Alla påverkas ekonomiskt utav torkan

I rapporten Lantbrukets Lönsamhet beräknar LRF Konsult de ekonomiska konsekvenserna för branschens olika grenar efter torkan.

LRF Konsult beräknar att torkan fått ekonomiska konsekvenser för samtliga inriktningar inom jordbruket. Foto: Elin Fries

I rapporten har LRF Konsult presenterat en prognos för lönsamheten inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött efter torkan under sommaren 2018. 

– Det ekonomiska läget på grund av torkan är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar. Vi har aldrig prognostiserat så svaga resultat som vi ser nu när vi sammanställt denna rapport. Däremot är det stora variationer mellan företag och i olika delar av landet om hur torkan har påverkat lantbruksföretagarna, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Årets torka kommer enligt LRF Konsult även ge effekter under 2019, men dessa är än så länge svåra att beräkna kvantiteten av. Av rapporten har man också kunnat konstatera att läget till viss del är svårbedömt eftersom det finns stora variationer mellan företag och över landet.

Faktorer som också påverkar situationen är att svenska kronan under året har försvagats mot både dollar och euro. Sedan årsskiftet har växelkursen sjunkit med åtta procent mot euro och 12 procent mot dollar. Det ger fördelar för exporten men drabbar importberoende verksamheter. Även bränslepriserna ligger på höga nivåer, vilket också påverkar situationen.

Växtodling

Skördarna i år beräknas vara betydligt lägre än normalt. Foto: Carolina Wahlberg.

Skördarna i landet bedöms vara 30 till 40 procent lägre än normalt och avsalupriset på spannmål och växtodlingsprodukter bedöms bli cirka 30 procent högre än föregående år. Hanteringskostnaderna vid utskeppning av spannmål brukar vid normala år ge lägre priser inom Sverige, men bristsituationen medför en dubbel effekt genom att spannmålspriset inom Sverige först stiger motsvarande den normala hanteringen och vid export och sedan tillkommer hanteringsmarginalen vid import.

Mjölk- och nötkött

Nötköttsföretagen står liksom mjölkbönderna inför problem med foderbrist. Foto: Madeleine Rapp

För mjölkbönderna är grovfoderförsörjningen den största utmaningen enligt LRF Konsult. Till följd av detta bedöms mjölkproduktionen minska till följd av sämre kvaliteter på foder. Nötköttsföretagen står inför en liknande problematik med foderbrist samt långa slaktköer till följd av foderbristen. Effekterna av höstens upprop om att välja mer svenskt kött för att öka efterfrågan kommer först att visa sig längre fram.

Grisköttsföretag

Osäkerheten bland grisföretagen ger även obalanser på smågrismarknaden. Foto: Emma Sonesson.

Även för grisföretagen har behovet för att köpa in foder ökat. Slakten har ökat med 1,5 procent under det första halvåret och de stigande foderpriserna gör att fler producenter överväger att sätta in en ytterligare slakt efter julslakten. Osäkerheten inom branschen ger även obalanser på smågrismarknaden.

Sammanfattningsvis

Sammantaget beräknar LRF Konsult att effekterna av årets torka medför ökade produktionskostnader för 2018 jämfört med 2017 och att detta gäller överlag för branschens olika produktionsinriktningar. Effekterna beräknas till motsvarande:

Växtodlingsföretag – 80 öre per kilo spannmål

Mjölkföretag – 50- 60 öre per kilo mjölk

Grisköttsföretaget – 1,5 -2,0 kr per kilo kött

Nötköttsföretaget – 3,0 – 3,5 kr öre per kilo kött

Ta fram handlingsplan

– Som lantbrukare gäller det nu att få koll på sitt nuläge och ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur man ska agera framåt för att kunna fortsätta sitt företagande. Det gäller också att och ha en kontinuerlig dialog med samarbetspartners som foderleverantörer, slakterier och finansiärer för att hålla verksamheten rullande och klara likvideten. Det finns även framtagna jordbruksstöd, bland annat har Jordbruksverket subventionerat ekonomisk rådgivning kraftigt, säger Stefan Nypelius Affärsrådgivare LRF Konsult.

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs av LRF Konsult en gång i halvåret och baseras på företagens resultat som följs för de olika driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Resultatet redovisas som värden på svenska medelgårdar och tar hänsyn till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation som bland annat Jordbruksverket, Radobank och USDA. LRF Konsult planerar att kontinuerligt följa situationen efter torkan.

Resultatet i korthet:

  • Sommarens torra och varma väder har påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar.
  • Spannmålsskördarna beräknas vara 30 - 70 procent lägre än normalt och grovfoderbristen är stor. Lantbruksföretag med nötkreatur och lamm minskar sina besättningar vilket leder till långa slaktköer.
  • De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import.
  • LRF Konsult har aldrig prognostiserat så svaga resultat som vid sammanställningen av denna rapport.
  • Som lantbrukare gäller det nu att få koll på sitt nuläge och ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur man ska agera framåt för att kunna fortsätta sitt företagande.

Källa: LRF Konsult

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste