De tilldelades SLU:s förtjänstmedaljer 2021

SLU:s förtjänstmedaljer delas ut till personer som gjort förtjänstfulla insatser. Årets medaljer går till professor Ing-Marie Gren, professor Ulf Magnusson och Johan Lundqvist.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan". Foto: Mark Harris

I ett pressmeddelande från SLU, går det att läsa om de insatser som Ing-Marie Gren, Ulf Magnusson och Johan Lundqvist gjort och som lett till att de nu tilldelats de olika förtjänstmedaljerna.

Den stora förtjänstmedaljen går till professor Ing-Marie Gren.

Professor Ing-Marie Gren, SLU. Foto: Viktor Wrange.

Ing-Marie Gren utsågs till professor i miljö- och naturresursekonomi vid SLU 1998. Enligt SLU har hon under en lång tid varit en auktoritet när det gäller svensk miljöpolitik som berör de areella näringarna. Med sin forskning har hon bidragit till ökad kunskap och förståelse för ekonomins roll vid utformningen av miljöpolitik. Hon har gjort särskilt viktiga insatser när det gäller valet av åtgärder och politik för att minska övergödning av Östersjön, med fokus på internationellt samarbete och lösningar som ger stor miljönytta med tillgängliga resurser.

Ing-Marie har enligt SLU ett brett intresse för miljöpolitik inom områden som vattenförvaltning, klimat, biodiversitet och viltförvaltning och har påverkat det miljöekonomiska forskningsarbetet brett, med hjälp av sin forskning. Hon har även stärkt SLU:s roll internationellt och publicerat över 100 artiklar i välrenommerade internationella tidskrifter.

Hennes 15 doktorander har i dag uppdrag både inom och utanför Sveriges gränser inom organisationer som FN och Världsbanken och Ing-Marie har även gjort stora insatser för utbildningen vid SLU där hon bedrivit uppskattad undervisning och utvecklat ämnet nationalekonomi.

Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Magnusson.

Professor Ulf Magnusson, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Ulf Magnusson är professor i husdjursreproduktion sedan 2008. Forskningen han bedriver handlar framför allt om infektionssjukdomar som påverkar fortplantningen hos sällskapsdjur och som även kan smitta människor. Forskningen är enligt SLU i huvudsak kopplat till livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

Ulf har genom sitt målmedvetna arbete fört fram SLU:s breda kunnande om djurhållning och samspelet mellan djurhälsa, folkhälsa och de vilda djurens hälsa. Han har också placerat SLU på kartan bland stora internationella aktörer, vilket gjort att SLU:s kompetens blivit efterfrågad i globala sammanhang.

För 15 år sedan, när fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap bildades, blev Ulf utsedd till vicedekan med ansvar för forskningsfrågor och internationellt samarbete. Han inledde då ett målinriktat arbete med att utveckla forskningssamarbetet kring lantbruk och livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på djurhälsa och produktion av animaliska livsmedel. Detta ledde till att SLU fick betydande resurser från UD och Sida och att Ulfs expertis efterfrågades av organisationer världen över, exempelvis vid det globala utbrottet av fågelinfluensan.

Förtjänstmedaljen i silver tilldelas Johan Lundqvist.

Professor Johan Lundqvist, SLU Foto: Lisbet Spörndly

I sin forskning fokuserar Johan Lundqvist på att utveckla nya och innovativa metoder för att upptäcka toxiska ämnen i miljön och i livsmedel, särskilt med fokus på dricksvatten. Metoderna bygger på modifierade celler som odlas i labb, som sedan används för att upptäcka olika typer av toxiska ämnen. Detta har enligt SLU visat sig vara mycket användbart för att upptäcka såväl kända som okända miljöföroreningar.

Johan Lundqvist är apotekare och disputerade vid Uppsala universitet 2011. Han rekryterades sedan till SLU som postdoktor i toxikologi vid 2014. Under sin tid som forskare vid SLU har Johan tillsammans med sin forskargrupp bidragit till den mycket starka forskningsmiljö som finns vid lärosätet i dag inom det toxikologiska området.

Enligt SLU är Johan mycket mån om att forskningsresultat och nya metoder som tas fram genom forskningen också kommer till praktisk nytta. En röd tråd i hans forskning har varit att samverka med samhället utanför akademin. Detta har bland annat resulterat i att han medverkat i att grunda ett företag som arbetar med att erbjuda nya analysmetoder till vattensektorn, och att hans forskargrupp utfört uppdrag åt bland annat Naturvårdsverket och flera stora dricksvattenproducenter.

Mer om insatserna som Ing-Marie Gren, Ulf Magnusson och Johan Lundqvist har gjort kan du läsa om i SLU:s pressmeddelande om tilldelningen av årets förtjänstmedaljer.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste