Nya natura 2000 områden - hot mot landsbygden

Debatt: Länsstyrelsen i Kalmar har fått i uppdrag att föreslå nya Natura 2000 områden. Mellersta Götalands Jordägareförening anser att länsstyrelsen har gått alltför långt i sina strävanden. Föreningen bejakar skydd av natur och arbetar för den biologiska mångfalden i våra marker. Frågan är bara hur detta bäst uppnås och på vilket sätt.

 

Länstyrelsen ska med utgångspunkt i Birdlifes utpekade viktiga fågelområden (IBA) föreslå nya Natura 2000 områden. Hur har då länsstyrelsen i Kalmar tagit sig an uppdrag? Genom en jämförelse som LRF har gjort framgår att länsstyrelsen i Kalmar skyddar betydligt mer yta än de IBA områden som regeringen anger och som EU egentligen kräver. För östra Ölands kust och strandängar vill länsstyrelsen skydda mer än dubbelt så mycket än vad som omfattas av IBA området. För Oskarshamns kusten vill länsstyrelsen skydda nästan dubbelt så mycket och för Kalmar-Mönsterås mer än 70 procent mer än aktuellt IBA område.

Frågan om inrättande av Natura 2000 områden är viktiga för markägare, eftersom det innebär stora begränsningar i att bruka marken. Det blir förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Utan tillstånd får man inte uppföra hus, vägar, jakttorn och avloppsanläggningar, avverka träd, gräva, schakta, fylla ut, dra ledningar, dika eller göra åtgärder som påverkar grund- och markvatten.

Med så stora inskränkningar behövs gedigna analyser av vilka konsekvenserna blir. Men länsstyrelsens förslag har stora brister och saknar analys över effekterna av förslagen för naturen. Naturvärdena som föreslås skyddas är till stora delar skapade genom mänsklig hand. Med förslagen finns risk att brukandet upphör eller förändras. Hotet är reellt då Skogsstyrelsen rapporterat att mer än hälften av de skogar som är formellt skyddade har eftersatt skötsel.

Det saknas även analys vad förslagen innebär ekonomiskt för markägarna. Särskilt gäller det de ekonomiska konsekvenserna för dispenskostnader, väntetider på beslut, ersättningsmöjligheter för rättsliga förfaranden och ersättningsmöjligheter för inskränkningar i pågående markanvändning.

Förutom bristande analys har även medborgares möjlighet att komma till tals varit bristfällig. En remiss med kort svarstid har skickats ut. Det är anmärkningsvärt att sakägare bjuds in att lämna synpunkter först när förslagen är färdiga. De som direkt berörs borde ha bjudits in under beredningen. Skriftlig information borde ha lämnats till samtliga berörda fastighetsägare och sakägare.

Under innevarande år har EU introducerat ”the Nature Restoration Law”, som kommer att ålägga EU:s medlemsländer att restaurera skogar, våtmarker, hav och landskap som har påverkats av mänsklig utveckling. Nya Natura 2000 områden borde samordnas med åtgärder enligt the Nature Restoration Law för att uppnå maximal nytta och synergi. Inrättandet av nya Natura 2000 områden bör alltså anstå.

Beredningen av de nya Natura 2000 områdena uppvisar sådana brister att den måste göras om och göras rätt.

 

Per-Anders Bengtsson
Mellersta Götalands Jordägareförening

Artikeln publicerades måndag den 03 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera