”Ökad avdunstning från våtmarkerna leder till lägre vattennivå i marken”

I ett varmare klimat kommer avdunstningen från våtmarker på norra halvklotet öka betydligt mer än vad man tidigare trott, detta enligt en ny internationell studie. Resultatet bidrar enligt forskarna med viktig kunskap hur den globala vattenbalansen kommer påverkas i framtiden.  

 

En ny studie visar att avdunstning från våtmarker på norra halvklotet påverkas mer av klimatförändringarna än vad man tidigare trott. I studien har forskare från både Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet deltagit tillsammans med representanter från 35 andra internationella lärosäten och organisationer. Studien baseras på data från 95 klimatstationer, varav 13 stycken i Sverige. Foto: Andreas Palmén


I studien har forskarna undersökt avdunstningen från boreala områden, vilket är delar av norra halvklotet som kännetecknas av barrskog och tundra. Resultatet visar att i ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från våt­marker öka betydligt mer än från de trädbevuxna områdena. Anledningen är att våtmarkerna reagerar annorlunda än skogarna på luftens så kallade ångtrycksdeficitet, sug efter vattenånga, vilket enligt klimat­modeller kommer öka i takt med ökande temperatur. 

– Ju högre temperaturen blir desto större mängd vattenånga kan luften innehålla innan den blir mättad. Eftersom våtmarkerna inte kan reglera avdunstningen lika effektivt som skogens träd, som kan stänga bladens klyvöppningar för att förhindra vattenbrist, så blir avdunstningen från våtmarkerna mycket större när ångtrycksdeficitet ökar, säger Anders Lindroth, naturgeograf vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Underskattar avdunstningen

Våtmarker ingår inte som en separat vegetationskomponent i dagens klimat­modeller, vilket enligt forskarna har bidragit till att denna effekt har förbisetts. Enligt forskarna bidrar den nuvarande klassificeringen till att modellerna underskattar effekten av avdunstningen och därmed även vattenbalansen i ett framtida klimat. 

– En ökad avdunstning från våtmarkerna leder till en lägre vattennivå i marken som på sikt bidrar till en förändrad vegetation. Detta påverkar våtmarkernas upptag och avgivning av växthusgaserna koldioxid och metan, säger Mats Nilsson, biogeokemist vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Bidrar med felkällor

På grund av bristande hänsyn till våtmarker för dagens klimatmodeller med sig flera felkällor, enligt forskarna, exempelvis i beräkningarna av temperatur samt luft- och markfuktighet. 

– Våra resultat visar att det är nödvändigt att explicit inkludera våtmarker i framtida klimat- och kolbalanssimuleringar, säger Achim Grelle, biogeofysiker vid Sveriges lantbruks­universitet.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste