Färre godkända föryngringar

Skogsstyrelsen senaste återväxtinventering visar att andelen godkända föryngringar minskat med fem procent jämfört med fjolåret. 86 procent godkända föryngringar är samtidigt den lästa nivån på sju år, och torkan 2018 kan ligga bakom siffrorna.

Sommartorkan 2018 var tuff mot nyplanterade och unga plantor och kan ligga bakom den minskade andelen godkända föryngringar i Skogsstyrelsens senaste inventering. Foto: Björn Schubert

Efter föryngringsavverkning ska skogsägare enligt Skogsvårdslagen föryngra skogen genom exempelvis plantering, sådd eller självföryngring. För att se till att dessa föryngringar genomförs och att de klarar kraven på antal huvudplantor genomför Skogsstyrelsen varje år inventeringar och årets inventeringsresultat avviker från de senaste årens positiva utveckling.

Stor påverkan

– Vad minskningen beror på är svårt att säga i nuläget, och det är för tidigt för att säga att det är ett trendbrott mot den stabila nivå som föregått årets resultat. En möjlig anledning till minskningen är sommartorkan 2018 som hade stor påverkan på nyplanterade och unga plantor. Om torkan är den påverkande faktorn bör vi kommande år kunna se en fortsatt påverkan på resultaten, säger Magnus Martinsson som är Skogsstyrelsens inventeringsledare för återväxtuppföljningen i ett pressmeddelande.

Götaland och norra Norrland har högst andel godkända föryngringar med 88 respektive 87 procent godkänd areal. Södra Norrland ligger på 86 procent och Svealand på 84 procents godkänd areal.

Plantering dominerar

Den skillnad som tidigare funnits under 2000-talet mellan övriga och enskilda skogsägare har minskat de senaste åren och nu visar inventeringen att det inte längre är någon skillnad mellan de olika ägarkategorierna.

Av de olika föryngringsmetoderna har plantering enligt Skogsstyrelsen alltid varit en relativ robust och säker metod för att få upp godkända föryngringar. De fyra senaste årens redovisningar visar en godkänd andel på 88 procent av den planterade arealen. Sådd har gått om plantering med en godkänd areal på 91 procent, men står endast för tre procent av den föryngrade arealen. Naturlig föryngring har godkända föryngringar på 73 procent av arealen i det senaste resultatet. På arealer där ingen åtgärd har vidtagits var 59 procent av föryngringarna godkända.

Mer tall

Det är också plantering som är den vanligaste föryngringsmetoden i Sverige och utgör i dag 86 procent av all föryngring. Av den planterade arealen markbereds i snitt 92 procent.

Antalet huvudplantor per hektar har enligt Skogsstyrelsen varit relativt stabilt de senaste åren, men det senaste resultatet visar på en minskning med tre procent till 2 371 huvudplantor per hektar. Fördelningen mellan trädslagen varierar mellan åren och i den senaste inventeringen utgjorde tall 45 procent och gran 36 procent av huvudplantorna.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste