”Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar”

Covid-19 pandemin har slagit hårt mot samhället under 2020. Men nu visar ett nytt branschindex från LRF att svenskt lantbruk stått pall.

Enligt LRF:s nya Grönt Näringslivsindex har det gått bäst för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna under pandemin. Det i och med att det har varit en fortsatt ökande efterfrågan på svenska varor. Foto: Carolina Wahlberg

– Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande.  

Över tid har intresset och kunskapen om lantbruket som näring från politiker och andra beslutare varit dålig. Men enligt Anna-Karin Hatt har pandemin gjort att intresset tydligt ökat.

– En förklaring är den väckta debatten om Sveriges låga självförsörjningsgrad på runt 50 procent på livsmedel och vår stora beroende av import. Pandemin har satt ljuset på hur känsligt hela livsmedelssystemet är, säger Anna-Karin Hatt.

Fakta: Grönt näringslivsindex

Målet med Grönt näringslivsindex är att mäta den rådande konjunkturen i det gröna näringslivet som helhet samt fånga skillnaderna i de olika branscherna inom de gröna näringarna. Varje kvartal inhämtas konjunkturdata från en panel med 950 företagare, varav 150-200 från varje bransch. Undersökningen genomförs av Ipsos i form av webbenkäter och telefonintervjuer med telefonuppföljning. Resultatet viktas både mellan branscherna och inom dess produktionsinriktningar i proportion till omsättningen. Ett indextal över 100 indikerar en förväntad tillväxt medan ett indextal under 100 innebär en förväntad nedgång.
Källa: LRF

Fem branschgrenar

Det nya gröna näringslivsindexet baseras på svar från 950 respondenter inom fem olika branschgrenar; animalier, trädgårdsodling, växtodling, tjänster & förädling (entreprenad, dryckestillverkare och häst) samt skog.

Frågorna tog upp saker som prisbild, lönsamhet, produktion, efterfrågan och expansionsplaner. Svaren gav jämförelsetal som visar konjunkturutvecklingen. Intervjuerna genomfördes i början av kvartal tre, under vecka 29 till och med vecka 32.

Försvagad konjunktur

Resultatet visar att konjunkturläget har försvagats i fyra av fem branschindex. Tydligast är försvagningen inom förädling och tjänster. När det handlar om livsmedelsförädlarna så satte covid-19 käppar i hjulen för beställningarna från deras kunder som storhushåll och storhushållsgrossister. Även inom entreprenad har läget försvagats i och med ökade priser och svårt att rekrytera personal.

När det gäller växtodlingen har det skett ett skifte i synen på konjunkturen till följd av negativ global prisutveckling och starkare konkurs. De som odlar vall, sticker dock ut och ser en mycket positiv utveckling i början av kvartal tre.

Även om branschgrenen tjänster & förädling (entreprenad, dryckestillverkare och häst) haft det kämpigt, så är däremot hästnäringen positiv, till följd av en ökad efterfrågan under sommaren. Foto: Carolina Wahlberg

Positiva grisbönder

Gällande animalieproduktion så är det inom grisnäringen där den starkaste optimismen finns, i och med höga priser och stor efterfrågan på svenskt kött. Däremot ser det lite dystrare ut inom mjölkproduktionen, i och med sjunkande priser.

En branschgren som också visar på stark optimism är trädgårdsnäringen. De som odlar frukt, frilandsgrönsaker och prydnadsväxter är särskilt positiva.  

När det gäller skogsbruket har de återhämtat sig lite från föregående kvartal. Då fanns det en osäkerhet kring vad covid-19 skulle få för konsekvenser, i kombination med stora prissänkningar på massa och timmer. Prisutvecklingen har under sommaren vänt och virkesprisindikatorn har gått upp igen.

Här kan den som vill fördjupa sig i ämnet läsa mer.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste