LRF-koncernen presenterar ett starkt resultat

LRF-koncernen redovisar ett överskott efter skatt på 397 miljoner (213 Mkr) kronor för 2019. Något som, enligt dem själva, stärker förutsättningarna för LRF att vara en viktig röst för lantbruksföretag och landsbygdsutveckling.

– LRF:s starka finansiella ställning ger oss goda möjligheter för att på ett uthålligt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta arbeta för att åstadkomma det, säger Anna Karin Hatt, LRF:s vd och koncernchef.

Koncernens resultat före skatt ligger på 534 miljoner kronor (195 Mkr) för 2019. LRF når sitt starka resultat, delvis tack vare stabila medlemsintäkter. Rörelseresultatet uppgick till -355 Mkr (409 Mkr) och finansnettot 890 (-215) Mkr. Enligt koncernen innebär det att LRF står fortsatt starkt i framtiden med tillgångar på över 6 miljarder. Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 215 Mkr (215 Mkr).

Skillnader rörelseresultat

De skillnader som syns i rörelseresultat beror delvis på en engångseffekt som det förändrade ägarförhållandet i LRF Konsult gav upphov till och delvis på att 2018 även innehöll en sista upplösning av en försäkringsreserv.

Enligt LRF kunde koncernen tack vare den stabila ekonomin dessutom avsätta extraresurser i särskilda satsningar efter den extrema torkan som drabbade ett stort antal medlemmar 2018.

Flera dotterbolag

Affärsverksamhetens resultat för 2019 landar på 39,2 Mkr (70,3 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Bakom de ekonomiska resultaten står främst LRF Media och LRF Samköp. Utöver detta har innehav i intressebolag skrivits ner med 25,5 (25,9) Mkr, främst knutet till innehavet i LRF Konsult.

– LRF är Sveriges största företagarorganisation med 140 000 medlemmar som representerar över 70 000 företag. LRF spelar en viktig roll för det gröna näringslivet genom att driva på för att förbättra villkoren för företagandet i branschen och för att stärka möjligheterna att bo och driva företag på landsbygden. Under min första tid som vd har jag rest runt i landet och fått många bevis på att det finns energi, framtidstro och utvecklingskraft i många av våra lantbruksföretag. Ska det kunna omsättas i ökade investeringar och ökad livsmedels- och skogsproduktion behöver de politiska förutsättningarna förbättras, exempelvis i form av god myndighetsutövning, för att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft och underlätta för företagare att verka på landsbygden. LRF:s starka finansiella ställning ger oss goda möjligheter för att på ett uthålligt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta arbeta för att åstadkomma det, säger Anna Karin Hatt, LRF:s vd och koncernchef.

Viktig grundplåt

Under 2018 har LRF:s finansiella placeringar avkastat 16 (2,4) procent och 8,4 (9,1) procent per rullande tio år. Placeringarna utgör en viktig grundplåt och en del i LRF:s finansiering som över tid är större än medlemsintäkterna. Vikande aktiemarknader under 2018 års sista månader vändes 2019 till en kraftig uppgång, vilket resulterade i ett finansiellt resultat som ligger långt över det förväntade, enligt LRF.

Lantbrukarnas Riksförbund

LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRF:s medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP.

Källa: SCB / www.lrf.se

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste