DEBATT- Regeringen vill chockhöja skatt på förnybara bränslen

Regeringens förslag om höjd energiskatt på det hållbara biobränslet RME kommer att bromsa utvecklingen i vår energiomställning bort från fossila bränslen. Det kommer utesluta det enda bränsle på marknaden i dag som i stor skala redan ersätter fossil diesel. Istället för att påskynda omställningen försvåras möjligheterna att nå nationella klimatmål. Det ger fel politiska signaler till marknadens aktörer och skapar en dubbelmoral för den politik som går ut på ett klimatneutralt Sverige 2050, skriver Maria Elmwall, Projektledare Fossilfria Lantbruk.

Finansdepartementet skickade den 3 juli 2014 ut en promemoria med förslag om kraftigt ökad skatt på biobränslet FAME, samlingsnamnet på biodiesel tillverkat av vegetabiliska oljor. Det leder till att priset på RME, den vanligaste formen av biodiesel i Sverige som tillverkas av raps som råvara, höjs med 1,69 kr/liter (jämfört med nuvarande beskattning på 0,27 kr/liter). Det innebär att priset vid pump ökar med 2,11 kr/liter för B100 (100 % RME/FAME).

Svenskproducerad RME/FAME har en klimatnytta mellan 60 och 70 procent jämfört med fossila alternativ. Sverige väljer alltså att skatta bort ett kvalitativt svenskproducerat drivmedel med hög klimatnytta och istället gynna importerade drivmedel sämre ur klimatsynpunkt. Något som missgynnar klimatet, företagandet, svensk industri och utveckling.

Överkompenserat bränsle

Anledningen? En beräkning där Finansdepartementet bedömt att FAME är ”överkompenserat” i förhållande till fossil diesel. Beräkningen baseras på ett icke tillförlitligt beslutsunderlag från Energimyndigheten (Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för flytande biodrivmedel år 2013”), med stora felaktigheter i kostnadsberäkningarna för transporter, nuvarande skattesatser samt försäljnings- och produktionskostnader för B100. Rapporten är ett led i den EU-lagstiftning som innebär att medlemsländer inte får gynna biobränslen genom att överkompensera dess merkostnader för framställning i förhållande till fossila alternativ. Bedömningen på felaktiga grunder tvingar regeringen att agera enligt EU-rätten. Därav åtgärdsförslaget att höja skatten med en god säkerhetsmarginal för att säkerställa att ett positivt kostnadsförhållande inte uppstår för FAME/RME under 2015. Hur skulle det se ut, om biobränslen blev konkurrenskraftiga gentemot olja?

Fossilfria Lantbruk

Genom denna skattehöjning låter vi EU:s ena hand ta bort det som den andre handen försöker ge, via stödfonder. Sen slutet av 2012 har projektet Fossilfria Lantbruk drivits av de neutrala och icke vinstdrivande aktörerna AgroÖst och Energikontoret Östra Götaland. Projektet finansieras av EU-fonden för Landsbygdsutveckling med syftet att stimulera till omställning av Sveriges lantbruk genom att påvisa exempel på effektiv drift och produktion utan insatser av fossil energi.

Projektet baseras på erfarenheter från tre östgötska lantbruksföretag som under tre års tid bland annat ersatt all fossil diesel i gårdarnas maskiner och traktorer med svenskproducerad RME. Ett bränsle med högt energiinnehåll som fungerar utmärkt i vårt nordiska klimat i befintliga motorer. Bonden gynnas av att använda biobränslen då det ökar efterfrågan på det han eller hon själv producerar. RME är inte miljöfarligt, inte brandfarligt, reducerar säkerhetshantering och kostnader. Ökad användning av RME gynnar dessutom svensk industri, skapar arbetstillfällen och tryggar vår livsmedelsförsörjning helt i förenlighet med våra klimatmål.

Fossilfria Lantbruk har utbildat cirka 450 lantbrukare och lantbrukets intressenter runt om i Sverige. Bland de lantbrukare som svarade på enkäter efter utbildningarna var hela 97 procent på något sätt stimulerade till att börja/fortsätta ställa om sitt lantbruk till fossilfri drift och produktion. Några har redan börjat. Enligt beräkningar (Fossilfritt Lantbruk NU!, 2014, Bioenergiportalen) skulle det svenska jordbrukets klimatpåverkan minska med nästan 950 000 ton CO2-eqv per år om alla svenska gårdar skulle bli fossilfria.

Förödande höjning

En skattehöjning av det enda bränsle som i dag enkelt och storskaligt går att ställa om arbetsmaskiner till, vore förödande i ett kritiskt skede av den kunskapskampanj som projektet Fossilfria Lantbruk har drivit. Direkta konsekvenser är sannolikt att omställningen hämmas på grund av kostnadsskäl. Något som kommer att drabba även buss- och lastbilsbranschen, som kommit långt i omställningen av sina fordon. Scania och Volvo är ledande inom certifiering av motorer specialanpassade för detta bränsle.

Med tanke på att växthusgasutsläppen fortsatt att öka kraftigt under senare år, på global nivå, finns det starka motiv att istället öka skatter och avgifter på fossila bränslen för att stimulera en marknadsutveckling i rätt riktning. Det gäller inte minst på EU-nivå. Oljan subventioneras ju redan inom stora sektorer som lantbruk, gruvnäringen, sjöfarten med mera där exempelvis lantbruket i dag får en skatteåterbäring på 1,7 kr/liter för den diesel de förbrukar. Varför har inte Energimyndigheten i sin rapport tagit hänsyn till den? Hur kan ett fossilt bränsle subventioneras när ett förnybart bränsle absolut inte får ”överkompenseras”? Är det så att sittande regering förespråkar fossila bränslen?

Vi ska vara stolta

Vi ska vara stolta över att högkvalitativa bränslen med hög klimatnytta tillverkas i vårt land. Vi ska vara stolta över att råvaran kan produceras av våra svenska bönder! Självklart ska vi efterfråga och gynna sådana bränslen istället för att stoppa pengar i en utdöende fossil marknad. Fossilfria Lantbruk är en stark förespråkare av en mångkulturell biobränsle- och teknikmarknad, där en utökad användning av alla befintliga alternativ i dag (biogas, etanol, RME med flera) skapar investeringar och banar väg för framtida energilösningar. Ett krav om vi ska nå målet om ett klimatneutralt Sverige 2050.

Bromsar utvecklingen

Därför motsätter sig arrangörerna och utförarna bakom projektet Fossilfria Lantbruk den förslagna höjningen av energiskatten för FAME/RME. En höjd energiskatt kommer bromsa utvecklingen och utesluta det enda bränsle på marknaden idag som i stor skala kan ersätta fossil diesel. Regeringen måste ge Energimyndigheten i uppdrag att omarbeta beslutsunderlaget med korrekta indata enligt svenska förhållanden innan beslut kan tas om en förändrad beskattning. Vi föreslår även att regeringen reviderar överkompensationsregeln i dialog med EU, som med nuvarande utformning arbetar i motsatt riktning med Sveriges klimatpolitik.

Maria Elmwall,
Projektledare Fossilfria Lantbruk,
Energikontoret Östra Götaland
maria.elmwall@energiost.se
Artikeln publicerades söndag den 03 augusti 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste