Så tänker regeringen kring djurskydd

I går genomfördes den 8:e upplagan av Jordbruksverkets djurskyddskonferens under temat ”Världens bästa djurskydd, eller?” Flera olika föreläsare fick ge sin syn på djurskyddet i Sverige. Regeringen representerades av Elisabeth Backteman, stadssekreterare på landsbygdsdepartementet.

– Sverige har historiskt alltid haft en väldigt hög ambition när det gäller djurvälfärd och vi sticker ut i ett europeiskt perspektiv genom att vi har lite andra värderingar och kanske en annan tradition, säger Elisabeth Backteman.
Under djurskyddskonferensen 2014 representerades regeringen av Elisabeth Backteman, stadssekreterare på landsbygdsdepartementet.
Foto: Carolina Wahlberg

Hon menar att ett gott djurskydd är en väldigt angelägen fråga för de två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och att beteendestörningar ska förebyggas.

– Det innebär att vi vill att djurskyddet ska förstärkas och vi kommer att jobba kontinuerligt för att förbättra skyddet för djuren både här hemma men också i Europa och även utanför dess gränser.

Men frågan är hur konkurrenssituationen ska utjämnas för de svenska producenterna.

– För att vi ska få den här balansen är det viktigt att vi får fler EU-medlemsstater att gå åt vårt håll och tillämpa de här gemensamma bestämmelserna: Det är verkligen ett uppdrag för regeringen att fortsätta och förstärka det arbetet, säger Elisabeth och fortsätter:

– Det är klart att Sveriges strikta krav kan innebära högre produktionskostnader. Men det som är viktigt att komma ihåg är att i andra vågskålen ligger vinster i form av friska djur och inte minst mindre antibiotikaanvändning som är ett väldigt aktuellt och utmanande problem.


Hur ser regeringen på djurskyddskontrollerna?


– Det är viktigt att vi kan säkerställa att samhället ingriper när en person brister i sitt ansvar. Och det är viktigt att djurskyddskontrollen fungera bra och att kontrollerna är träffsäkra, håller en hög kvalitet samt är genomförda med ett riskbaserat förhållningssätt. Det finns ett antal områden där kontrollerna behöver stärkas och förbättras ytterligare. Något som de ansvariga myndigheterna kommer att få i uppdrag att jobba vidare med, säger Elisabeth.

I budgetpropositionen har regeringen angett att tillsynen över djurskyddet ska förstärkas och att det framförallt ska ske genom ökade resurser till länsstyrelserna.

– Vi ska se över möjligheterna att inför ett avgiftssystem för djurskyddskontrollerna och att avgifterna ska finansiera förstärkningen. Men frågan måste utredas, säger Elisabeth.


Hur ser regeringen på djurskyddsutredningen?


Regeringen har ännu inte hunnit gå igenom och ta ställning till det omfattande betänkandet kring ett förslag kring en ny och moderniserad djurskyddslag, men enligt Elisabeth finns där en hel del intressanta förslag. Regeringen kommer att återkomma i frågan.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 14 november 2014

Kommenterarer till artikeln

nils skrev 2014-11-18 20:51:31:

kan bara konstatera att åke skogevall har helt rätt. Jag har erfarenheten. fullständigt ruinerad och fasar för framtiden en pension på dryga 7000 kr månaded är detta rimligt? kan ej spara något för då kommer kronofogden och tar det. Detta är resultatet av s.k djuskyddskontroll bör nämnas att jag har bedrivit djur uppfödning i 30 år utan anmärkningar. I ett sätt blev jag en buse enl. rätts Sverige


micke skrev 2014-11-17 10:31:03:

Åh Nej... Ännu mer resurser till Länsstyrelserna föreslås?... Så att dom kan fortsätta missköta sig?... Så att dom kan fortsätta initiera och fullfölja grundlösa djurskyddsärenden?... Något dom gärna pysslar med... När skall detta djurskydd bli bra istället för hårt och starkt?... Där djur och djurägare hela tiden står som offer och förlorare pga alldeles för hårda, nitiska och strikta regler?... När skall djuren och djurskyddet bli viktigare än paragraferna?....


Allmogesson skrev 2014-11-16 14:57:20:

Svar till tore johansson: Tomma tunnor skramlar mest, de som har kunskap hörs inte eller får komma fram, tyvärr.


tore johansson skrev 2014-11-16 14:07:28:

Hur många av dessa föreläsare och förståsigpåare har någon som helst kunskap om vad som krävs ekonomiskt för att kunna i praktiken bedriva en ekonomiskt hållbart animalieproducerande företag?Förmodligen väldigt få!!!!!


Samuel af Ugglas skrev 2014-11-15 06:12:40:

Målet med politikerna och tjänstemännens handläggning av svensk animalieproduktion måste ju vara att alla i ledande politiska befattningar måste få en chans att kommendera ut arbetarbrigader enligt känt socialistiskt mönster för att vi överhuvudtaget skall kunna försörja oss med livsmedel. Kränkande och förnedrande lagar bidrager knappast till föryngring av livsmedelsproducenter, det har jag själv upplyst mina ungdomar om, politikernas destruktiva framtoning! Heder åt JA som avstår från att censurera synpunkter från de berörda och terroriserade producenterna. Det gör man numera på ATL!


Åke Skogevall skrev 2014-11-15 00:02:05:

Är det inte allvarliga systemfel som föreligger - När måttet på bra djurskydd inte har något mätetal på djurens välmående eller lidande utan bara baseras på antal åtgärder mot djurhållare. Se Statskontorets rapport 2011:23 som visar detta. - När myndigheter kan bemannas med personal som inte är kompetenta men skyddas av fack och lagen om anställningstrygghet. Se Lantbrukets affärer 2014-01-31 ”För djurens bästa eller lantbrukarens?” - När förvaltningsrätten tillåter tjänstemännen att tillämpa egna 'förebyggande bedömningar' och förutsätter att de gör kompetenta bedömningar därför att länsstyrelsen är skyldig att anställa kompetenta inspektörer. - När inspektörer som i TV4-programmet ”Djurskyddsinspektörerna” säger rakt ut ”att om djurägare döms i tingsrätten så blir det så lindriga straff...” så inspektörerna använder sina 'administrativa sanktioner' till att ”föra djurens talan”, genom att ruinera dem som handläggaren tycker gör nåt fel. - När omedelbart omhändertagande av djur enligt paragrafen 32 i djurskyddslagen som säger: "besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas om 1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, 2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller 3. det i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskydds- synpunkt" motiverar beslut att omhänderta samtliga djur för en djurhållare utan att verifiera att något lidande föreligger, utan bara befaras! Detta har blivit rutin snarare än nödåtgärd. - När anonyma anmälningar som befinns felaktiga eller falska kompletteras med en grundlig kontroll och om något helt annat än det anmälda finns att anmärka på så klassas besöket som befogad anmälan och djurägaren får betala hela kostnaden för besöket. Kostnadseffektivt - för staten. - När tjänstemäns kompetens, jäv, partiskhet inte kan prövas på ett rättssäkert sätt sedan Tjänstemannaansvaret togs bort 1976. Eller?


up skrev 2014-11-14 20:49:37:

Alla kontroller bygger på att det finns klara och tydliga regelverk som skall kontrolleras. Det gäller inte bara djurskyddet, det gäller all kontrollverksamhet, EU-domstolen ställer tydliga krav i detta hänseende och EU:s rättsakter kräver kompetens och föreskriver numera i vissa hänseenden skyldighet att genomföra särskilt angiven utbildningsverksamhet för att få utföra kontrollverksamhet. Vilken nytta har flera kontrollanter när regelverket är så bristfälligt som det är. Man är skyldig att hålla isär politisk mål och gällande lagstiftning: Detta är en av grundpelarna i ett rättssäkert samhälle. Innan det finns en ny gällande lagstiftning från EU gäller nuvarande fullt ut och den är man skyldig att följa och detta gäller oavsett vad politikerna tycker. Även svenska myndigheter och domstolar är lojalt skyldiga att följa vad som föreskrivs från EU.


Sten-Arne Persson skrev 2014-11-14 20:17:07:

Den kommunala och statliga djurskyddsterrorn har pågått i över två decennier i Sverige och LRF anser fortfarande att det är OK. När skall LRF kräva att rättssäkerheten sätts under lupp på allvar så att de drabbade djurägarna kan få arbetsro för dessa fanatiska och okunniga djurskyddshandläggare som av rättsväsendet betraktas som experter och sanningsvittnen. Måste våra produktionsdjur slås ut helt innan LRF reagerar och gör det som de är till för, nämligen att försvara djurägarna mot förtryck och rättslöshet. Det djurskydd som LRF lovordat i över två decennier håller på att slå ut svenskt jordbruk helt och hållet. Det är en skandal att LRF höjer medlemsavgifterna och beräknar dem i procent av omsättningen när det är nettot som ger levebrödet. Enligt EU:s nätverk för gårdarnas redovisningsuppgifter för år 2011 utgör koefficienten 1,0 full kostnadstäckning i jordbruket inklusive EU-stöd. Högst av länderna i EU ligger Ungerns jordbruk med 1,87 medeltalet i EU ligger på 0,67 Slovakien har den lägsta kostnadstäckningen med 0,18 och Sverige ståtar med 0,26. Siffrorna hämtade ur tidningen Landsbygdens Folk 2014-06-13 utgiven av Finlands svenska lantbruksproducenter. När skall konsekvenserna av dessa uppgifter redovisas i Svensk lantbrukspress och SVT med flera? Mot bakgrund av ovanstående borde företrädarna för LRF:s ledning sänkas till högst existensminimum.


Allmogesson skrev 2014-11-14 17:29:45:

Konferenser med svensk byråkrati löser tyvärr aldrig problem men de gör alltid problemen trevligare, därutav så många konferenser.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera