Lägesbild över energiförsörjningen

Med anledning av kriget i Ukraina släpper Energimyndigheten kontinuerligt lägesrapporter över energiförsörjningen. I den senaste rapporten som släpptes 31 januari bedöms den svenska energiförsörjningen i nuläget som ansträngd, men stabil.  

Energimyndighetens lägesbild över energiförsörjningen med anledning av kriget i Ukraina visar på att svenska energiförsörjningen i nuläget är ansträngd, men stabil. Foto: Mostphotos 

Energimyndigheten uppmanar till att fortsättningsvis minska elanvändningen. Om marginalerna minskar på grund av bortfall av produktion eller överföring finns risken kvar för effektbrist under vinterns höglasttimmar. Samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen uppmanas att kontinuitetssäkra sina verksamheter och därvid öka sin övervakning av onormala händelser samt att rapportera avvikelser. 

Behovet av import har ökat då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är tagen ur drift fram till 19 mars 2023. Fram till mitten av maj kommer tre reaktorer som mest vara i revision samtidigt. Det betyder att cirka en tredjedel av den installerade effekten inte kommer vara tillgänglig under tiden.  

Risken för försörjningsstörningar, främst gällande mellandestillat, det vill säga bland annat dieselolja, är förhöjd. Energimyndighetens bedömning över försörjningsläget för gas är fortsatt positivt men viss osäkerhet råder då det ännu återstår ett par månader av innevarande uppvärmningssäsong.  

Med bakgrund av stigande priser på industriella biprodukter och energived syns ett ökat intresse för GROT-sortiment, vilket är grenar och toppar eller ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved.  

I dagsläget påverkas priserna främst av väder. Priserna i hela Sverige under helgen vecka 4 var timvis mycket låga vilket beror på god vindproduktion samt att det varit varmare än normalt för årstiden. För närvarande nettoexporterar Sverige mycket el under en stor del av dygnet.  

Elanvändandet i Sverige under december minskade med 8,2 procent jämfört med december 2021, enligt statistik från Svenska kraftnät. December har varit relativt kallt i elområde 2 och 4 under både 2021 och 2022. Det stärker antagandet om att elanvändare i större utsträckning minskat sin användning under topplasttimmarna. Den minskade elanvändningen innebär att prognosen för vintern över antalet timmar som Sverige är importberoende förbättras.  

ELFÖRSÖRJNINGEN PÅ SIKT 

Elförsörjningen i Sverige bedöms kunna vara stabil på 3–6 månaders sikt så länge inga större bortfall inträffar i produktion eller överföring. Det förutsätter även att vårfloden kommer i gång som normalt.  

Elpriserna i Sverige påverkas av tillgången på naturgas i Europa. Elförsörjningen på 6–12 månaders sikt påverkas starkt av utvecklingen av försörjningen av gas. Gasförsörjningen för nästa vinter bedöms som utmanande vilket innebär att elförsörjningen påverkas. Hur det ter sig beror på hur långt i sin uppvärmningsomställning flertalet av de länder som Sverige direkt är anslutna till kommit. En omställning från gas till el för uppvärmning kommer innebära en ökad elanvändning och därmed förhöjd risk för att effektbalansen försämras.  

Lägesbild 

Elpriser: Elpriserna den 31 januari ligger på som lägst 28 öre per kWh i samtliga svenska elområden och som högst och närmare 1,3 kronor per kWh för elområde 3 och 4, samt 1,1 kronor per kWh för elområde 1 och 2. Sedan helgen har priserna tilltagit men ligger under förra veckans nivåer.  

Kärnkraft: Totala kapaciteten i Norden är 88 procent den 31 januari. Att kapaciteten inte är 100 procent beror på den förlängda revisionen i Ringhals 4, som innebär att 1103 MW kärnkraft är otillgänglig. Datumet för återstart är framskjutet till 19 mars 2023. 

Vattenkraft: Vattentillgången i Nordens magasin är relativt god. Magasinnivåerna vecka 3 var 49,1 procent i Sverige, vilket är 7,5 procentenheter under normalnivå. 

Vindkraft: Enligt prognosen väntas vindtillgången vara något under normalt för Norden under veckan, från fredag och i helgen väntas tillgången öka kraftigt över normalt igen. 

Export/import: Den pågående och förlängda revisionen i Ringhals påverkar överföringskapaciteten mellan Sverige elområde 3 (SE3) och Norge (NO1) och Finland. Underhåll på en ledning mellan Danmark (Jylland, DK1) och Tyskland minskar överföringsförmågan med 2 000 MW till 500 MW fram till den 1 februari. 

Överföring inom Sverige: Den pågående och förlängda revisionen i Ringhals som nämns i punkten ovan påverkar även överföringskapaciteten inom Sverige till och från elområde 3. 

Källa: Energimyndigheten   

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste