"Vi ser en stark svensk primärproduktion som helt nödvändig även för de förädlande leden"

Med en ambition om att leverera mer nytta till sina medlemmar organiserar nu kött- och charkbranschen om sin verksamhet. Vd för den nya organisationen är Magnus Därth, som hoppas få draghjälp av en uppdaterad och kraftfull livsmedelsstrategi.

 

 Magnus Därth är vd för KCF och menar att en uppdaterad livsmedelsstrategi måste innehålla rejäla satsningar för att gynna hela kedjan. 
– Vi kan inte ha det som det ser ut att bli nu; ett tapp på svensk grisproduktion under 2023 med kanske ända upp till fem procent. Det funkar inte för förädlingsindustrin inom kött och chark. Det finns en rad olika frågor där KCF kommer behöva samarbeta med andra organisationer i värdekedjan, inte minst när det gäller en stark svensk animalieproduktion, säger han. 
Foto: Kött och Charkföretagen

2014 bildades Svenska Kött­företagen (SvKf) som fick två uppdrag; att driva bransch- och utvecklingsfrågor kopplat till slakteriernas verksamhet samt att hantera, samordna och främja utvecklingen av grisgenetik i landet. När det nu är dags för omorganisation knoppas branschdelen av arbetet av och läggs tillsammans med Kött och Charkföretagens verksamhet, i nybildade Kött och Charkuteri­företagen (KCF).

– Påverkans- och opinionsarbetet kommer alltså samlas, med KCF som bas. I grunden handlar det om att vi bättre ska kunna leverera nytta till våra medlemmar, det vill säga kött- och charkföretag över hela landet. Vi har en lång rad utmaningar framför oss och vi tror att vi genom att samla resurserna på ett ställe kommer kunna bygga upp ett starkare team för branschens gemensamma frågor, motiverar KCF:s vd Magnus Därth omorganisationen.

Kött totalt

Före detta Kött och Chark­företagen har inte haft någon uttalad preferens för svenskhet på råvarorna i sina medlemmars produkter, medan SvKf tydligare stått för det svenska. Magnus Därth ser dock inga problem med att jämka samman de båda inriktningarna i nya KCF.

– Utgångspunkten för verksamheten är kött totalt, hela köttbranschen. Men det är helt avgörande för förädlingsindustrin inom kött och chark att det finns en stark svensk animalieproduktion. Oavsett om vi pratar om företag som jobbar med slakt, styckning eller charkuteriproduktion, så är tillgången på svensk råvara viktig och avgörande. I det här fallet har vi nu ett breddat perspektiv som vi kommer jobba för. Det är långt till en självförsörjningsgrad på 100 procent – lite närmre på gris än på nöt – men jag ser inte någon konflikt här, utan vi kommer behöva både svensk och utländsk råvara under en överskådlig framtid, förklarar han.

Implementering pågår

I skrivande stund pågår implementeringen av den nya organisationen. Det handlar bland annat om att förstärka på personalsidan och Magnus Därth ser ett behov motsvarande fyra personer, inklusive honom själv.

En annan fråga som hanteras i implementeringsprocessen är det praktiska kring ursprungsverifiering gris, som SvKf hittills hållit i.

– Så som jag uppfattar det är ursprungsverifieringen framledes en viktig del i branschens redlighetsarbete. Så alldeles oavsett så utgår jag ifrån att ursprungsverifieringen kommer att fortsätta. Exakt hur den kommer utföras är dock inte klart än, men jag tänker att det övergripande ansvaret för redlighetsarbetet kommer att ligga på KCF. Vi har haft en uppförandekod med ett uppföljningssystem där vi gjort stickprovskontroller, och nu har vi en möjlighet att gifta ihop det här arbetet på ett ställe.

Nya Kött och Charkuteriföretagen (KCF) kommer ha 70 medlemsföretag med en total omsättning på 28 miljarder kronor. Foto: Mostphotos

Olika målgrupper

Genetiken kommer ligga kvar hos SvKf. Svenskt Kött, där SvKf äger 48 procent, omfattas inte heller av omorganisationen, enligt Magnus Därth.

– Svenskt Kött ingår inte i den här förändringen, utan så som jag uppfattar det kommer Svenskt Kött att finnas kvar och kommunicera mot konsument. Även om KCF kommer att utöka vårt kommunikativa arbete på strategisk nivå så kommer ju vår målgrupp inte främst handla om konsumenter, utan det är opinionsbildare, journalister, politiker och så vidare. Vi har inte en ambition att kommunicera mot konsument på det sättet som Svenskt Kött gör. Däremot kommer KCF behöva samverka med Svenskt Kött i de viktiga frågor som vi har gemensamt. Det är högt upp på agendan att få det här samarbetet på plats.

Önskar strategiska krafttag

KCF:s huvuduppgift blir enligt Magnus Därth att ”leverera klassisk näringspolitik till medlemmarna”. Det handlar exempelvis om att ge råd om gällande lagstiftning, säkerställa att branschen är en attraktiv arbetsgivare och utgöra en tydlig kontaktpunkt för myndigheter i olika frågor.

Centralt är även en kommande uppdaterad livsmedelsstrategi, som Magnus Därth hoppas är mer kraftfull än den föregående.

– Vi har gjort inspel kring vad vi ser skulle behövas. Vi förstår att regeringen jobbar hårt med frågan och kanske kommer att leverera något vid årsskiftet eller strax därefter. Vi följer detta spänt, men tror inte att frågan är löst i och med att dokumentet levereras, utan det här kommer vara en ständigt pågående diskussion och jag tror att många detaljdiskussioner kommer att återstå, kring hur vi ska få kraftfulla åtgärder som faktiskt känns och märks ute på företagen, säger han och fortsätter:

– Oavsett var i värdekedjan de företagen befinner sig så är det min uppfattning att vi behöver se mer effekt av den uppdaterade livsmedelsstrategin ute i verksamheterna. Bara det faktum att vi har en backande grisproduktion är en tydlig indikation på att mer behöver göras. Där kanske inte jag är den bästa experten på att formulera exakt vad det handlar om på gårdsnivå, men vi kommer i varje fall att stödja sådana förslag som kommer upp på bordet, eftersom vi ser en stark svensk primärproduktion som helt nödvändig även för de förädlande leden.

Några organisationer i kött- och charkbranschen

Svenskt Kött

 • Varumärkesoberoende organisation vars uppdrag är att se till att svenska konsumenter känner tillit till och har förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning, och att förstahandsvalet när de äter kött är det svenska. 
 • Ägare: Svenska Köttföretagen (48 %), LRF (27 %), Sveriges Nötköttsproducenter (10 %), Sveriges Grisföretagare (10 %) och Svenska Fåravelsförbundet (5 %). 
 • Ordförande: Torbjörn Lithell, HKScan.
 •  Vd: Isabell Moretti. 

Svenska Köttföretagen (SvKf)

 • Distributör av semin och livdjur till svenska grisföretagare. Har hittills även drivit branschfrågor, denna del av verksamheten flyttas nu till KCF. Ägare: åtta av Sveriges största slakterier. 
 • Ordförande: Maria Forshufvud. 
 • Vd: Hans Agné. 

Kött och Charkföretagen

 • Branschorganisation vars uppdrag är att samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen och att ta tillvara och främja medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Verksamheten slås nu samman med SvKf:s branschdel. 
 • Medlemmar: 70 svenska företag som jobbar med kött och chark. 
 • Ordförande: Magnus Nilsson, Nyléns Hugosons, 
 • Vd: Magnus Därth. 

Kött och Charkuteriföretagen (KCF)

 • Den nya organisationen där branschdelen i SvKf nu implementeras i före detta Kött och Charkföretagen. 
 • Ordförande: Lars Appelqvist, HKScan.
 • Vd: Magnus Därth.

Källa: Respektive organisations hemsida, 2023-11-14.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste