Stigande priser på åker och betesmark

Jordbruksverket redovisar stigande markpriser med 10-17 procent för år 2020. Undersökningen beaktar bara en mindre del av de gjorda fastighetsaffärerna.

Foto: Anders Helgegren

Jordbruksverket presenterar årligen en sammanställning över föregående års priser på

jordbruksmark. Som underlag för prisrapporten använder myndigheten de lantbruksfastigheter som sålts under året och där man också ansökt om lagfart. Vilket innebär att fastigheter där det gjorts fastighetsreglering vid köp inte omfattas.

År 2020 ingick knappt 2 700 försäljningar och knappt 17 900 hektar jordbruksmark i beräkningarna. Enligt Fastighetstaxeringsregistret motsvarar det färre än 1 procent av samtliga jordbruksfastigheter och mindre än 1 procent av den totala jordbruksmarksarealen i Sverige. Vilket gör att Jordbruksverket påpekar att prisutvecklingen för genomsnittspriset för respektive år ska tolkas med viss försiktighet.

Åkermark: + 10 procent

Det genomsnittliga priset för en hektar åkermark ökade med drygt 10 procent år 2020 jämfört med 2019 och kos­tade år 2020 i genomsnitt 105 900 kronor.

Sett över en tioårsperiod har priset på åkermark mer än fördubblats för riket.

Mellan åren 2019 och 2020 har priserna ökat i samtliga produktionsområden, den största ökningen både procentuellt och i kronor skedde i Götalands Mellanbygder. Ökningen var knappt 46 procent vilket motsvarar 53 600 kronor. I Götalands Södra slättbygder och i Nedre Norrland ökade priset med knappt 6 procent. Det motsvarar 15 000 respektive 1 400 kronor.

Genomsnittspriset på åkermark har varit högst i Götalands södra slättbygder samtliga år sedan 1995. År 2020 var priset per hektar 279 700 kronor.

Betesmark: + 17 procent

Det genomsnittliga priset på betesmark i Sverige var 40 100 kr per hektar år 2020, vilket motsvarar en prisökning på drygt 17 % jämfört med 2019.

Jämfört med 2010 har priset på betesmark mer än fördubblats.

I Götalands södra slättbygder har det varit högst genomsnittligt pris på betesmark varje år sedan 1995. Mellan år 2019 och 2020 ökade det genomsnittliga priset i produktionsområdet med knappt 37 procent till 124 600 kronor. Liksom för pris på åkermark var även pris på betesmark lägst i Övre Norrland 2020. Där kostade en hektar betesmark i genomsnitt 7 400 kronor.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste