Debatt: Lantbrukets motståndskraft är Sveriges

I en färsk undersökning frågar LRF Ungdomen vad som hindrar unga från att ta över ett lantbruksföretag. 63% svarar att det är ”dyrt och inte lönsamt att driva lantbruk”. 31% svarar att ”det största hindret är att lagar och regler är för svåra”. 77% menar att den psykiska påfrestningen av att driva lantbruk utgör ett stort hinder. Oroväckande.  

Foto: Mostphotos

Allteftersom Sveriges och världens befolkning ökar behövs mer mat. Men förutsättningarna att producera livsmedel påverkas ständigt av politiska, rättsliga och ekonomiska förändringar. Och inte minst förändringar av klimatet. Samtidigt är Livsmedelsstrategins övergripande mål en ökad inhemsk produktion. Detta stärker inte bara lantbruket och svenska livsmedelsproducenter utan också Sveriges beredskap i en krissituation. För att nå målet behöver lantbruket spelregler som är stabila över tid. 

Vi vill att lantbruket ska vara lönsamt. För att jord- och skogsbruket ska kunna genomföra den nödvändiga omställningen mot fossilfrihet och anpassning till ett förändrat klimat krävs enorma investeringar och förutsättningar som ger stabil lönsamhet över tid. Vi behöver tillsammans med våra politiker se över lagar och tillsammans med våra myndigheter skapa ett klimat som främjar företagande. 

Vi vill att lantbruket ska ha framtidstro. Vi står inför en rad olika samhällsutmaningar och vi måste fråga oss vad som egentligen bidrar till samhällsnytta, idag och på lång sikt. Skördar varierar mellan åren, men med dagens system finns det inte möjlighet att spara pengar mellan åren utan vinsten från ett bra skördeår skattas bort. Reglerna måste ses över så möjligheten till periodisering ökar, överskott från goda år kan då användas till utjämning de sämre åren. Det skulle skapa en tryggare, stabilare grund och minskad stress. Enligt tidigare nämnda undersökning säger 94% att de kan tänka sig att bli ägare i framtiden. Med andra ord, det finns intresse och framtidstro. Men inte som läget ser ut idag. Grundlönsamheten är oerhört viktig för att klara av de generationsskiften vi har framför oss och ge bättre förutsättningar för unga i branschen. 

Avsändare - Från vänster: Evelina Gustafsson, Fredrik Karlsson, Maja Lippe, Roger Gustafsson, Hans Ramel och Erika Henriksson. Foto: Privat

Vi vill att lantbruket ska vara attraktivt. LRF vill ha ett diversifierat lantbruk med såväl små som stora producenter av hållbar hälsosam mat, ökad sysselsättning och ökad energiproduktion. Med en robust livsmedelsproduktion där fokus är på primärledet löser vi den gröna omställningen med möjligheter till minskad klimatpåverkan. En större del av matkronan måste gå till primärledet. 

Vi vill att lantbruket ska vara hållbart. I den statliga utredningen ”Vägen till fossiloberoende jordbruk” föreslås införande av jordbruksavdrag och biopremie, vilket är klokt. Syftet är att skapa förutsättningar för lantbruksföretagen att minska sitt fossila beroende utan att förlora i konkurrenskraft.  

Med de här åtgärderna kommer nästa undersökning bland våra unga se helt annorlunda ut. Välj svensk mat och bidra till möjligheten för grön omställning i de gröna näringarna och till Sveriges ökade beredskap i kris.  

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne och Maja Lippe, ordförande LRF Ungdomen Skåne.

Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost och Erika Henriksson, ordförande LRF Ungdomen Sydost 

Fredrik Karlsson, ledamot i LRF Jönköpings län samt LRF Ungdomens representant i styrelsen och Evelina Gustavsson, ordförande LRF Ungdomen Jönköpings län 

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste