Arlas varumärken tappar försäljning i Sverige

Efter en återhämtning under andra halvåret 2023 blev Arlas omsättning nästintill oförändrad för helåret och resultatet återhämtade en del av vårens fall.  För 2024 förväntar man sig ökade mjölkvolymer,  minskad omsättning och oförändrad vinst.

Foto: Ausrine Öhrström

Arlas totala omsättning på koncernnivå var 13,7 miljarder euro (13,8 miljarder euro 2022).

Omsättningen påverkades negativt av valutaeffekter, främst för svenska kronor, brittiska pund och amerikanska dollar.

Under 2023 uppnådde Arla ett nettoresultat på 380 miljoner euro (400 miljoner euro), eller 2,8 procent av omsättningen, vilket är i den lägre delen av målintervallet på 2,8–3,2 procent.  Arlas styrelse föreslår en efterlikvid till Arlabönderna på 2,07 eurocent per kilo levererad mjölk. 

Kostnadsökningar och allmän inflation bidrog till att Arlaintjäningen – som mäter vilket värde Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – minskade med 8,1 eurocent per kilo mjölk till 47,0 eurocent (55,1 eurocent). 

Fler fokuserade på lågpris

Under 2023 valde europeiska konsumenter i större utsträckning lågpriskedjor och butikernas egna märkesvaror, samt köpte generellt sett färre mejeriprodukter. I Afrika och Sydostasien påverkade negativa valutaeffekter konsumenternas köpkraft avsevärt.

– 2023 var verkligen ett tudelat år. Under första halvåret fortsatte konsumenterna att byta till billigare produkter på grund av inflationen, och den volymdrivna omsättningen för våra strategiska varumärken gick ner med 6 procent globalt. Under andra halvåret gjorde vi en stark återhämtning, med en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 4,1 procent, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Nedgången för mejerikonsumtionen i dagligvaruhandeln avtog under året i takt med att inflationstrycket mattades av och lönerna ökade. Mot slutet av året började mejerikonsumtionen öka igen, vilket resulterade i en oförändrad utveckling i dagligvaruhandeln i hela EU för 2023.

Under 2023 ökade Arlas omsättning från varumärken med 1,2 procent till  6 375 miljoner euro, jämfört med 6 300 miljoner euro 2022. Den volymdrivna omsättningen sjönk med 0,7 procent, vilket var bättre än väntat.

Sverige drabbades hårdast. Varumärkesvolymerna sjönk med 5,1 procent. 

Ökad volymer mjölkpulver

Den totala andelen mjölk som såldes inom Global Industry Sales ökade till den historiskt höga volymen 27,4 procent, jämfört med 23,6 procent 2022.

Samtidigt minskade omsättningen med 8,7 procent, till 2 214 miljoner euro, från 2 531 miljoner euro 2022, drivet av en snabb nedgång för industripriserna under första halvåret.

Priserna på de internationella industrimarknaderna började återhämta sig under andra halvåret 2023, främst mot bakgrund av en minskad mjölkproduktion i världen.

Minskad köpkraft pressade Arla Sverige

Precis som resten av koncernen hade Arla Sverige ett tudelat år. Efter en tuff start, gjordes en stark återhämtning under andra halvåret. Omsättningen gick ner med 3,7 procent till 1 536 miljoner euro, jämfört med 1 594 miljoner euro 2022. Även volymerna minskade. Försäljningen av produkter under strategiska varumärken sjönk med 5,1 procent.

– Det har varit en prövande tid för svenska hushåll och företag. Många har varit tvungna att se över sin vardagsekonomi och göra aktiva val för att spara pengar, exempelvis genom att köpa billigare eller färre matvaror. För att möta den här situationen genomförde vi stora prissänkningar på Arlas mejeriprodukter förra året. Men på sikt behöver fler konsumenter vara beredda att betala lite mer för svensk mat, som är laddad med extra omsorg om djuren, miljön och klimatet, säger Arlas Sverige-vd Cecilia Kocken.

Mer mjölk till lägre pris

Arla bedömer att de utmanande marknadsförhållandena – drivna av externa faktorer som minskad köpkraft för konsumenterna, valutautvecklingen samt geopolitiska spänningar och osäkerhet – kommer att fortsätta påverka verksamheten under första halvåret 2024.

Arla bedömer att tillväxttakten under sista halvåret 2023 kommer att fortsätta under de första sex månaderna av 2024. Om det håller i sig resten av året skulle det innebära att den volymdrivna tillväxten för 2024 som helhet återgår till intervallet 1–3 procent, men marknads- och tillväxtprognoserna för andra halvåret är osäkra.

Samtidigt som man räknar med ökade mjölkvolymer så förväntas omsättningen bli relativt oförändrad. Koncernens omsättning för 2024 förväntas landa i spannet 13,2–13,7 miljarder euro. Nedgången beror främst på lägre försäljningspriser jämfört med de rekordhöga nivåerna i början av 2023 samt på negativa valutaeffekter.

Nettoresultatandelen kommer att ligga mellan 2,8 och 3,2 procent.

Skuldsättningsgraden förväntas ligga i intervallet 2,4–2,8.

Årsresultat 2023 – nyckeltal:

Koncernens omsättning 13,7 miljarder euro (13,8)

Arlaintjäning 47,0 eurocent per kilo mjölk (55,1)

Mjölkvolym 13,9 miljarder kilo (13,5)

Nettoresultatandel av omsättningen 2,8 procent (2,8)

Skuldsättningsgrad 2,6 (3,0)

Total volymdriven omsättning från strategiska varumärken -0,7 procent. Inkluderar Lurpak, Arla Puck, Castello och Starbucks

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste