Initiativ för en jämställd grön sektor

För en mer jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö har 29 aktörer inom den gröna sektorn undertecknat en avsiktsförklaring. Bakom initiativet står SLU.

Genom att underteckna avsiktsförklaringen ska aktörerna visa att de står enade i en gemensam vision som tar avstamp i vikten av att systematiskt arbeta för en jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö. Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU

Den gröna sektorn ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. Men det finns mycket kvar att göra innan det är alltigenom schyssta förhållanden, menar SLU som nu i ett nytt initiativ formulerat en avsiktsförklaring för aktörer i de gröna näringarna.

Undertecknade av avsiktsförklaringen ska:

  • Tydligt ta ställning för att en jämlik och jämställd arbets- och studiemiljö är en förutsättning för framgångsrika arbets- och studieresultat.
  • Aktivt verka för att integrera jämställdhets-perspektivet i den ordinarie verksamheten.
  • Aktivt verka för att studerande-representanter, medarbetare, förtroendevalda och chefer samarbetar i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.
  • Genomföra kunskapshöjande åtgärder, exempelvis utbildningar, med syfte att skapa en jämlik och jämställd arbets- och/eller studiemiljö.
  • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.

– Alla ska ha lika möjligheter att komma till sin rätt i studier och arbete oavsett vem du är. Det handlar om kön, var du kommer ifrån, vad du tror på och vem du blir kär i. Gröna näringarna har ett framtida stort rekryteringsbehov och vill erbjuda god arbetsmiljö för en mångfald av personer. Det uppnås bättre om vi är flera olika aktörer som jobbar tillsammans med frågan och det är syftet med avsiktsförklaringen, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU och initiativtagare, i ett pressmeddelande.

Genom att underteckna uppropet förbinder sig parterna att arbeta aktivt och praktiskt med jämställdhet och lika villkor i studie- och arbetsmiljöer. Men också att förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och därmed också vara förebilder för andra företag/organisationer samt för elever och studenter inom den gröna näringen.

– Med denna avsiktsförklaring vill vi visa att vi står enade bakom målet att uppnå jämlika och jämställda studiemiljöer och arbetsplatser inom de gröna näringarna. Vi ska utveckla och stärka det interna arbetet inom respektive organisation, och dela goda exempel med varandra, säger LRF:s förbundsordförande Palle Bergström.

29 olika aktörer inom skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk har undertecknat den nya avsiktsförklaringen.

Underskrifter:

Sveriges lantbruksuniversitet, Agronomförbundet, Alnarps Studentkår, Handelsbanken, Hippologernas Akademiska Studentkår, Holmen, Hortonomförbundet, Hushållningssällskapet, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmästarförbundet, Lantmästarkåren, Mellanskog, Naturbrukslärarförbundet, Naturbruksskolornas Förening, Norra Skog, Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund, SCA Skog, Skogsakademikerna, Skogshögskolans studentkår, Skogsmästarskolans studentkår, Skogsstyrelsen, SLU Holding, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Ultuna Studentkår och Veterinärmedicinska Föreningen

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Kommentera