KSLA får nya ledamöter

Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 9 november 2023 valdes totalt 21 nya ledamöter in varav fem i Jordbruksavdelningen och nio i Allmänna avdelningen. 

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes fem nya ledamöter in i Jordbruksavdelningen och nio i Allmänna avdelningen. Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksavdelningens nya ledamöter blir Kerstin Arnemo, Brunflo, Peter Borring, Skänninge, Renée Båge, Uppsala, Jan Ehrensvärd, Tomelilla, och Virpi Welling, Uppsala.  

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor relaterade till produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin. De arbetar även med miljöfrågor som är kopplade till sektorsansvaret för näringsverksamheter, skriver KSLA i ett pressmeddelande.  

KSLA presenterar nya ledamöter i akademins Jordbruksavdelning:  

Kerstin Arnemo, född 1958, lantmästare och egen företagare. Kerstin Arnemo har en bred erfarenhet av att äga, driva och utveckla såväl större, som entreprenörsdrivna, företag. Hon är en erfaren styrelseordförande och -ledamot och kombinerar styrelseuppdrag, ledningsuppdrag och konsultarbete. Kerstin driver de agrara frågorna på olika plan i samhället, och arbetar med att stödja kvinnor att driva och utveckla sitt företagande. 

Peter Borring, född 1976, lantmästare och lantbrukare. Peter Borring är egenföretagare inom primärproduktionen, och bedriver såväl konventionell som ekologisk odling. Han har i många år varit aktiv som förtroendevald inom lantbrukets organisationer och inom kommunalpolitik. Han har även stor erfarenhet av utbildning och utvecklingsarbete, bland annat vid Vreta utbildningscentrum. Peter har en god kommunikativ förmåga och syns ofta i lantbruksmedia och på sociala medier. 

Renée Båge, född 1964, leg. veterinär, professor och ECAR Diplomate (europeisk specialist i djurens reproduktion), SLU. Renée Båge är väl grundad i såväl den inhemska mjölkproduktionens utmaningar som i den internationella forskningssfären, inte minst i låginkomstländer. Hennes fokus är idisslarnas reproduktion och hälsa, hon har en stor pedagogisk förmåga och är en uppskattad och efterfrågad lärare samt föreläsare. Renée verkar i skärningen mellan akademi och praktik, ofta med tvärvetenskapliga frågeställningar. 

Jan Ehrensvärd, född 1968, verkställande direktör för Tosterups Gård. Jan Ehrensvärd är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2013 tog han över familjegården Tosterup utanför Tomelilla, med inriktning mot växtodling och en omfattande äppelodling. Han har bred erfarenhet från olika verksamheter såväl inom Sverige som internationellt. Jan har en gedigen kunskap om svenskt lantbruk och stor erfarenhet av styrelsearbete, både som ordförande och ledamot. 

Virpi Welling, född 1970, leg. veterinär, affärsområdeschef och djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan. Virpi Wellings specialområde är smittskydd i nötbesättningar, kalvhälsa, djurvälfärd och antibiotikafrågor. Hon är utsedd expert för EU-kommissionens Animal Welfare Platform, som skapats inför införandet av EU:s nya djurskyddslagstiftning. Virpi är även medlem i det globala konsortiet Dairy Beef Network och har ett stort engagemang för svenskt lantbruk och svenska mervärden, i synnerhet för nötköttsproduktionen. 

Nya ledamöter i Allmänna avdelningen

De sex svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Katarina Elofsson, Kungsängen, Mikael Karlsson, Johanneshov, Mikael Klintman, Lund, Åsa Persson, Stockholm, Patrick Svensson, Lund och Håkan Wirtén, Jönköping.  

Utöver de svenska ledamöterna valdes även tre internationella ledamöter in: Purabi Bose, Lomma, Sverige, Øistein Evensen, Oslo, Norge, och Kjell Magnus Norderhaug, Oslo, Norge. 

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering. Dessutom arbetar de även med frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk. 

KSLA presenterar nya ledamöter i akademins Allmänna avdelning:   

Katarina Elofsson,professor vid Södertörns högskola och Århus Universitet i Danmark samt docent vid institutionen för ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon är forskare i miljöekonomi och har unik erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och departementsarbete inom miljöekonomiska analyser av biologisk mångfald, viltförvaltning, klimatåtgärder och vattenkvalitet i Östersjön. 

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap samt verksamhetsledare för och lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på strategier för hållbar utveckling och han verkar i skärningen mellan människa och natur, vetenskap och politik.  

Mikael Klintman, professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet. Han forskar om förutsättningar för människor och organisationer att göra val som minskar belastningar på miljö och hälsa.  

Åsa Persson, forskningschef och vice vd för Stockholm Environment Institute samt adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hon forskar och är expert på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat.  

Patrick Svensson, professor i agrarhistoria vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Hans forskning berör det förindustriella samhällets ekonomi och övergången till det moderna samhället, framför allt fokuserat på den agrara revolutionens genomförande och dess konsekvenser i Sverige.  

Håkan Wirtén, generaldirektör för SMHI. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar med koppling till akademien inom områden som skogsbruk, biologisk mångfald, klimatfrågor men även livsmedelsproduktion, vatten, hav och fiske, energifrågor samt internationella erfarenheter inom dessa områden.  

Purabi Bose, indisk medborgare, PhD och universitetslektor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp. Hon forskar på skogspolitik och styrning av mark-användning för ursprungsbefolkning, lokala samhället och kvinnors rätt till skogsmark.  

Øistein Evensen, norsk medborgare, professor vid fakulteten för veterinärmedicin, Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är även adjungerad professor vid SLU genom KSLA:s Wallenbergprofessur. Tillsammans med SLU och svensk odlingsnäring arbetar han med kontrollprogram för smittsamma sjukdomar och för att förstå risker med smittor mellan odlad och vild fisk. 

Kjell Magnus Norderhaug, norsk medborgare, professor i marinbiologi vid Institute of Marine Research i Norge. Han forskar på marin biodiversitet i kustbundna ekosystem.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera