Aktörer inom mjölk- och nötköttsbranschen släpper gemensam klimatrapport

Det är möjligt för den svenska produktionen av mjölk och nötkött att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och den biologiska mångfalden gynnas. Det visar en ny rapport från livsmedelsbranschen.

Stärkt lönsamhet på gård inom primärproduktionen av mjölk och nötkött är något som aktörerna bakom rapporten, fastslår som en viktigt del i omställningen mot en mer hållbar produktion. Foto: Carolina Wahlberg.

Den 18 oktober lanserades rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”, där stora delar av livsmedelsbranschen i Sverige har tagit fram en gemensam kartläggning som visar vilka utmaningar och möjligheter som påverkar arbetet för en mer hållbar produktion till 2050.

I ett pressmeddelande från DeLaval skriver man att hela samhället och livsmedelssystemet i Sverige står inför en stor klimatutmaning. Något som kött- och mjölkproduktionen är en viktig del av. Därför har aktörer genom hela värdekedjan: Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara tillsammans genomfört ett årslångt projekt, som resulterat i en rapport, som beskriver hur omställningen kan genomföras.

– I vår rapport beskrivs fokusområden och potentialer för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Den svenska mjölk- och nötkötts-produktionen har en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem även i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, i ett pressmeddelande.

I rapporten beskriver man vilka klimatutmaningar som finns, så som utsläppen från fossil koldioxid, lustgas och metan från biologiska processer. Dessa ämnen bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Där anser aktörerna bakom rapporten att det främst varit viktigt att skilja på dessa tre klimatutsläpp för att man också ska kunna bedöma vilka insatser som behövs för att nå 1,5 gradersmålet inom Parisavtalet.

Viktigt med en helhetssyn

Rapportens hållbarhetsdefinition bygger också på fyra parametrar, som aktörerna anser är lika viktiga att ta hänsyn till. Djurvälfärden, produktiviteten, planeten och plånboken. Utifrån dessa har man identifierat elva fokusområden för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion.

– Resultaten visar på vikten av helhetssyn inom livsmedelssystemet och att svensk mjölk- och nötköttsproduktion måste ses ur ett bredare hållbarhetsperspektiv än enbart klimatutmaningen. Djurhållning och växtodling är sammanlänkade system och synergierna kan stärkas ytterligare för ökad hållbarhet och stärkt livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Svenskt Kött. 

Stärkt lönsamhet på gård

Aktörerna bakom rapporten fastslår också att nötkreatur, med sitt unika sätt att ta tillvara på vall och bete, är avgörande för livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden i Sverige. De har format våra landskap och bidragit till att de svenska naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i världen – i samma nivå som regnskogen.

– I Sverige har vi de rätta förutsättningarna att fortsätta utveckla näringen vidare, med innovationer och ökad kunskap i alla led. Men för att kunna göra det och möjliggöra framtida investeringar på gården måste lönsamheten inom primärproduktionen stärkas, säger Gustav Kämpe, vice ordförande Växa, Arlabonde och styrelsemedlem i Arla.

Läs hela rapporten på: https://q.ja.se/qHIob

Identifierade fokusområden

1. Avel för friska djur

2. Djurhälsa och livstidsproduktion

3. Grovfoderproduktion

4. Foderråvaror och fodertillskott

5. Foderstrategier på gården

6. Fossilfritt jordbruk

7. Stallgödselhantering och biogas

8. Kolinlagring

9. Biologisk mångfald

10. Näringsläckage till luft och vatten

11. Digitalisering, automatisering och ny teknik

Källa. DeLaval

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste