Gödselseparering ett sätt att optimera gödseln

Att separera gödseln i en fastare och en tunnare fas kan ge nya möjligheter att utnyttja gödseln optimalt eller att sälja den vidare till växtodlare eller biogasanläggningar.

– En skruvpress separerar inte de små partiklarna så bra vilket gör att man missar en del biogaspotential i gödseln men det duger bra till den som vill sälja gödsel till andra odlare. Man behöver inte en Rolls Roys för att köra på grusväg. Foto:Växa

I Danmark är gödselseparering något som börjar etableras men i Sverige har vi inte kommit lika långt. Men det finns flera skäl till att fundera på att separera gödseln, menar Sara Bergström Nilsson, rådgivare på Växa i Halland.

– Det vanligaste är att man vill minska på transportkostnaderna, säger hon. En annan orsak kan vara att man vill sälja gödseln vidare till någon annan.
Det kan handla om en lantbrukare som har grisarna på en gård och växtodlingsareal längre bort. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska all areal få stallgödsel inom en femårsperiod och genom att separera kan man hålla nere transportkostnaderna och köra den fasta fasen till arealen längst bort och den blöta närmare stallen.
Andra som har nytta av att separera är de som tänker sig att leverera gödsel till en biogasanläggning eller sälja vidare till växtodlingsgårdar som är intresserade av att få in stallgödsel på markerna.

För den med många djur

En annan effekt av separeringen är att det ger andra möjligheter att utnyttja växtnäringen i gödseln. Den som lyckas sälja den fasta fasen till någon annan kan öka stallgödselgivorna på den egna arealen eftersom mycket fosfor går med i den fasta fasen.
– Det är mindre fosfor kvar i den lösa fraktionen och då kan man öka stallgödselgivorna på den areal man själv brukar och ge mer kväve via stallgödseln.
Andra fördelar kan vara att den vattniga fraktionen snabbt sjunker ner i marken och det går att sprida den med högre hastigheter.

Att tänka på
  • Funderar du på att separera gödseln, tänk igenom hur du ska lagra gödseln både före och efter separering.
    Gödseln ska helst separeras när den är färsk, senast inom tre månader. Den flytande fasen ska lagras under tak eftersom det finns risk för ammoniakförluster.  Den fasta fasen kan lagras i container eller liknande.
Val av teknik

Den billigaste tekniken är en skruvpress som består av en skruv som roterar långsamt och trycker gödseln mot en platta.
– Skruvpressen ger hög torrsubstans men är inte så bra på att få med små partiklar, vilket innebär att man missar en del biogaspotential om den ska till en biogasanläggning, säger hon. Men den räcker för den som bara vill flytta gödseln till andra som vill ha fosfor, kalium och lite kväve.
Exempel på andra mer avancerade tekniker är PCK (filter, skruvpress och omvänd osmos), decantercentrifug och kemisk fällning. I Laholm har det svenska företaget SplitVision AB byggt en pilotanläggning som separerar ytterligare en bit. Den separerar i flera olika steg och ger tre till fyra olika produkter och rejectvattnet i slutändan av processen som är tillräckligt rent för att ledas ut i en våtmark. Genom detta kan transportkostnaderna för gödseln minska kraftigt.

10-15 kronor per ton

Enligt enkla överslagsberäkningar för de olika teknikerna har Sara Bergström Nilsson kommit fram till att kostnaden för en anläggning med skruvpress med en kapacitet på 15 000 ton per år kan hamna på cirka 10-15 kronor per ton gödsel. En mer avancerad teknik som decantercentrifugen kostar under samma förutsättningar 40 kronor per ton.
– SplitVisions anläggning är fortfarande under utveckling men en uppskattad kostnad är någonstans på 50 kronor per ton. Men samtidigt får man flera olika produkter från en sådan anläggning vilket kan ge ett mervärde.

%fnStyrtext(helena


KUL FAKTA


Gemensam biogasanläggning
I Morsö, Danmark har 35 lantbrukare tillsammans startat en biogasanläggning där de ska röta gödsel och mindre andel grönmassa. Gödseln kommer att pumpas till anläggningen från de närmast belägna gårdarna. I övrigt kommer separering ske på gårdarna antingen med fasta separatorer ägda av lantbrukarna eller med hjälp av en mobil decantercentrifug. På sikt kommer även rötresten att separeras och den fasta fraktionen att säljas vidare.
Genom att separera gödseln kan de minska mängden material som ska hanteras från 242 000 ton till 144 000 ton per år. Dessutom ökar biogasutbytet med separerad gödsel.

Separerad gödsel som strömedel
I USA finns anläggningar som separerar gödseln och den fasta fraktionen hygieniseras och sedan används den igen som strömedel åt korna. Fördelen som de ser är att de inte behöver oroa sig för att införskaffa och lagra strömedel som halm.

Artikeln publicerades måndag den 05 april 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Helena skrev 2010-04-06 13:14:24:

Den felaktiga siffran är nu korrigerad


Sara Nilsson skrev 2010-04-06 12:48:37:

Tryckfelsnisse har varit framme: beräkningarna är gjorda utifrån separering av 15 000 ton gödsel per år (och inte 150 000 ton som står i artikeln)


Niklas Ingvarsson skrev 2010-04-06 00:09:21:

Fråga: Är det verkligen så att beräkningen för en skruvpress ligger på 150 000 ton??? Det är en orealistisk kvantitet för de allra flesta. Vad blir kostnaden för 5.000-20.000 kubik?


Ruzena Svedelius AgrD skrev 2010-04-05 23:20:16:

Stallgödsel är färskvara som bör upparbetas dagligen – eller två gånger om dagen. Annars uppstår förorenande förluster av växtnäring och energi. Albert Einstein: “Imagination is more important than knowledge.” FÖRESTÄLL ER att man har ett antal bioreaktorer som vid varje utgödslingstillfälle fylls med färsk stallgödsel. Detta förbehandlas och blandas med ”ymp” som gör att inom några timmar börjar mikrobiella processer som leder till EFFEKTIV PRODUKTION AV BIOGAS. Efter några dagar töms bioreaktorns innehåll i en säck och BIOGÖDSEL lagras på ett sätt som förhindrar förluster av kväve- och svavelföreningar eller används omedelbart – beroende på årstiden. För mikrobiell omvandling ligger optimal halt av torrsubstans omkring 30 %. Överskott på vatten kan aldrig ge maximalt utbyte. Är det dags att utveckla effektiva högteknologiska biogasanläggningar anpassade till mikroorganismernas behov?

Senaste