Handelsbanken ger ut ny skogsrapport

De stigande priserna på skogsmark i Sverige gynnar landets skogsägare. Samtidigt kan EU:s olika initiativ komma att begränsa skogsägares möjlighet att planera och avverka sin skog.

Enligt Handelsbankens skogsrapport så kommer priserna på svensk skogsmark förbli höga eftersom efterfrågan på förnybara material är stor. Foto: Björn Schubert

I sin nya skogsrapport skriver Handelsbanken att skogsindustrin fortsätter att utvecklas mycket starkt. Det beror bland annat på att marknaderna för olika former av förpackningsmaterial, däribland trä har gynnats under pandemin när e-handeln ökat.

Under det senaste året har man sett den största prisökningen på skogsmark någonsin, framför allt i södra delarna av Sverige. Fortsatt så gynnas genomsnittspriserna av ett fortsatt lågt ränteläge och av att den svenska ekonomin återhämtat sig starkt efter nedgången 2020 som kunde relateras till pandemin. Men även den höga efterfrågan på timmer från sågverksindustrin har påverkat läget som det ser ut i dag.

Christian Kopfer, aktieanalytiker specialiserad på skog och råvaror på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

– Det är en fortsatt väldigt stark miljötrend att äga skog och trots politisk osäkerhet fortsätter priserna att stiga. Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering, säger Christian Kopfer, som är aktieanalytiker specialiserad på skog och råvaror inom Handelsbanken, i ett pressmeddelande.

Spår fortsatta uppgångar

I rapporten bedömer Handelsbanken att priserna kommer att jämna ut sig, även om vissa prisskillnader kommer att kvarstå runtom i landet. Det kommer exempelvis fortsatt att vara mycket dyrare i mellersta och södra Sverige. Men det finns även potential för uppgångar även i norra delarna av Sverige framöver.

– Vi räknar med att priserna på svensk skogsmark förblir höga ur ett historiskt perspektiv, säger Ola Josefsson, segmentschef för skog i Handelsbanken.

Pandemin har också lett till en ökad efterfrågan från kunderna, på sågade trävaror. Vilket fick priset att rusa under 2021.

– En gradvis nedgång kan väntas men det finns en stark strukturell efterfrågan då allt fler efterfrågar förnyelsebart byggmaterial och där exempelvis korslimmat trä tar marknadsandelar från betong. Magnituden av nedgången begränsas, säger Christian.

Flera bakomliggande faktorer

Omkring 90 procent av marknadsmassan från Sverige går på export till andra länder och i Europa har man nått en ny topp med väldigt höga priser samtidigt som det finns ett stort utbud. Den stigande e-handeln har gynnat efterfrågan på wellpapp-material, exempelvis återvunnen kartong och kartong som producerats med färskt virke som bas. Även priserna på säckpapper har stigit kraftigt under hösten 2021.

– Med en planerad kapacitetsutbyggnad i Sydamerika förväntas utbudet bli större än efterfrågan vilket vi bedömer bör leda till nedgångar i priserna på pappersmassa i Europa under 2022, säger Christian.

Går mot högre krav

Enligt Handelsbanken verkar nya förslag från EU, så som EU-taxonomin och EU:s nya skogsstrategi innebära att vi går mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Frågan om biologisk mångfald har klättrat högre upp på agendan, både för investerare och politiska beslutsfattare. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Det skulle i sin tur kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren.

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

– Även om initiativen i nuläget är förslag ger de en fingervisning om hur framtida tvingande policyers kan komma att se ut, säger Josefin.

I rapporten spår Handelsbanken även att mer frekventa skogsbränder, extremväder och en ökad förekomst av trädsjukdomar och skadedjur kan påverka skogsmarker negativt genom ökad dödlighet eller minskad produktion. Men ett varmare klimat väntas även göra att den svenska skogen växer snabbare.

– Det blir allt viktigare att kartlägga, utvärdera och arbeta med anpassning av skogsbruket för att klara ett förändrat klimat, säger Josefin.

Läs rapporten i sin helhet här.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste