Sveriges största solcellsanläggning får grönt ljus

Efter flera turer kring European Energys solpark i skånska Svedberga, har nu företaget fått rätt. Mark- och miljödomstolen river därmed upp Länsstyrelsen Skånes tidigare nej till bygget.

– Solparken i Svedberga kommer att generera ny grön el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning, vilket är det största enskilda tillskottet för regionen på många år, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige Norge och Finland, i ett pressmeddelande. Foto: European Energy. 

Den 31 oktober lämnade Mark- och miljödomstolen sin dom att upphäva Länsstyrelsen Skånes förbud mot den storskaliga solparken. Men skriver att vissa försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljö måste följas (se faktaruta längre ner).

Det var den 26 april i år som Länsstyrelsen i Skåne meddelade sitt beslut att enligt miljöbalken förbjuda nyanläggningen av solceller på berörda fastighet i Helsingborgs kommun. I sitt beslut har länsstyrelsen fokuserat mycket på just skyddet av jordbruksmarken:

”Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att sökande inte har visat att man valt en plats för elproduktion med minsta intrång för miljön. Vidare bedömer Länsstyrelsen att sökande inte visat att en etablering för produktionen av el inte går att uppföra på en annan plats än brukningsvärd jordbruksmark som är värdefull för livsmedelsförsörjningen. I avvägningen mellan samhällsintressena menar Länsstyrelsen att livsmedelsförsörjningen måste ges företräde på den nu aktuella jordbruksmarken varför anläggningen ska förbjudas.”

Stort samhällsintresse

European Energy säger själva att de hela tiden argumenterat för att solparken är en tillfällig anläggning, som inte ska förändra marken permanent. Och att marken kan återgå till att vara jordbruksmark när solpanelerna tas ner. De menar också att produktion av fossilfri el i Skåne är att betrakta som ett stort samhällsintresse.

– Skåne är i skriande behov av ny grön el. Solparker kan samexistera med naturen och jordbruket och ger mer än tio gånger mer energi på samma yta jämfört med energiskog och biogrödor. Dessutom är det en mycket liten del av jordbruksmarken som behöver tas i anspråk för att producera stora mängder solkraft, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige Norge och Finland, i ett pressmeddelande.

Vall och bete

Den planerade solparken i Svedberg tar upp en yta på 232,5 hektar, där en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. European Energy menar att man på resterande ytor kan fortsätta att använda marken till förslagsvis vallodling, grönsaksodling eller bete. För att stärka den biologiska mångfalden planeras även bygget av ett insynsskydd i ytterkanten av solparken, bestående av träd och buskar.

– Solparker är det särklass snabbaste sättet att få i gång ny produktion av el. Så fort det rättsliga utslaget vinner laga kraft och nätanslutningen är på plats, tar det bara 12–16 månader att bygga och driftsätta parken, säger Peter Braun.   

Förutsatt att den nya domen inte överklagas räknar European Energy med att den nya solparken kan producera el 2024.

Fakta: Följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön måste tas vid bygget av solcellsanläggningen:

1. Verksamheten – inklusive skyddsåtgärder och begränsningar - ska utföras i huvudsaklig enlighet med vad bolaget uppgivit i anmälan med kompletteringar.

Solceller, stängsel, transformatorkiosker, anläggningsvägar och övriga anordningar får endast anläggas och bibehållas inom ytan som är markerad på ritning, se bilaga 2. (Läs hela domen här)

2. När anläggningen inte längre används ska den tas bort i sin helhet senast året efter den tagits ur bruk. Detta gäller även avhållande stängsel. Marken ska så långt som möjligt återställas så att den kan nyttjas för jordbruk. Bolaget ska senast två år före avvecklingen ge in en återställningsplan till tillsynsmyndigheten.

3. Skötseln av marken i anläggningen ska vara jordbruksliknande, med undantag för ytor som avsätts för biologisk mångfald, där passande blommande växter som till exempel baljväxter och/eller ängsfröblandning ska sås in senast året efter att anläggningen tas i drift.

4. För skötseln av jordbruksmarken och de övriga ytorna inom fastigheten ska det finnas en bruknings- och skötselplan som tas fram i samråd med expertis inom jordbruk och naturvård.

Källa: Växjö TR M 2479-22 Dom 2022-10-31

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste