Länsstyrelsernas kontroll granskad

Brister i uppföljningen av länsstyrelsernas kontroll av lantbruket samt att samordning och likabehandling av företag kan förbättras. Det är några av slutsatserna i Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets gemensamma rapport om länsstyrelsernas kontroll.

När myndigheterna kontrollerar länsstyrelsernas kontroller av lantbruk och livsmedel kommer man fram till att det saknas uppföljning av verksamheten. Foto: Carolina Wahlberg

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har tillsammans granskat hur landets länsstyrelser genomför kontroller av företag som jobbar med att odla och skörda grönsaker, föda upp djur före slakt, producera ägg och mjölk samt fiska och jaga.

– Länsstyrelserna har en viktig roll i kontrollen av företag som producerar mat i Sverige. I slutändan handlar det om att alla konsumenter ska ha tillgång till säker mat och att företagen ska göra rätt. Då är det också viktigt att kontrollen har effekt, säger Cecilia Svärd, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsavdelning, i ett pressmeddelande.

Saknas uppföljning av verksamhet

I rapporten skriver revisorerna i en avslutande kommentar att Länsstyrelserna behöver på ett bättre sätt säkerställa att kontrollverksamheten är lämplig och verkningsfull för att nå lagstiftningens krav. Då behövs en fungerande verifiering och uppföljning av verksamheten.

Flera länsstyrelser hade system för hur mål och aktiviteter skulle följas upp. Majoriteten saknade dock en verifiering av hur kontrollen genomfördes, och fokuserade istället enbart på kvantitet.

Det innebar att uppföljning i många fall saknades gällande kontrollens verkningsfullhet och lämplighet.

Viktigt att företag behandlas lika

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att länsstyrelserna behöver bli bättre på att agera lika gentemot företag som gör fel. Detta för att undvika att aktörer i olika delar av landet behandlas olika och för att säkerställa att kontrollen ger resultat genom att de brister som noteras vid kontroll verkligen åtgärdas.

– Länsstyrelserna behöver diskutera detta gemensamt. Samtidigt är det är positivt att samtliga länsstyrelser har upprättat en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen, säger Cecilia Svärd.

Kontrollen i Sverige

I Sverige ska myndigheternas kontroller bekräfta att aktörerna uppfyller lagstiftningens krav på livsmedels- och fodersäkerhet, och följer bestämmelserna om djurhälsa, smittskydd, djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

Kontrollen ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Kontrollen ska vara riskbaserad, vilket betyder att verksamheter som innebär störst risk för konsumenterna ska få mer kontroll, och kontrollen ska också vara lämplig för att nå målen i lagstiftningen, rättssäker och verkningsfull.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste