Led din arbetsgrupp till trivsel och framgång

Tänk dig en arbetsplats där alla tar ansvar. Där miljön är uppmuntran- de och sporrar till nya tankar och handlingar. Där alla är delaktiga, där kulturen är tillåtande och misslyckande ses som en väg till utveckling. Resultatet är en grupp där effektivitet och trivsel ligger i topp.

Folke Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann driver tillsammans ViljaLysa som erbjuder utvecklingstjänster för individer, företag, grupper och organisationer. Under 2023 kommer de att vara ett återkommande inslag i Jordbruksaktuellt. FOTO: ViljaLysa

Alla arbetsgrupper, oavsett bransch, utvecklas enligt en väl beforskad struktur. Utvecklingen sker i fyra olika faser. Som ledare är det viktigt att förstå var i utvecklingen din grupp befinner sig för att kunna utöva rätt ledarskap.

Vilja Lysas artiklar kommer att växla mellan att fokusera på att ”Leda mig själv”, ”Leda andra” och ”Leda företaget”. Den här delen är skriven med fokus på att ”Leda andra”.

Fas 1. Tillhöra och trygghet. Medarbetarna är artiga, tysta och ledarberoende. Individerna funderar över om de vill vara en del i grup­ pen och vad som gäller. De har stort behov av trygghet och att veta vilka förvänt­ ningar som ställs. Det finns ofta en oro för att inte passa in i gruppen.

Fas 2. Opposition och konflikt. Man börjar ifråga­ sätta ledaren och varandra. Det är vanligt att konflik­ter uppstår och att samar­ betet inte fungerar. För att gruppen ska fortsätta att utvecklas är det viktigt att ha tydliga mål, roller och att vi kan hantera olika åsikter. En liknelse här är att grup­pen går igenom en tonårs­fas. Gruppen behöver lära sig att samarbeta och ta vara på allas styrkor. Flera arbetsplatser, ser vi, fastnar i denna fas med ständiga svårigheter att samarbeta.

Fas 3. Tillit och struktur. Gruppen blir mer självstän­ dig. Motivation och trivsel ökar. Alla bryr sig om var­ andra, tar större ansvar och tycker det är kul att samar­beta. Intresset av att skapa strukturer för att bli mer effektiva ökar.

Fas 4. Arbete och produktivitet. Gruppen har ett intensivt och effektivt sam­ arbete. Arbetet går lätt, det är roligt och effektivt. Alla tar fullt ansvar för gemen­ sam framgång.

 

LEDARSKAP I DE OLIKA FASERNA

Fas 1. Styra. Var en närva­rande och styrande ledare. Skapa trygghet genom att vara tydlig med förvänt­ningar och rutiner. Var noga med att alla blir en del i gruppen.

Fas 2. Stödja. Gör roller och mål tydliga och upp­ muntra idéer så att alla blir delaktiga. Delegerar ansvar. Var lyhörd för att olika åsik­ter blir hörda. Hantera kon­flikter när de uppstår.

Fas 3. Samverka. Visa för­ troende för gruppens kom­ petens och låt dem ta mer ansvar. Led genom att sam­ verka med gruppen. Här kan du som ledare släppa lite av din närvaro och övergå till täta avstämningar.

Fas 4. Visionera. Se till att gruppen har en rimlig arbets­ belastning. Säkerställ utveck­ling genom att inspirera gruppen att ta sig an kom­mande utmaningar. Din roll är att vara en expertresurs. Vägen till framgång är att anpassa ditt ledarskap till gruppens mognad. Då får du en arbetsgrupp som tar ansvar.

FOLKE BRINCKMANN
ELISABETH ANDERSSON BRINCKMANN

ViljaLysa

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera