Stabilt i en utmanande tid

Uppdaterad. Trots ett tufft år med en del utmaningar, avslutades 2021 med ett positivt resultat för Svenska Foder.

Svenska Foders vd Carsten Klausen säger att 2021 inte var något toppresultat. Men anser ändå att resultatet tyder på att det funnits en stabilitet även under pandemin. Foto: Kerstin Gauffin

– År 2021 avslutades positivt för Svenska Foders spannmålskunder, trots ett år med tuffa branschspecifika utmaningar, med de bästa slutpriserna på odlingskontrakt. Annars dominerades året av höga priser på såväl råvaror, insatsvaror och frakter. Ett stort fokus för Svenska Foder har varit att kunna bemöta det moderna lantbruket på bästa sätt. Konkurrenskraft åstadkommer man med närvaro, effektivitet och snabb återkoppling, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder, i ett pressmeddelande.

Spannmålsbolaget redovisar ett resultat innan skatt på 63 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner jämfört med 2020. Omsättningen steg med 300 miljoner jämfört med 2020 till drygt 4,3 miljarder kronor. Driftresultatet landade på 125 miljoner kronor jämfört med 118 miljoner kronor 2020. 

– Det är inget toppresultat, även om vi har lyckats effektivisera organisationen och därmed optimera vår verksamhet ytterligare. Vi hade givetvis velat åstadkomma mer under året. Jag tycker ändå att Svenska Foder visar på en stabilitet inte bara ett år som detta utan även efter två hela pandemiår.

Drivande områden

Enligt Carsten har verksamhetsområdena Växt och Spannmål varit drivande i årets resultat. 2021 blev visserligen inget toppår för växtodlingen. En våt vår följt av torra sommarmånader gav upp till 20–25 procent lägre skörd än ett normalår, på flera håll i landet. Dessutom sköt gödningsmarknaden i höjden med prisökningar som inte går att jämföra med ur ett historiskt perspektiv.

– Kostnaderna för växtodlarna har under året varit höga. Samtidigt har vi kunnat leverera mycket fina spannmåls- och rapspriser som gott och väl har kunnat väga upp kostnadsbördan. Vi lyckades för femte året i rad leverera mycket bra slutpriser på våra odlingskontrakt för spannmål. I år låg vi i absolut topp i jämförelse med våra konkurrenter. Det visar att vi har kontinuitet i vår affär och skapar en sund konkurrens i marknaden, säger Carsten.

Under 2021 har Svenska Foder även utnyttjat synergierna med DLG-koncernen, där bolaget ingår. Vilket Carsten menar har gynnat det svenska lantbruket.

– Inköp av gödning och växtskydd via vår dialog i koncernen gör att vi kan leverera en egen tydlig profil på den svenska marknaden med konkurrenskraftiga insatsvaror. Dessutom har vi med hjälp av koncernens kompetens och kontakter kring professionell spannmålshandel också sett till att den odlade varan når rätt köpare – både inhemskt och internationellt.

Daglig dialog

Under förra året arbetade Svenska Foder även fram en god arbetsmodell, rent organisatoriskt. Där man dagligen diskuterat hur man på bästa sätt kan möta kunderna.

– Vi håller dialogen öppen och effektiv för att hamna ”Top of Mind”. Det kan bara göras genom att vara närvarande, lyfta luren, besöka och återkoppla snabbt på frågor som vi får. Vi ska vara där det händer, säger Carsten Klausen och fortsätter:

– Den närvaron förmedlar att vi står för kvalitet, bra sortmaterial - från såväl Scandinavian Seed och koncernägda Sejet – som resulterar i goda resultat hos lantbrukaren.

När det kommer till foderområdet har Svenska Foder, enligt dem själva, fortsatt på en stabil nivå inom samtliga områden; nöt, fjärderfä och gris. Något som dragit ner en smula på resultatet är att en del fjäderfäkunder drabbades av fågelinfluensan under året. Foderpriset pressades också upp under året av de stigande råvarupriserna. Bolaget skriver att de arbetat intensivt med att hålla priserna nere så långt det går.

– Vi har haft en levande och aktiv diskussion kring hur vi bäst hjälper våra kunder i den situation vi befinner oss i. Vi har haft en råvarubörs där priset på enskilda råvaror har stigit upp till 300 procent. För lysin, soja och raps, vilka alla är viktiga råvaror i foder har prisökningen varit otroligt stor, säger Carsten och fortsätter:

– Jag tycker det är viktigt att påminna oss om att slutpriserna i handeln, mot konsument, måste börja avspegla vad det verkligen kostar att producera maten, så att vi kan få en jämn och rättvis fördelning över vem som får bära kostnaderna.

Ny strategi 2022

Under våren kommer både DLG-koncernen och Svenska Foder arbeta för att lansera en ny strategi år 2022. Med en ny riktning som ska följas de kommande åren. Där DLG-koncernens höga fokus på klimatfrågor kommer att vara en del i det hela.

– Det här är ett arbete som pågår parallellt med vår dagliga verksamhet. Det är två linjer som måste drivas sida vid sida. Vi är glada i Svenska Foder över att vara del av en koncern som vill ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det är inspirerande att få följa och att få vara med och utveckla, säger Carsten och fortsätter:

– Varje dag arbetar vi med hur vi kan förbättra våra kunders konkurrensförmåga och resultat, fortsätter han. Samtidigt måste vi följa med hur vi bäst förvaltar den jord våra kunder arbetar med varje dag. Att ha den här tvesynen är både affärsmässigt och klimatmässigt väsentlig för vår gemensamma utveckling och framtida välstånd.

Resultat för DLG-koncernen

För DLG-koncernen, där Svenska Foder ingår, blev omsättningen för 2021 83 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 11 miljarder kronor. En ökning med 15 procent i jämförelse med året innan. Driftresultatet steg till 3,2 miljarder kronor och resultatet innan skatt översteg för första gången 1260 miljoner kronor. Efter skatt landade koncernresultatet på 1032 miljoner kronor, vilket motsvara en intjäningsökning på 22 procent i jämförelse med resultatet 2020.

– Den ökade intjäningen är ett resultat av det strategiskifte vi inledde med Leading the Way 2017. Bokslutet vittnar om en sund och solid verksamhetsportfölj, där alla områden har bidragit till det fina resultatet. Jag gläder mig särskilt över en klar förbättring av vår intjäningsförmåga, som vi nu för fjärde året i rad har stärkt betydligt. Förväntningen är att denna tendens ska fortsätta under kommande år, säger koncernchef Kristian Hundebøll, i ett pressmeddelande.

Enligt DLG fortsätter den tyska marknaden att bidra markant både till resultatet och omsättningen. ” Med en omsättning på 53 miljarder SEK hämtar DLG 7 miljarder SEK i toplinjeväxt och 12 % intjäningstillväxt bara i Tyskland. Detta ska också ses i ljuset av de stigande råvaru- och energipriserna”.

– 2021 var ett år som präglades av stora prissvängningar på de globala marknaderna och flaskhalsar inom råvaruförsörjningen. Det har varit turbulent, men vi har haft fokus på att upprätthålla försörjningen gentemot våra kunder, och det har vi lyckats med. Att vi samtidigt levererarar ett så fint resultat inom Agribusiness ska vi vara nöjda med, säger Kristian Hundebøll.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera