Internationell jämförelse av regler för gödsling och växtnäring

I en ny sammanställning har gödslings- och växtnäringsregler för länderna runt Östersjön jämförts, och man har hittat både olikheter och likheter. Detta rapporterar Greppa Näringen. 

 

I en ny rapport har man inom projektet Manure Standards jämfört gödslings- och växtnäringsregler i länderna runt Östersjön. Foto: Björn Schubert


Samanställningen har utförts inom projektet Manure Standards, och arbetet har samordnats av det finska institutet LUKE. Då förutsättningarna skiljer sig mellan länderna är syftet med jämförelsen att den ska vara lärorik och ge inspiration.

EU:s nitratdirektiv 

Att alla länder, utom Ryssland, är medlemmar i EU skapar likheter då medlemmarna bland annat måste rätta sig efter EU:s nitratdirektiv. Direktivet innehåller regler för exempelvis lagring av stallgödsel, förbud mot vinterspridning samt portalparagrafen om max 170 kilo kväve per hektar för organisk gödsel per år. Däremot har Danmark ett undantag, och tillåter 230 kilo kväve per hektar på gårdar med nötkreatur och Finland har en begränsning där max 35 av dessa 170 kilo kväve per hektar får tillföras på hösten. 

Fler skillnader

I rapporten fann man även flera skillnader. Bland annat har Tyskland ett lagkrav på att beräkna årliga växtnäringsbalanser, med ett tak på max 50 kilo kväve per hektar i överskott som genomsnitt över en treårsperiod. I Litauen finns ett krav på att man måste upprätta en gödslingsplan om man har mer än 30 hektar och i Lettland måste fastgödsel brukas ner inom 24 timmar och flytgödsel inom tolv timmar. 

Har lagkrav

I stället för rekommendationer har man i Estland lagkrav på hur mycket mineralgödselkväve som får tillföras till varje gröda baserat på den förväntade skörden. I Finland finns en miljöersättningsform som styr maximal kvävegiva per gröda, som bland annat påverkas av mullhalten i jorden. 

 

Ta del av hela rapporten här: https://q.ja.se/hKaGy

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste