Nytt nationellt råd ska öka kompetensförsörjningen

En neutral mötesplats för utbildning och kompetensförsörjning inom det gröna och naturbaserade näringslivet, det är vad Landsbygdsnätverkets nya kompetensråd ska utgöra.

Det nationella kompetensrådet kommer utgöra en mötesplats för att identifiera, diskutera och arbeta tillsammans kring behov och frågor som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Frågor som berör både strukturella problem men även mer direkta kompetensbehov. Foto: Vreta utbildningscentrum


– Det har länge funnits ett behov hos aktörerna inom utbildnings- och fortbildningsverksamheten i de gröna näringarna för att träffas, utbyta erfarenheter och gemensamt ta del av ett lärande om vad som händer nationellt. Genom det nya kompetensrådet kan vi skapa det diskussionsforum som behövs för att föra dessa frågor framåt i en mer samlad form, säger Per Hasselberg från Fyrbodals kommunalförbund som är ordförande i kompetensrådet, i ett pressmeddelande.

Samarbeta kring behov

En mindre arbetsgrupp kommer leda rådet dit representanter från naturbrukets, djurbranschens, hästnäringens, skogsbrukets och naturturismens yrkesnämnder kommer bjudas in. Även utbildningsaktörer såsom SLU och Naturbruksskolornas förening samt LRF och Gröna arbetsgivare ingår i rådet, skriver Landsbygdsnätverket.

– Genom kompetensrådet finns möjlighet att ta del av vad som är på gång i politiken som berör undervisningen vid de nära 70 naturbruksskolorna som finns i Sverige, säger Maria Elinder, vid Naturbruksskolornas förening. Det ger även möjlighet att söka samarbete med andra aktörer för att tydliggöra de behov som finns gentemot beslutsfattare.

Enligt Wictoria Bondesson vid LRF som är med i arbetsgruppen är det viktigt med en neutral arena där alla kan medverka och utbyta uppfattningar på lika villkor.

– Utbildningen och kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna måste fungera väl för att vi ska kunna uppnå målen i livsmedelsstrategin. Rådet är en möjlighet för aktörerna att utbyta synpunkter mellan varandra inför exempelvis remisskrivanden, men ska i sig själv inte fungera som en remissinstans, säger Wictoria.

Test under 2020

Rådet kommer testas under 2020 med en förhoppnings om att sedan kunna etableras permanent. Mötena kommer planeras till cirka tre till fyra gånger per år och hittills har rådet haft ett möte där bland annat dimensioneringsutredningen diskuterades.

Landsbygdsnätverket:

Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska lands- och kustbygder.

I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.

Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling.

Nätverket leds av en styrgrupp med representanter frånmedlemsorganisationerna och myndigheterna.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste