Gödsling ökar inte risken för utlakning

En gröda som gödslats efter vad som är ekonomiskt optimalt läcker inte mer kväve än en gröda som gödslats under ekonomiskt optimum. Försök från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att så länge kvävegödslingen leder till motsvarande skördeökningen ökar inte utlakningen.

I debatten kring jordbrukets kväveanvändning kommer ofta påståenden om att en ökad kväveanvändning i jordbruket leder till en ökad utlakning av kväve, som i sin tur ger övergödda sjöar och hav. Försök från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att det antagandet är felaktigt.

Ingen utökad utlakning

Sofia Delin och Maria Stenberg vid Institutionen för mark och miljö på SLU har i fältförsök utanför Skara studerat nitratutlakning vid olika kvävenivåer.
- Utifrån de tre årens resultat verkar det inte som gödslingen har påverkat utlakningen så länge som den har resulterat i åtminstone 15-17 kilos skördeökning per kilo extra kväve som gödslats, berättade Sofia Delin på SLU:s Växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalla. Men när skördeeffekten har avtagit har utlakningen ökat gradvis och blivit betydande först efter att ekonomiskt optimum har passerat.

Lönsam gödsling

Jordbruksverket räknar varje år ut behovet av kväve till olika grödor med hänsyn till vad som är ekonomiskt optimalt, samtidigt som det tas hänsyn till vad som är en miljömässigt godtagbar insats. Jordbruksverkets underlag utgör sedan grunden för råd om kvävebehovet på gårdsnivå. I Jordbruksverkets Riktlinjer för gödsling och kalkning 2011 konstaterar man också att ”beroende på skördens storlek varierar mängden bortförd växtnäring. En högre genomsnittlig skördenivå kräver således större tillgång på växtnäring än en lägre skörd sett över en längre tidsperiod.”

Utlakning per kilo?

I SLU:s försök jämför man utlakningen vid olika gödselnivåer under och över den ekonomiskt optimala givan för fältet. I de diagramm som presenteras från försöket ser det ut som om utlakningen är snarlik vid gödsling enligt ekonomiskt optimum för grödan plus/minus 50 procent.
En intressant aspekt är utlakningen i förhållande till skördenivån. I försöken relateras bara utlakningen till kilo per hektar, inte i relation till avkastningen per hektar.
Ett havrefält som gödslas i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer läcker inte mer kväve per hektar än en gröda som har gödslats med för lite kväve. Men den optimalt gödslade havren ger en högre avkastning per hektar. Då borde mängden utlakat kväve per kilo havre bli avsevärt lägre för en optimalt gödslad gröda än om den hade snålgödslats.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 23 februari 2011

Kommenterarer till artikeln

Rune Lindström skrev 2011-03-12 18:22:20:

Gödsling ökar inte risken för utlakning. Tack Ulla Forsling för att du intresserar dig för lantbruksprodukternas näringsinnehåll. Jag har tagit del av 100-tals odlingsförsök men kan inte påminna mig något där mineralbalans,vitamininnehåll, fettkvalitet mm. lyfts fram. Standardvärderingen av skörden har varit ton/ha. Du skriver att det inte behöver vara något motsataförhållande mellan kvalitet och kvantitet. Det tror inte jag heller, men det är klart ; om halten av en komponent ökar så måste halten av någon annan minska.Det skall ju bli 100 % tillsamans. Jag tycker fortfarande att det vore intressant att få fördjupad analys av skördarnas näringsinnehåll. Du skriver ju själv att jag skall ta reda på fakta. Till Ulla Forsling vill jag säga : Visa oss hur näringsinnehållet varierar med odlingsförutsättningar och odlingsmetoder!


Ulla Forsling skrev 2011-02-25 12:53:21:

I de 40 åren som mina kolleger och jag jobbat med undervisning, rådgivning och praktisk odling har kvalitet stått i centrum. Målsättningen med rätt mineralbalans, mineralinnehåll , energibalans och proteinkvalitet/balans osv har alltid varit ledstjärnan. Av alla de analyser och undersökningar som gjorts behöver det inte finnas någon motsatsförhållande mellan kvalitet och kvantitet. Att påstå att vi inte har sett på kvalitet är en ren förolämpning!! Till sign Rune Lindström vill jag bara säga: Ta reda på fakta innan du uttalar dig nästa gång!


Rune Lindström skrev 2011-02-24 20:21:23:

Det vore intressant att få veta om grödans innehåll av mineraler, vitaminer, antioxidanter och essentiella fettsyror och proteiner påverkas. Vi måste överge bulkproduktionen och börja se på kvaliteten!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste