirman Delphi

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera