DEBATT: Varför ska vi bygga vindkraftverk i Sverige?

Visst ska vi värna om vår miljö. I det internationella miljöarbetet inom EU har Sverige åtagit sig att fram till år 2020 nå målet med 50 procent användning av förnyelsebar energi och utsläpp av koldioxid ska ha minskat med 40 procent räknat från 1990.

Med dessa miljömål som bakgrund undrar jag hur våra politiker och den rådgivande Energimyndigheten tänkt att den stora satsningen på elproduktion från vindkraftverk ska ingå i vårt energisamhälle.

Hur ska ökad användning av förnyelsebar el kunna ske när landets elsektor har ett växande årligt överskott. Miljönytta uppstår först då ett utbyte sker till mindre miljöbelastning. Enligt handläggare på Energimyndigheten beräknas elkonsumtionen i landet inte öka inom överskådlig tid, trots att andra energiformer kommer att ersättas med el.

Landets elproduktion kommer från vattenkraft, kärnkraft och biobränsle och betraktas vara till 97 procent fri från klimatstörande gaser eller andra luftföroreningar. Alltså kan el från vindkraftverk inte ersätta någon av dessa och skapa klimatnytta. Satsningen blir ett slag i luften!

Hur ska miljövänlig balanskraft skapas? Energimyndigheten har säkerhet i tillförsel som ett viktigt argument för energiformens kvalitet. Denna egenskap saknar vindkraftverken på grund av vindens slumpmässiga förekomst. Annan elproduktion som kan sättas in snabbt måste tillföras två tredjedelar av året då verken inte producerar. Här i Mälardalen hade vi en mörk och kall vinter med vind endast under tre dagar mellan jul och 27 mars och kraftvärmeverken gav oss värme och el.

Hur mycket kommer vindkraftssatsningen att kosta oss samhällsmedborgare? Elcertifikat har i politiska debatter beskrivits som någon slags trollformel för att stödja förnyelsebar elproduktion, men är i själva verket en skatt som tas ut på elnotan från alla svenska hushåll och lätta industrin. Tillsammans betalar vi cirka 7,5 miljarder per år inklusive moms för att stödja 15 terrawattimmar förnyelsebar el med certifikat. Ska då hushållen och konkurrenskraften i industrin belastas med ytterligare 15 miljarder per år, som den matematiska uppräkningen ger, om vindkraftselen ska öka med 30 terrawattimmar? Till detta kommer starkt ökad nätkostnad på grund av krav på omfattande ombyggnad av kraftnätet och produktion av balanskraft. Investeringssummor om 30 till 40 miljarder kronor har nämnts från Svenska Kraftnät.

Energiformen el är en färskvara och måste förbrukas vid produktion.

Ska landet då bygga fler kostsamma överföringskablar till utlandet så de vinstdrivande vindkraft-bolagen kan exportera sin produkt med skattestöd från det svenska samhället? Under året har detta stöd gett cirka: 30 öre per kilowattimme i produktionstillskott, vilket
utgjort mer än 50 procent av produktpriset.

Export av energiråvara bör i första hand ske som skogsråvara enligt tidigare tidningsartikel från miljöanalytiker Thomas Karlsson. Stor miljönytta kan skapas genom att ersätta kol med en leveranssäker skogsråvara. Skogsproduktionen är redan uppbyggd i sin infrastruktur och en utökning kan ske med låg miljöbelastning och ger stadigvarande arbetstillfällen.

För att nå de nationella miljömålen måste inriktningen fokuseras på hur användningen av energi sker på minst miljöbelastande sätt menar professorer på Stockholms Tekniska högskola. I dagsläget sveper propagandan för energiproduktion från förnyelsebara energikällor fram som frälsningsläror.

Det är gott
och väl att visa på möjligheter men man ska ha i åtanke att detta tillhör den miljöbelastande delen. Miljönytta uppstår först vid en klok implementering i vårt energisamhälle.

Vindkraftsatsningen riskerar att enbart bli en miljöbelastande överproduktion för landet.


Arne Lövgren, naturbrukslärare
Strängnäs kommun


Artikeln publicerades torsdag den 01 oktober 2009

Kommenterarer till artikeln

Roberta skrev 2009-10-19 12:49:28:

Superduper (y) :D


ah skrev 2009-10-03 21:57:59:

Det torde ju utan tvivel vara en uppenbar miljövinst att uttnyttja redan befintlig skogsproduktion i stf att uppföra 6-7000 vkv med all energi och allt instatsmaterial, ca 500t betong och järn per vkv.Givetvis är biobränslen bättre än fosil energi, men den släpper ut CO2 vilket inte kärn och vattenkraft gör. Skugg och framförallt ljudproblem med vkv är både känt och dokumenterat farliga. Regeringen har också uppmärksammat detta och gett E-myndigeten 12,6 mkr för att utreda dom risker och skador som kan uppstå på både människor och djur. Dom nationella miljömålen kommer inte att hjälpas av vk utbyggnad, vilket är en tragisk missuppfattning. Detta beskriver dock debattartikeln mycket väl


niklas skrev 2009-10-02 23:34:12:

Få attacker på svensk natur har lyckats så väl som vindindustriella kapitalets med 10.000 snurror i sikte. Under 15 år skall privatelkunder betala 400 miljarder kr extra till snurrorna dvs. ca 3500 kr per invånare och år extra jfrt med nuvarande bidrag. Detta motsvarar hela ulandsbiståndet eller halva försvarsbudgeten. Eftersom Sverige redan har världens högsta skatt så var skattefinansiering inte tänkbar av vindkraften utan namnet är elcertifikat men samma sak som skatt – dock inte för storindustrin för då hade den ”flytt”. Beräkna gärna hur mycket mer energi som krävs för att ta fram detta bidrag dvs. ne veritabel Ebberöds bank. Till slut stannar Sverige på grund av parasiten vindkraft som äter hål i var mans plånbok. Vindkraften ökar således miljöbelastningen eftersom den kräver enorma subventioner likt varvsindustrins för 30 år sedan. Varvsindustrin skapade åtminstone jobb men för varje vindkraftsjobb förloras 2.5 andra jobb. Detta ser man i Spanien där strömmen har blivit svindyr efter vindkraftsstormen där. Stoppa därför all vidare vindkraftsutbyggnad om orättfärdigt drabbar så många människors ekonomi och livsmiljö. niklas.


Lars Rosén skrev 2009-10-02 13:20:42:

De fossila energiformerna är ungefär som narkotika, d.v.s. alltför lättillgängliga, vanebildande och djupt osunda. I den situation vår planet nu befinner sig måste vi förmå oss att med helhetssyn ta tag i det överställda miljöproblemet, klimatfrågan, och inse att det är vår skyldighet att varsamt bruka de naturresurser vi begåvats med. För Sveriges del betyder det att vi med respekt för också lokala hänsyn skall satsa på mera vattenkraft, inte minst den småskaliga. Lars Rosén "glokaltänkare"


Peter Danielsson skrev 2009-10-02 13:10:19:

Tron att kärnkraft är utsläppsfri är en illusion. Den något bättre än fossilgas och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Varför skulle export av el från vind vara sämre än export av biobränsle?


Daniel Danielsson skrev 2009-10-02 11:01:20:

Det är bara en hake, Arne, i Ditt resonemang. Biobränslen i form av skogsavfall är bra. De är förnybara men inte utsläppsfria! Kretsloppet för koldioxiden kan beräknas till 100 år och således väsentligt bättre än för olja, gas och kol. Men det riktigt tråkiga är att det är nu vi måste tvärbromsa utsläppen så att vi inte får en medeltemperaturökning över + 2 grader 20050. Mot denna bakgrund förblir trots allt utsläppsfria och förnybara energikäller som vind- och vattenkraft överlägsna! Miljövän

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste