Att föreläggas med djurförbud kan stjälpa ett helt liv, menar juristen Axel Nordmark som önskar att alla djurskyddsinspektörer skulle ha praktisk kunskap samt visa större förståelse. Foto: sofie Logardt
Axel Nordmark arbetar som
jurist på LRF Konsult och
har haft hand om många
ärenden som gäller djurskydd.
Foto: LRF Konsult
Just nu är frågan på tapeten och många är upprörda. Axel Nordmark arbetar mycket med just djurskyddsärenden i LRF Konsults regi. Han hjälper lantbrukare i hela landet som anser sig vara felaktigt behandlade av länsstyrelsen. Även ärenden som inte innefattar lantbruksdjur förekommer men det är ärenden med hästar och kor han arbetar mest med.
– Det här är inget nytt men sedan länsstyrelsen tog över ansvaret kring kontroll av djurskydd från kommunerna så upplever jag att ärendena har blivit fler, säger Axel.
Om en inspektör från länsstyrelsen besöker en gård för inspektion och anser att det finns grunder för ett föreläggande så blir det på det viset.
– Får en person tre stycken föreläggande på sig kan man få djurförbud. De här föreläggandena kan handla om olika sorters brister, både praktiska och formella.
Exempel på orsaker till förelägganden kan vara att ett tak är för lågt eller att ett djur är smutsigt.

Tre förelägganden räcker

Även om man får ett föreläggande som sedan åtgärdas finns det registrerat, och det försvinner inte. Tre förlägganden räcker för att kunna tilldelas djurförbud oavsett under vilken tidsperiod de har uppkommit.
– Djurskyddslagen är bra, om ett djur lider ska man agera. Det är inte vad det här handlar om. Problemet är att inspektörerna gör olika bedömningar och tar i och med det olika beslut. Det bör vara lika över hela landet, men det är det inte. Om en lantbrukare sedan överklagar ett beslut gör sedan de olika förvaltningsrätterna olika bedömningar. Jag har sett exempel på det här i hela landet.

Du kan få rätt

Många djurägare ger upp och överklagar aldrig besluten trots att de anser sig felbehandlade. Dock visar ett antal domar från förvaltningsdomstolarna att det inte alls är omöjligt att få rätt. Djurägaren kan med god bevisning nå framgång även mot myndigheten. Exempelvis avgjorde Kammarrätten i Sundsvall den 24 januari ett ärende där länsstyrelsen förbjudit hönshållning på en fastighet (mål 2928-10). Kammarrätten ansåg dock att länsstyrelsen hade gått för hårt fram och upphävde, med ändring av förvaltningsrättens dom, länsstyrelsens beslut. Ombud för djurägaren i kammarrätten var jurist Axel Nordmark, LRF Konsult i Örebro.
Källa: LRF Konsult

Lyssna och var ödmjuk

Nordmark anser att problemet ibland uppstår när länsstyrelsens inspektörer går på djurägarna för hårt. Det kan ofta uppstå en kontrovers som sedan eskalerar.
– Det här är svåra bedömningsfrågor och det har redan gått för långt när det hamnar på mitt bord. Inspektörer och lantbrukare måste lära sig att kommunicera bättre och lyssna på varandras synpunkter. Var ödmjuk och lyssna på vad den andra har att säga i ärendet.
Axel agerar som ombud om en lantbrukare har fått ett föreläggande, beslut om djurförbud eller beslut om omhändertagande av djuren och hjälper då till med ett överklagande. Då gäller det att samla in bevis för att motbevisa inspektörens föreläggande.
– Om inspektören till exempel bedömt att ett djur har för dåligt hull kan vi få ett utlåtande från en annan, oberoende, veterinär.
Han har fått fler fall på sitt bord den senaste tiden men han vet inte om det egentligen beror på att det generellt har skett en ökning eller om fler vet om att hjälp finns att få.
– Inom LRF Konsult är vi tre stycken jurister som kan hjälpa till i de här frågorna.
Tips som Axel ger är bland annat att lantbrukaren ska föra en muntlig dialog med inspektören om vad denne tycker. Många gånger pratas man inte vid och efter några veckor kommer ett utlåtande som kan bli en chock. Ett annat tips är att om man får ett föreläggande, lägg det inte åt sidan i en hög. Ta tag i det.
– Det som händer är att en lantbrukare kanske bara lägger pappret åt sidan. Redan när ett föreläggande anländer ska man titta närmre på det och eventuellt överklaga. Får man tre föreläggande kan det vara för sent.
Ett utfärdat djurförbud gäller oftast tills vidare och det kan innebära att en hel verksamhet går i konkurs och ägaren tvingas sälja både företaget och flytta. Det är förutom en personlig tragedi även en kostsam historia eftersom lantbrukaren får stå för kostnaderna som uppstår när djuren ska omhändertas.
– Det hela är väldigt dramatiskt om sådant sker och därför skulle jag gärna se att inspektören gör en riktig bedömning, annars kan man stjälpa ett helt liv. Livnär sig lantbrukaren på djuren blir det förödande.

Praktiskt kunnig

Axel menar att det i vissa fall givetvis är befogat med djurförbud och menar att en händelse sällan är svart eller vit.
– Samtidigt är det otäckt att någon med mindre brister i sin verksamhet kan bli drabbad av exempelvis ett djurförbud, det ger stora effekter. Som inspektör måste man även vara praktiskt kunnig och kunna visa förståelse. Jag tror inte att syftet med den här lagen var att sätta djurförbud på de med små brister, utan att komma åt de som verkligen inte tar hand om sina djur, säger han.
– Det här resulterar i att en del lantbrukare inte vågar ha djur för allt kan inte vara 100 procent jämt, det blir till en stress och i förlängningen ett hot mot landsbygden. Enligt lagen ska allt vara rätt jämt, den ger inget utrymme.
Enligt Axel borde det inte vara sådan stor skillnad mellan länen som det är i dag. Därför finns det även tre instanser där lantbrukaren kan överklaga.
Axel rekommenderar att om man tycker att ett föreläggande är fel – red ut det. Det kan vara en missuppfattning som i slutändan kan få förödande konsekvenser.
– Det här är svåra ärenden, att motbevisa en myndighet. Men det går. Stoppa inte huvudet i sanden, ha en dialog och ta hjälp, avslutar han.

Maria Eremo

Frilansjournalist

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera