Bioenergin påverkar priserna på jordbruksmarknaden

Mycket tyder på att prissvängningarna på den globala jordbruksmarknaden kan komma att öka i framtiden på grund av jordbrukets starkare koppling till energimarknaden samt som en konsekvens av klimatförändringar. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket.

Mycket tyder på att utvecklingen går mot ökade globala prissvängningar. Foto: photos.com

 

På uppdrag av Jordbruksdepartementet har Jordbruk-sverket följt hur prissvängningarna på de globala jordbruksmarknadern hanterades nationellt och internationellt under åren 2007–2008.
Prisboomen som kulminerade 2006-2008 lyfte frågor om den långsiktiga utvecklingen och om vad som bestämmer prisutvecklingen. Enligt Jordbruksverkets rapport äventyrar prissvängningar livsmedelsförsörjningen i fattiga länder, minskar intresset för investeringar i jordbrukssektorn och riskerar att skapa politisk instabilitet i främst u-länder.

Priset på livsmedel har minskat

Den långsiktiga trenden på jordbruksmarknaden har hittills inneburit successivt sänkta reala priser. Enligt Världsbanken beräknas världsmarknadspriserna för livsmedel ha sjunkit med 53 procent i fasta priser mellan 1975–2000.
För jordbrukare i fattiga länder har prisutvecklingen inneburit minskade inkomster. Att bryta denna pristrend är en viktig drivkraft i Doharundans jordbruksförhandlingar. Sänkta jordbruksstöd och tullar i den rika delen av världen förväntas innebära ökade världsmarknadspriser och därmed bättre inkomster för fattiga jordbruksbaserade ekonomier. Högre livsmedelspriser stimulerar även till ökad jordbruksproduktion, vilket i sig bidrar till fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling.

Större ansvar för bonden

Rapporten diskuterar också hur framtida pris- och marknadsrisker kan minskas för producenterna. Marknadsbaserade lösningar såsom terminshandel och privata försäkringslösningar är mer ändamålsenliga, menar författarna, än till exempel subventionerade försäkringsarrangemang.  
Enligt rapporten bör näringen och den enskilde bonden ta ett större ansvar för marknadsrisker. Där erbjuder terminshandel en möjlighet för producenten att hantera osäkra marknadssituationer. Det framhålls även att privata försäkringar kan vara ett värdefullt hjälpmedel för jordbruken i EU att hantera framtida pris- och produktionsrisker.

Hur politiken styr

Idag sker hanteringen av riskerna löpande på gårdsnivå liksom inom olika politiska stödprogram. Enligt rapporten bör den gemensamma EU-politiken istället baseras på en ansvarsfördelning där näringen och den enskilde producenten ansvarar för marknadsrisker medan samhället ansvarar för ett socialt skyddsnät för enskilda producenter vid exceptionella marknadssituationer som kan uppstå vid katastrofer och sjukdomsutbrott.

Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 16 februari 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste