”Det krävs ett samlat grepp för att stärka äganderätten”

Äganderätten är ett grundfundament för de gröna näringarna. Äganderätten och förvaltarskaps­tanken – att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer – är också viktiga fundament i den moderata ideologin och bärande delar av marknadsekonomin.

Jonas Jacobsson Gjörtler är riksdags­ledamot för Moderaterna. Foto: Riksdagen

Många markägare och företagare inom de gröna näringarna ger i växande omfattning uttryck för oro över att äganderätten håller på att urholkas – ofta genom små steg och åtgärder som var för sig inte alltid uppfattas som särskilt dramatiska, men som sammantaget innebär kraftiga inskränkningar. Det gäller både inom jordbruket och inom skogen. Äganderätten befinner sig på ett sluttande plan som nu lutar allt kraftigare.

Det kan handla om allt från nyckelbiotoper eller artskydd och andra formella begränsningar av nyttjanderätten till att bedömningar och hantering av tjänstemän på ansvariga myndigheter uppfattas som orimliga och obalanserade. Att polis och rättsväsende inte klarar att skapa trygghet och skydda äganderätten när det gäller exempelvis omfattande redskaps- och drivmedelsstölder eller hot från djurrättsaktivister är andra exempel.

I syfte att tydligare belysa situationen och föreslå lämpliga förändringar vill Moderaterna att en äganderättsutredning genomförs.

Syftet med utredningen ska vara:

  • att ge en samlad bild av äganderättens ställning i Sverige idag, med fokus på de gröna näringarna – dels i ett historiskt perspektiv och dels i jämförelse med andra länder,
  • att redovisa hur skillnaderna och de genomförda förändringarna bedöms påverka och ha påverkat näringarna (både positivt och negativt),
  • att redovisa konkreta förslag till förändringar i syfte att stärka äganderätten och bättre tydliggöra gränsdragningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Delar av problemen och utmaningarna är förstås redan kända och moderaterna driver åtskilliga förslag som skulle förbättra situationen. Vi tror dock att det är viktigt att få en samlad bild över situationen idag, hur den har utvecklats historiskt och hur läget är i jämförelse med andra länder. Det behövs för att skapa en objektiv beskrivning, vilket i sig kan underlätta förändringarna, men också för att säkerställa att vi verkligen tar tag i de stora och avgörande frågorna och inte fastnar i enskilda delar. För att kunna värna och stärka äganderätten på riktigt behöver vi få fram en ordentlig lägesbeskrivning.

De gröna näringarna är viktiga för Sverige och äganderätten är helt avgörande för att näringarna ska kunna växa och utvecklas. Det krävs ett samlat grepp för att stärka äganderätten och en äganderättsutredning behöver därför tillsättas snarast.

 

Jonas Jacobsson Gjörtler

Riksdagsledamot (M)

 

Artikeln publicerades måndag den 08 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Att ha foten kvar i myllan

Att lantbruket är en bransch som skiljer sig ganska mycket från de flesta andra tror jag vi kan vara ganska överens om. Lantbruket har egna krav och en egen ekonomisk situation. Faktum är att vi producerar något så viktigt som livsmedel men det som märks mest i den dagliga driften är kanske det att vädret sätter schemat och arbetets upplägg för dagen. Detta ställer vissa särkrav, krav på stresstålighet och management men framförallt att man som arbets­ledare och arbetstagare är flexibel i tanken och kan ändra sin planering när vädret slår om. 

Kommentera