Skatter stänger av lantbruksbaserad biogas - bromsar omställningen

Debatt. Biogasproduktionen i Sverige har vuxit under många år med hjälp av svenskt know-how och entreprenörskap, ett intresse för miljö- och klimatfrågor samt investeringsstöd, till exempel Klimatklivet. Nu riskerar den lantbruksbaserade biogasproduktionen på grund av nya skatteregler att helt stängas av.

Biogas på gårdsnivå har fått ett uppsving, men nu menar debattörerna att produktionen är hotad på grund av skatter. Foto: Carolina Wahlberg

Resultatet kommer vara minskad produktion av förnyelsebar energi, lägre takt i omställningen och ett ökat fossilberoende. För att inte kasta bort de investeringar och andra satsningar som har gjorts behöver regeringen skyndsamt ta fram åtgärder för att ge långsiktiga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Sommaren 2022 gav EU kommissionen Sverige ett undantag på skatt för biogasproduktion, undantaget skulle gälla i tio år. Det såg ljust ut för biogasproduktion i allmänhet och för el och värmeproduktion av gödselbaserad biogas i synnerhet, då även Klimatklivet gav många lantbruk ett investeringsstöd till biogasproduktion. Det senare också viktigt för att hjälpa lantbruksföretagen i den energi och säkerhetskris som många nu behöver hantera. Lantbruksföretagen har visat att de vill vara en del i den hållbara energiomställning som hela samhället behöver.

I december ogiltigförklarade EU tribunalen kommissionens beslut om skattebefrielse, en dom som kommer leda till orimliga skattesatser på biogas. Till detta kommer stora osäkerheter i den subvention av gödselbaserad biogas det så kallade gödselgasstödet som redan föregående år sänktes med över hälften för de biogasanläggningar som rötar gödsel. Regeringens hantering av Klimatklivets fortsättning känns skakigt och osäkerheter finns avseende nya ansökningar och prioriteringar.

Genom att investera i biogasproduktion sänker lantbruket sitt klimatavtryck, mycket. Till det produceras lokal fossilfri energi som kan ha flera användningsområden. Många väljer att göra el för tex mjölkproduktionens eget behov, vilket ger en ökad självförsörjningsgrad samt även kan fungera som effektlager för lokal elanvändning. Väljer företaget att uppgradera gasen till fordonsgaskvalité skapas ett av de mest klimatsmarta bränslen som finns, till en i flera fall lokal marknad. Genom att röta gödsel från lantbruket tar man även tillvara växtnäringsämnen i ett cirkulärt system, och minskar behovet av mineralgödsel. Biogasen är därför central för lantbrukssektorn, för att nå de nationella klimat och miljömålen om fossiloberoende. Det nationella målet i biogasbranschen är att producera 10 TWh biogas år 2030, och en stor del av denna potential till grön energi finns i lantbrukets restprodukter.

Nu hotas de lantbruksbaserade anläggningarna att betala både full energi- och koldioxidskatt på produktionen, samma nivåer som tex kolkraft och naturgas betalar. Det innebär att en ”medelstor” svensk gårdsbiogasanläggning som producerar el och värme för eget bruk riskerar att få en skattesats på 3,9 kronor per producerad kubikmeter biogas. Det motsvarar ca 930 000 kronor i skatt för ”medelanläggningen”. Resultatet blir att få – om ens några av biogasanläggningarna kommer kunna producera det mest klimatsmarta bränslet, under dessa förutsättningar*. Säljer man biogasen eller energin till en slutkund utanför lantbruket blir skatten också hög, och resultatet då blir sannolikt att konsumtionspriset höjs för att täcka ökade kostnader.

 

Regeringen behöver ta krafttag. Vi föreslår följande insatser:

  • Stå upp för svenskt rättsväsende och reda ut hur branschen ska hantera den nya situationen.
  • Ge ett uppdrag till berörda myndigheter att tillsammans med experter inom lantbruk och energiproduktion komma med förslag på hur en hållbar subvention på biogas av gödsel kan se ut.
  • Långsiktighet i investeringsstöd liksom subventioner behöver säkerställas för hela branschen.


Karin Ahlberg Eliasson

Vd och expertrådgivare energi, Hushållningssällskapet

Lars-Erik Jansson,

Energi och affärsutvecklare inom biogas

 

*olika skattesatser gäller enligt beslutet för olika produktioner. Exemplet är för en biogasanläggning som producerar ca 240 000 kubikmeter biogas årligen, vilket ungefär motsvarar medelvärdet för svenska gårdsbiogasanläggningar, och använder biogasen för el och värmeproduktion för eget bruk.

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste