Minskat handels­underskott för livsmedel

En återhämtning för spannmålsexporten under 2020 lyfte den totala exporten av svenska livsmedel samtidigt som importen minskade  något. Importen är dock fortfarande ungefär dubbelt så stor som exporten.

 

Den svenska handelsbalansen för produktgruppen ost visar på ett kraftigt underskott. Liknande underskotten vi också ser på nöt- och griskött.Foto: Martin Karlström/Mostphotos


Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 55 miljarder kronor 2020 vilket är en minskning med fem miljarder kronor eller åtta procent jämfört med 2019. Att man väljer att exkludera fisk ur statistiken beror på att den till största delen är vidare­export av norsk lax som passerar Sverige in i EU.

Jordbruksverket pekar i sin analys av handelsstatistiken ut coronapandemins påverkan på främst importen som tydligt minskat under 2020 jämfört med 2019 kan ses som en trolig bidragande faktor till det minskade underskottet. 

Men det som påverkar handelsbalansen mer är återhämtningen för spannmålsexporten under 2020. 2019 var spannmålsexporten starkt påverkad av tork­året 2018.

Ökad export

Exporten av jordbruks­varor och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2020 till 58 miljarder kronor vilket är en ökning med tre miljarder kronor eller sex procent. De produktgrupper vars exportvärde ökade mest mellan 2019 och 2020 var spannmål följt av diverse livsmedel (bland annat soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat), tobaksvaror, mjölk och mejeriprodukter samt djurfoder.

Importen uppgick till 113 miljarder kronor. Det innebär en minskning med en miljard kronor eller en procent jämfört med 2019. Siffrorna exkluderar fisk. 

De produktgrupper vars importvärde minskade mest mellan 2019 och 2020 var kött, spannmål, mjölk och mejeriprodukter samt socker. 

En värdemässig ökning av importen kan främst noteras för produkt grupperna frukt och grönsaker, drycker, tobak och tobaksvaror samt diverse livsmedel.

Grannarna viktigast

De viktigaste marknaderna 2020 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 47 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Varav Norge var den enskilt största marknaden med en andel av den svenska exporten på 21 procent.

Därefter kommer den tyska marknaden som står för åtta procent av den svenska livsmedelsexporten.

Snus och spannmål

Studeras enskilda produktgrupper är det bara för tobak och tobaksvaror, diverse livsmedel och spannmål som Sverige har ett positivt handelsnetto. 

Orsaken till att vi har ett positivt handelsnetto för tobak är att vi importerar råtobak som sedan vidare­förädlas till bland annat snus som är en stor exportvara till främst Norge. 

Underskottet i handelsnettot är störst för produktgrupperna frukt och grönsaker, kött, drycker samt mjölk och mejeriprodukter.

 

Tabellen visar ett urval av den svenska exporten och importen av livsmedel under förra året och visar på handelsbalanserna för respektive produktgrupp avseendet värdet av handeln. Källa: Jordbruksverket
Värde, miljoner kronor Export Import Handelsbalans
Nötkött 168 3715 -3547
Griskött 595 3007 -2412
Fjäderfäkött 540 1695 -1155
Mjölk, grädde med mera 2511 2432 +79
Ost 704 6599 -5895
Spannmål 3643 474 +3169
Bakverk och bröd 5162 4204 +958
Starksprit 3938 1757 +2181
Djurfoder 2382 5107 -2725

 

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste