Sjunkande självförsörjningsgrad hot mot beredskap vid krisläge

Sveriges beredskap vad gäller livsmedelsförsörjning i händelse av ett avstängt krisläge är undermålig enligt Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet. Han menar dock att det finns stora möjligheter att förbättra läget och uppmanar såväl politiker som enskilda medborgare att ta sitt ansvar.

Sven Lindgren, statsvetare och förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet och i Hushållningssällskapens förbund.

Cecilia Widegren, moderat riksdagspolitiker och vice ordförande i försvarsutskottet.

Den svenska självförsörjningen av livsmedel är sjunkande. Vare sig EU:s eller Sveriges jordbrukspolitik säkrar helt och hållet vår livsmedelsförsörjning i händelse av kris och beredskapslagren är avskaffade. I direktiven till den påbörjade utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” finns sårbarhets­aspekten inte med. Den säger heller inget om självförsörjningsgrad eller mål för det svenska jord­bruket, något som Sven Lindgren är kritisk till. Som stats­vetare, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet samt i Hushållningssällskapens Förbund menar han att Sveriges politiker inte tar den sjunkande självförsörjningsgraden på allvar.

– Inget annat land har haft en så kraftigt sjunkande självförsörjningsgrad som Sverige de senaste åren, konstaterar han.

Cecilia Widegren, moderat riksdagspolitiker och vice ordförande i försvarsutskottet håller med om att diskussionen om självförsörjning, framförallt med tanke på klimatförändringarna, är en viktig framtidsfråga. Hon tycker dock tvärtemot Lindgren att Sverige har en tillfredsställande självförsörjnings­grad.

– Sveriges jordbruks­politik ligger på EU-nivå och om man ser på EU:s samlade resurser har unionen, inklusive Sverige, en bra självförsörjningsgrad, säger Widegren.

– Det görs också kontinuerliga bedömningar av tillgången på livsmedel både på EU-nivå och i Sverige på längre sikt. Medlemsstaterna i EU har undertecknat en solidaritetsförklaring där det sägs att medlemsstaterna ska hjälpa varandra i händelse av katastrofer.

Marknadsorienterad

Konkurrenskraftsutredningen säger att ”de naturliga förutsättningarna i kombination med god tillgång på mark och vatten innebär stora utvecklingsmöjligheter för en ökad jordbruksproduktion. Trots detta är utvecklingen i viktiga delar av svensk primär­produktion vikande.”

– Det vore klädsamt om regering och riksdag mot bakgrund av beredskapsskäl satte upp något mål för svenskt jordbruk utöver att det ska vara ”konkurrenskraftigt”, vilket det dessutom inte är. Staten borde naturligtvis kompensera lantbrukarna för kostnadsfördyrande särregler som skiljer svenska förhållanden från EU:s gemensamma politik, menar Lindgren och nämner som exempel att Storbritannien har ett uttryckligt förbud mot inhemska pålagor utöver EU-reglerna.

– Jordbrukets konkurrenskraft och önskan om en levande landsbygd är viktiga frågor, säger Cecilia Widegren som menar att alliansregeringen har gjort en hel del för att göra det billigare för svenska lantbrukare. Hon nämner som exempel suggpengen, sänkt slakteriavgift, avskaffad handelsgödselskatt och strävan mot regelförenklingar. Hon hänvisar även till ovan nämnda utredning som en del i arbetet för ökad konkurrenskraft för svenska lantbrukare.

– Det är även viktigt att Sverige är en pådrivande kraft för att reformera EU:s jordbrukspolitik och göra den mer marknadsorienterad. Vi har fortsatt mer att göra för att förbättra konkurrens­kraften, men vi tror på svensk livsmedelsproduktion, slår hon fast.

Oenighet i ansvarsfrågan

– Man måste hitta en balans mellan kostnader för förberedelser inför ett eventuellt krisläge å ena sidan och nyttan med det å andra sidan, säger Lindgren som tycker att någon statlig myndighet bör ges ett samlat ansvar för vår försörjningsberedskap.

Han menar att det även handlar om att informera invånarna om hur livsmedels­försörjningen går till i händelse av kris.

– Staten bör ge ökade uppdragsmedel för information till allmänheten och ställa mer preciserade krav på kommunerna att ta med försörjningsfrågorna i sitt geografiska områdesansvar, tycker han.

Widegren ser inte samma problematik med ansvars­frågan som Lindgren.

– När det gäller kris­hantering i Sverige gäller ansvarsprincipen, vilket innebär att den myndighet som bedriver en verksamhet under normala förhållanden även har ansvar i en kris­situation. Fördelen med det är att den aktören som har störst kompetens har ett långt­gående ansvar för planering och hantering av kriser, menar Widegren.

– Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan, men faktum kvarstår: det finns ingen statlig myndighet med ett samlat ansvar och vid en försörjningskris måste den enskilde klara sig själv, konstaterar Lindgren, som själv har en veckas reservförråd av mat hemma.

Sveriges beredskap vid krisläge i nuläget:

Sverige är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk samt gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60 procent.

Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager, vare sig i Sverige eller inom övriga EU.

De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka mellan tre och tolv dagar.

Butikernas lager räcker en dag, centrallagrens lager räcker mellan tre och åtta dagar, livsmedelsindustrin och hamnarna har lager för ett par dagar.

Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.

Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel, de som vi normalt sett importerar, slut efter tio till tolv dagar.


Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 01 december 2013

Kommenterarer till artikeln

Thomas skrev 2013-12-06 20:27:15:

När svenskt lantbruk börjar få betalt för sina varor så kommer fler att få arbete.När lantbruket går bra så går det även bra för Sverige som helhet. Köps det mer svenska produkter så kommer jobben att stanna i Sverige. Det viktiga är inte att svenska produkter så mycket bättre än importerade för det är de inte. Det är bara skillnad på uppfödnings/odlings system. Mer import och mer jobb försvinner till andra länder. Om det skulle bli någon kris i vår närhet och det skulle bli brist på mat då stängs all export till lilla Sverige. Svenska konsumenter värnar inte om sitt eget land. Svensk mat skall inte behöva vara dyrare än importerad , det är bara butikerna som vill att det skall vara så för då tjänar de mer pengar.


N skrev 2013-12-03 08:55:25:

Man kan prova med att strypa matleveranserna till Stockholmsområdet så får vi upp problematiken på agendan, annars kommer den aldrig upp. Det är bara mkt snack och ingen verkstad där uppe.


Signatur skrev 2013-12-01 17:10:42:

Det måste vara fel väg att gå att försöka tvinga bönderna att producera ett överskott till underpris, att lägga i förråd. Nästan all jordbruksproduktion idag, världen över, ingår i den globala handeln. Det betyder att dels att det faktiskt blir verkligt svårt att att isolera Sverige. Dels att om man vill hjälpa svenska bönder (exempelvis för att det ska finnas en produktionsapparat redo vid en kris) ska man använda sin konsumentmakt och betala vad det kostar att producera i Sverige. I alla händelser måste man släppa tyglarna och kasta pekpinnarna. Låt bönderna få ta betalt för allt de kan tjäna pengar på från sin företagsinvestering, markägandet. Läs gärna, https://www.frihetsportalen.se/2013/11/sjalvforsorjning/


Strix skrev 2013-12-01 06:55:39:

Är det möjligen resultatet av att politikerna kriminaliserat jord och skogsbrukare och fråntagit dem äganderätten, bruks och nyttjanderättigheter? Man inbillar medborgarna att livsmedel produceras ifrån inglasade betongbunkrar i tätorterna av oavsättliga, skattefinansierade så kallade tjänstemän med privata agendor. Media saknar inte precis uppgifter och det är inga nyheter för dem som drabbats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera