Reviderad strategisk plan lämnas till EU-kommissionen

Nu lämnar Sverige en uppdaterad strategisk plan till EU-kommissionen. Den strategiska planen styr implementeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige under perioden 2023 till 2027.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och regeringen hoppas på ett snabbt godkännande av den nya strategiska planen. Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet 

Grunden i förslaget bygger på den strategiska plan som Sverige lämnade till EU-kommissionen i december 2021. EU-kommissionen hade flera synpunkter på den planen, som nu har reviderats. Enligt regeringen har Sverige och EU-kommissionen under våren och sommaren haft en nära dialog om innehållet i planen.

– Det är glädjande att Sverige och EU-kommissionen har en samsyn kring utformningen av den strategiska planen för jordbruket inför 2023, och att flertalet av kommissionens observationer kunnat besvaras genom ytterligare förklaring av Sveriges ställningstaganden, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Förändringar i planen

Enligt regeringen har det inte skett någon omfördelning av budgetmedel i den uppdaterade planen, men vissa förändringar har skett. Några förändringar som lyfts fram är:

  • Ett nytt omfördelningstöd till de första 150 hektaren på alla företag ersätter förslaget på neddragningen av höga stödbelopp. Det här medför en större omfördelning av inkomststöd från stora till små jordbruksföretag jämfört med förslaget i december.
     
  • En justering har även gjorts inom ramen för kompensationsstödet som innebär att en större andel av stödet går till företag med aktiv produktion i stället för till extensiva företag.
     
  • De allmänna miljökraven för att få fullt stöd, de så kallade grundvillkoren (GAEC), har delvis förstärkts jämfört med det ursprungliga förslaget.

Efter att planen lämnats till EU-kommissionen har de sex till åtta veckor på sig för att godkänna planen. Först därefter kan regeringen besluta om en nationell förordning för genomförande, och Jordbruksverket fatta beslut om föreskrifter. Enligt regeringen är ett snabbt godkännande viktigt för att lantbrukare och andra stödmottagare ska kunna ta del av de nya stöden från årsskiftet.

Men även efter EU-kommissionens godkännande kan man göra justeringar, om det exempelvis skulle bli aktuellt som en följd av nya prioriteringar i politiken eller om åtgärderna i den föreslagna planen inte leder till förväntad måluppfyllelse.

Information om den uppdaterade strategiska planen kommer att finnas på Jordbruksverkets hemsida inom kort, skriver regeringen.

Ska granska

Därutöver har regeringen även beslutat att inrätta en övervakningskommitté som ska granska genomförandet av planen samt komma med förslag på hur måluppfyllelsen kan förbättras. Kommittén kommer även ha som uppdrag att lämna yttranden över de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, förslag om programändringar och rapporter. Kommittén kommer samlas första gången den 25 november.

– Den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller åtgärder som ska stärka livsmedelsproduktionen, miljön och unga företagare. Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift att granska genomförandet av programmet och lämna synpunkter på både urvalskriterier och kommande programändringar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste