Lokalt engagemang för att rädda Östersjön

Bättre incitament och organisering på lokal nivå krävs för att stimulera lantbrukare att delta i arbetet för att bidra till en förbättra vattenkvalitet i Östersjön. Det menar Frida Franzén i sin nya doktorsavhandling.

Frida Franzén har i sin avhandling ”From words to action – lessons from active stakeholder participation in water management”, undersökt vad som krävs för att öka det lokala engagemanget hos lantbrukare och andra aktörer i övergödningsområden. Foto: Södertörns högskola.
– Om problemet ska kunna lösas är det viktigt att lantbrukare lokalt involveras. Tidigare forskning om sådant lokalt deltagande i vattenförvaltning har varit tvetydig. Det har visat sig vara svårt att koppla principer om ökat lokalt deltagande till faktiska förändringar och miljöförbättringar. Det kändes därför angeläget att undersöka hur lantbrukares deltagande ska vara utformat för att verkligen leda till att åtgärder genomförs, säger Frida Franzén, i ett pressmeddelande.

I avhandlingen har Frida titta på fyra avrinningsområden som har betydande övergödningsproblematik. För att samla in data användes enkäter, intervjuer, observationer vid möten, officiella dokument, litteraturstudier samt statistik.

Hennes undersökning visade att om lokalt deltagande ska ske, krävs ekonomi och organisation. Andra saker som påverkar är tillräckligt med incitament, kunskap och informationsspridning. Det måste även finnas en tydlig målbild för alla som är involverade.

Enligt Fridas undersökning tycker lantbrukare att även andra aktörer som också bidrar till övergödningen måste se till att ta sitt ansvar. 

För att lantbrukarna ska vilja ta på sig ytterligare åtagande vill de ha fram fakta och kunskap om hur mycket näringsläckage som jordbruket faktiskt bidrar till samt vad andra aktörer tänker göra för att dra sitt strå till stacken. Vad är föreslagna åtgärder bra för och hur effektiva är de egentligen, är andra frågor man vill ha svar på för att engagera sig.

– Att involvera lantbrukare i lokala vattenfrågor, och stimulera ytterligare genomförande av åtgärder, är centralt för att minska övergödningen i Östersjön, säger Frida Franzén, i ett uttalande.

Avhandlingen i miljövetenskap är ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH samt med finansiering från Östersjöstiftelsen.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 03 juni 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste