Ny studie visar på hur svenska bin exponeras för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är ett viktigt verktyg i lantbruket för att få säkrare och bättre skördar. En ny studie från SLU och Lunds universitet visar att pollen, i jämförelse med nektar och luft, innehåller många och höga halter av ämnen från växtskyddsmedel vilka honungsbin och andra blombesökande insekter exponeras för. 

En studie i hur Svenska bin exponeras för växtskyddsmedel har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten har publicerats i en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Foto: Mostphotos

På uppdrag av Naturvårdsverket placerades honungsbisamhällen ut på åtta platser runt om i Skåne under somrarna 2020 och 2021. För att sedan kunna mäta i vilken utsträckning honungsbina riskerade att utsättas för olika växtskyddsmedel togs deras insamlade pollen och nektar in för analys. Vid varje provplats togs även luftprover, skriver SLU i ett pressmeddelande.    

Maj Rundlöf som är forskare vid Biologiska institutionen på Lunds universitet menar att analyser av pollen, nektar och luft blev väldigt intressant.  

– Eftersom pollinatörer tillbringar en stor del av sitt liv flygande i dessa miljöer är det relevant att undersöka växtskyddsmedel även i luften. Pollen och nektar har undersökts tidigare i relation till bin, medan luft är mindre studerat som exponeringsväg, säger Maj.      

Varierande provresultat under säsongen

Resultatet av studien visade att de prover som samlades in i början av sommaren utgjorde en större risk för honungsbin då de innehöll högst halter av växtskyddsmedel, i jämförelse med prover tagna under mitten av sommaren eller under hösten.  

Enligt studien är pollen en viktig exponeringsväg då det innehöll flest substanser av växtskyddsmedel och ofta i höga halter. Pollen kan därmed utgöra en risk för bin framför allt då några av ämnena, främst insekticider, har hög toxicitet. Det ämne som utmärkte sig som mest riskfyllt i studien var insekticiden indoxakarb, som numera blivit förbjuden. Höga halter av växtskyddsmedel i pollen syntes från växter som ofta växer vilt såsom blåklint, vallmo och klöver, men också från grödor som äpple. 

I nektar, som är den huvudsakliga källan till energi för många blombesökande insekter, såg man däremot färre och lägre halter av fynd från växtskyddsmedel än i pollen.  

Luftprovsanalyserna visade att den växtskyddsmedelsrelaterade risken via luft ökar ju mer åkermark som finns i området. Under studien hittades flera substanser där den vanligaste förekommande var herbiciden prosulfokarb, ämnet är dock förhållandevis ogiftigt för bin.      

Forskningen gynnar många insektsarter

Mer än 4 000 svenska insektsarter använder nektar och pollen som föda enligt en sammanställning från Artdatabanken. 

– Om pollen insamlat av honungsbin kan användas för att övervaka växtskyddsmedelsrelaterade risker för blombesökande insekter skulle vi kvantitativt kunna följa upp relevanta policymålsättningar, säger Maj. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 15 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera