Det här är ”värdetrakter”

Du kommer sannolikt att stöta på det i en nära framtid och du kan kanske dra nytta av det. Vi bad en handläggare på länsstyrelsen förklara begreppet värdetrakter och hur man som markägare kan ha användning för en sådan.

 

Linda Hassel från länsstyrelsen i Jönköpings län föreläser på länsresidenset i Jönköping om grön infrastruktur och vikten av att landskapet hänger ihop.  
Foto: Länsstyrelsen i Jönköping


Linda Hassel är handläggare på landenheten på länsstyrelsen Jönköping, där man jobbar med att identifiera och rita in det som kal­las ”värdetrakter” på kartan – vad är det för något?

– Grunden till allt är egentligen att länsstyrelserna fick ett regeringsuppdrag – vi skulle ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Man har under de senaste åren kommit på att mycket av den naturvård som gjorts har blivit lite småduttande här och lite småduttande där. Och man har kommit på att de skyddade områdena behöver hänga ihop – skapa ekosystem som är hållbara. Då blir grön infrastruktur ett bra verktyg för detta.

I länsstyrelsernas uppdrag ingår att både peka ut var det finns värdekärnor i landskapet – var det finns områden som är riktigt fina och sedan att ta fram värdetrakter – och göra samma värdering fast på landskapsnivå. En värdetrakt betyder inte att all natur inom det utpekade området är värdefull men att det är högre täthet mellan de värdefulla områdena jämfört med landskapet i övrigt, förklarar Linda Hassel.

– Syftet med att identifiera värdetrakter är att dels skaffa ett bra kunskapsunderlag men också att vi – och även andra samhällssektorer – lättare ska kunna prioritera i vårt arbete.

Vad kan markägaren ha för nytta av värdetrakten?

– Med hjälp av en värdetrakt kan länsstyrelsen till exempel bedöma ifall det behövs naturvårdande insatser för att stärka ekosystemen i det aktuella området. För mark­ägare eller lantbrukare skulle värdetrakten kunna vara ett underlag om man till exempel måste välja en av flera betesmarker på sin fastighet som man ska restaurera – då kan man välja den betesmark som ligger i värdetrakten. Genom att kunna ha värdetrakter som underlag för beslut så kan man göra rätt saker på rätt plats – få ut mer naturvård för pengarna.

Hur hänger begreppet ”Grön infrastruktur” ihop med ”värdetrakter” och varför är dessa viktiga för markägaren att vara medveten om?

– Den generella hänsynen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skapa grön infrastruktur, där du som markägare kan göra väldigt mycket för att bidra till den gröna infrastrukturen. Säg till exempel att din fastighet ligger inom en ädellövskogs-värdetrakt. Då kanske du bör satsa din frivilliga hänsyn på att frihugga de gamla ekarna du har i skogen och strunta i andra insatser. Ligger din fastighet istället i en tall-värdetrakt kanske du bör prioritera att friställa de gamla vidkroniga tallarna.

Vad innehåller informationen om en värdetrakt?

– Till värdetrakten finns det ibland en beskrivning, där man i text förklarar varför området är intressant ur naturvårdssynpunkt.

Om man har hela eller delar av sin fastighet som ingår i en värdetrakt – har man blivit informerad om det av länsstyrelsen?

– Det är man med största sannolikhet inte informerad om. En värdetrakt är inget juridiskt bindande dokument utan bara ett kunskapsunderlag. Och hur arbetet med värdetrakter förankrats beror på hur de olika länsstyrelserna har arbetat. En del länsstyrelser har involverat markägarorganisationer i arbetet medan andra istället har lagt ut information om värdetrakterna på sin hemsida.

– I Jönköpings län har vi valt att markera yttergränserna för våra värdetrakter streckade, för att markera att de gäller utifrån nuvarande kunskaper. Om det tillkommer ny information eller nya kunskaper så vill vi kunna justera gränserna.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 31 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste