Stämpelskatten viktig för jord- och skogsbruk

Replik: Som Tomas Vesterlin skriver i sin krönika har lantmäteriet fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning, på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte. Och i så fall lämna förslag med den innebörden, alternativt lämna förslag som motverkar ett kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv.

Per-Anders Bengtsson, Sveriges Jordägareförbund. Foto: Privat

Replik på Tomas Vesterlins krönika som publicerades i Jordbruksaktuellt nr 19. 

Det är bra att detta lantmäteriuppdrag uppmärksammas. Tomas Vesterlin missar dock det viktigaste för jord- och skogsbrukarna, nämligen konsekvensanalysen.

Sveriges Jordägarförbund delar uppfattningen att det behövs komma till rätta med de typer av kringgående av stämpelskatteplikten som har kommit till uttryck i främst fastighetstransaktioner i storstäderna och som har kunnat ses på senare år.

Förbundet har i brev till lantmäteriet dock lyft fram att det vore mycket olyckligt om generella regler införs på området som innebär att alla typer av köp eller byte av fast egendom skulle stämpelskattebeläggas.

Det är nämligen av stor vikt för jord- och skogsbruket att den rationalisering inom branschen som, utifrån flera aspekter är nödvändig, kan fortgå utan stämpelskatte-konsekvenser och som hittills har inneburit att mer ändamålsenliga brukningsenheter har kunnat skapas.

Lagstiftaren har också alltsedan laga skifte, stor- och enskifte, sett värdet, och har drivit på för att bilda mer ändamålsenliga fastigheter på landsbygden. Något som riskerar att motverkas om generella regler om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning skulle införas.

Per-Anders Bengtsson, Sveriges Jordägareförbund, skriver en replik på Tomas Veserlins krönika från den 14 oktober. 

Införande av stämpelskatt vid fastighetsreglering av jordbruksfastigheter skulle medföra att förvärven blev dyrare. Det skulle också kunna medföra att förvärvare helt avstod från fastighetsregleringar för att istället söka lagfart, vilket sannolikt skulle missgynna en rationell fastighetsbildning.

Från ett bredare perspektiv är det angeläget att förutsättningar ges för att kunna leva och bo på landsbygden. Jord- och skogsbrukande är satt under hård internationell konkurrens, ofta på för svenskt vidkommande ojämlika villkor, och ytterligare skattepålagor skulle komma att spä på det redan svåra konkurrensläget. Varje ny skattepålaga för skogs- och jordbruksbranschen är således mycket negativt ur konkurrenssynpunkt.

Det skall också särskilt noteras att övriga aktörer på fastighetsmarknaden kan köpa och sälja fastigheter genom så kallad bolagisering, genom att placera fastigheter i aktiebolag, för att på så sätt undgå stämpelskatt för fastigheterna när aktierna säljs, något som jord- och skogsbrukare som huvudregel inte tillåts göra på grund av jordförvärvsreglerna.

Mot denna bakgrund har Jordägarförbundet ansett att det är angeläget att undanta fastighetsregleringar som avser jord-och skogsfastigheter från nya regler om stämpelskatt vid fastighetsreglering.

Sveriges Jordägareförbund

Per-Anders Bengtsson
Ordförande skattekommittén

 

 

Artikeln publicerades fredag den 29 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste