Lantmännen ökar förtjänsten från Energi och Livsmedel

Lantmännen ökar omsättningen, men resultatet orkar inte riktigt med under det andra tertialet. Sett till årets första åtta månader så har Lantmännen dock förutsättningar att redovisa ett starkt resultat för helåret 2019.

– Lantmännens resultat till och med andra tertialet är bland de bästa någonsin, trots utmaningarna som förra sommarens torka har inneburit, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
Foto: Lantmännen

Under andra tertialet (maj-augusti) ökade Lantmännens omsättning med 6 procent till 16 395 miljoner kronor (15 432 under samma period 2018). 3 procent av ökningen beror på organisk tillväxt (ökade försäljningsintäkter från befintlig verksamhet), 1 procent hänförs till valutaeffekter av den svaga svenska kronan och resten av ökningen kommer från köpta och sålda verksamheter/företag.

Oförändrat rörelseresultat

Samtidigt som omsättningen har ökat med sex procent  så är rörelseresultatet under det andra tertialet nästan oförändrat på 809 miljoner kronor (806). En ökning på  0,4 procent.

När Lantmännen rensar tertialresultatet i rapporten från jämförelsestörande posterblir rörelseresultatet 824 miljoner kronor (806).  En ökning på 2,2 procent. Bland de jämförelsestörande posterna finns ökad avsättning från Agroetanol för konkurrensböter till EU, uppskrivningar av värdet på anläggningstillgångar i Livsmedel och omstruktureringskostnader för Cerealia.

Resultatet lyfts av valutaeffekter

Positiva valutaomräkningseffekter har påverkat rörelseresultatet med 14 miljoner kronor i tertialet, uppger Lantmännen i sin rapport.

Utan valuteffekterna så hade alltså rörelseresultatet för tertial två sett svagare ut jämfört med samma tertial förra året. Med valutaeffekten frånräknade så hade rörelseresultatet blivit  795 miljoner kronor. Och rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster hade blivit 810 miljoner kronor.

Försämrat resultat efter finansiella kostnader

Lantmännens resultat för tertial två ser svagare ut jämfört med samma period 2018 när vi jämför resultat efter finansiella kostnader.

Rakt ifrån resultatrapporten så blir årets resultat efter finansiella poster 740 miljoner kronor (765).

Rensat från jämförelsestörande poster blir resultatet efter finansiella poster 755 (765).

Finansnettot för andra tertialet 2019 uppgick till –69 miljoner kronor (–41).  Lantmännen förklarar förändringen i finansnettot med i huvudsak ökade räntekostnader som en effekt av införandet av IFRS 16.

Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 förändrar hur leasingavtal/hyresavtal redovisas. IFRS 16 påverkar bland annat balansomslutning, nettolåneskuld, rörelseresultat och finansnettot.

Fortsatt mycket starkt resultat 2019

Även om årets andra tertial ser lite svagare ut resultatmässigt så ser fortfarande det sammanlagda resultatet för årets båda första tertial mycket starkt ut.

Under årets första åtta månader har Lantmännen totalt omsatt 31,7 miljarder kronor (29,2) och gjort ett resultat efter finansiella kostnader på 1 075 miljoner kronor (1058).

För helåret 2018 gjorde Lantmännen ett resultat efter finansnetto på 1 250 miljoner kronor.

– Lantmännens resultat till och med andra tertialet är bland de bästa någonsin, trots utmaningarna som förra sommarens torka har inneburit. Det starka resultatet bekräftar än en gång att vi har en solid strategi, en stark affärsportfölj, goda relationer till medlemmar och kunder, och inte minst kompetenta och engagerade medarbetare. Särskilt väl utvecklas Lantmännen Unibake i division Livsmedel och affärsområde Swecon, som båda presenterar historiskt höga resultat, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Tufft för Lantbruk

Division Lantbruk tyngs av fjolårets torka. Under andra kvartalet stod den internationella verksamheten för största delen av vinsten. Lantmännen Maskins resultat utvecklas positivt.
Foto: Lantmännen Maskin

Division Lantbruks nettoomsättning för andra tertialet är högre än föregående år, vilket bland annat beror på fortsatt stor efterfrågan på foder, god utveckling i den finska verksamheten och högre spannmålspris till följd av torkan 2018.

Divisionens rörelseresultat är lägre än föregående år: 104 miljoner kronor (226), vilket är en följd av förra årets låga spannmålsskörd som medfört bland annat högre kostnader för spannmålsinköp och kvalitetsbrister i importerad spannmål

Högre marginal utomlands

Av division Lantbruks omsättning på 7 314 miljoner kronor (6 717) i tertial 2 så står den svenska delen för 4 314 miljoner kronor (3 942) och Lantmännen Maskin för 1 361 miljoner kronor (1 429). Resterande 1 639 miljoner (1 429) kommer den internationella verksamheten i Finland, Tyskland, Polen och Balitkum.

Trots att den internationella omsättningen är mindre än hälften av den svenska så skapar den mer vinst för de svenska ägarna. Den svenska verksamheten  gjorde under andra tertialet i år en rörelsevinst på 42 miljoner kronor (71), Lantmännen maskin tjänade 27 miljoner kronor (18) och den internationella verksamheten stod för 63 miljoner kronor (70). Rörelsemarginalen i Sverige var då 1,0 procent (1,8) och internationellt 3,8 procent (5,2).

Positiv trend för Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin visar ett resultat som är högre än föregående år, 27 miljoner kronor (18) på en minskad omsättning 1 361 miljoner kronor (1 429). Enligt Lantmännen så är det framförallt goda effekter från det pågående besparings- och effektiviseringsprogrammet som ligger bakom resultatlyftet. Bland annat har ett antal icke lönsamma anläggningar avvecklats, personalstyrkan reducerats och sortimentet fokuserats på mer maskinnära produkter.

Efterfrågan på traktorer och redskap är fortsatt lägre än föregående år, en viss ökning har dock märkts i samband med den nya skörden – och tack vare en god vallskörd under juli och augusti.

Sprit lyfter Energi...

Agroetanol i Norrköping visar bättre resultat, men tyngs samtidigt av ökade avsättningar till böter om totalt 500 miljoner kronor.
Foto: Carolina Wahlberg

Division Energis resultat är högre än föregående år: 135 miljoner kronor (114). Samtliga affärer i divisionen visar ett högre resultat än förra året. Lantmännen Agroetanols resultat är högre tack vare ett högre etanolpris och en förbättrad prisrelation mellan etanol, foderprodukt och insatsvaror.

Lantmännen Aspen visar högre försäljningsvolymer på i princip alla marknader, bland annat tack vare mer gynnsamt väder än förra året.

 Lantmännen Reppe upplever fortsatt stor efterfrågan på dryckessprit, och koncentrationen av verksamheten till Lidköping har planenligt bidragit positivt till resultatet.

... men böter tynger

Justerat för jämförelsestörande poster blir resultatet 115 miljoner kronor (114).  Och det är hotande böter från EU som ligger bakom nedjusteringen

Till följd av en svagare svensk krona har den tidigare redovisade avsättningen, som gjorts med anledning av EU-kommissionens utredning av Lantmännen Agroetanol och två andra etanoltillverkare, justerats upp med 60 miljoner kronor. Sedan 2017 har Lantmännen en avsättning på 440 miljoner kronor, som nu har justerats upp totalt till 500 miljoner kronor.

Resultatet har samtidigt påverkats positivt med 80 miljoner kronor till följd av en värdejustering av anläggningstillgångar i samband med förvärvet av havreanläggningen i Kimstad

Starkt resultat från Livsmedel

Division Livsmedel visar ett resultat som är högre än förra året: 408 miljoner kronor (399). I stort sett samtliga marknader inom Lantmännen Unibake utvecklas positivt – försäljningen har ökat på flertalet marknader och tillskottet av Lantmännen Unibake Australia har bidragit positivt.

Lantmännen Cerealia visar ett något högre resultat än föregående år, främst tack vare kostnadsbesparingar och goda resultat i de internationella verksamheterna i Ryssland och Ukraina.

Justerat för jämförelsestörande poster blir resultatet 443 miljoner kronor (399).  Divisionens tertialresultat påverkats av en jämförelsestörande post på 35 miljoner kronor i omstruktureringskostnader.

Sett till ett företags helårsresultat är det tveksamt om man kan kalla omstruktureringskostnader för en jämförelsestörande post, men i delårsrapporter är det försvarbart att lyfta ut den för att underlätta jämförelser av rörelsens verksamhet.

Fortfarande drag i gula maskiner

Swecon redovisar fortfarande goda försäljningssiffror, men flaggar för att de ser signaler på avmattning.
Foto: Volvo

Affärsområde Swecon visar ett högre resultat än föregående år: 138 miljoner kronor (131).

Aktivitetsnivån är fortsatt hög på samtliga Swecons marknader, där särskilt marknaden i Tyskland fortsätter att öka. Vissa signaler på avmattning börjar dock märkas.Försäljningen av stora maskiner är god i norra Sverige, medan konkurrensen i södra Sverige är hårdare.

Efterfrågan på service och reservdelar är fortsatt hög på alla marknader, till följd av en större maskinpopulation och ökad nyttjandegrad av maskinerna bland Swecons kunder.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste