Dåliga grobarheter på vårutsäde i Mellansverige

Många utsädespartier från Mellansverige har låg grobarhet på grund av den regniga hösten och besvärliga skördeförhållanden.

Det svenska behovet av utsäde står inför utmaningar i år. Foto: Ausrine Öhrström

En del stråsädespartier har fått dispens för grobarhet ner till 75 procent. För att täcka det svenska behovet kommer en del utsäde att importeras, skriver Växtskyddscentralen Linköping i ett växtskyddsbrev.

För den som planerar att använda eget utsäde är det extra viktigt att göra en grobarhet och sundhetsanalys i år. Man ska även se till att även inkludera sotanalys i beställningen eftersom både flygsot i korn och havre verkar vara vanligare i år.

Eget utsäde

Det är tillåtet att använda eget utsäde av stråsäd, trindsäd och oljeväxter utan särskilt tillstånd från sortinnehavaren.

Vissa arter får man däremot inte får ta eget utsäde av. Det gäller till exempel hybridsorter av råg och raps.

Vid användning av eget utsäde måste en avgift betalas enligt överenskommelse mellan LRF och Svenska utsädesföretagens förening (SVUF).

Vårkorn

Analyserna av lantbrukarprov gjorda av Frökontrollen i Mellansverige, visar förutom låga grobarheter också på ovanligt höga nivåer av flygsot. Medelsmittan ligger över 0,5 procent vilket är gränsen då betning rekommenderas för bruksutsäde. Det är ca fem gånger högre medelsmitta än de senaste två åren och över 60 procent av de analyserade proven innehåller flygsot. Eftersom bara en del av betningsmedlen har effekt mot kornets flygsot är det särskilt viktigt att ta reda på smittonivån och också välja rätt betningsmedel om behov finns. Bariton Super, Kinto Plus, Seedron och Vibrance Star är de preparat som har effekt mot flygsot i korn.

För övriga sjukdomar i vårkorn är det som vanligt kornets bladfläcksjuka som ger betningsbehov i flest partier, trots att medelsmittan är lägre än på flera år. Medelsmitta ligger på ca 20 procent vilket är över gränsvärdet för betning på 15 procent . För Bipolaris ligger däremot medelsmittan högre än föregående år. Medelsmittan ligger dock lägre än gränsvärdet för betning, men i enskilda partier kan nivåerna ligga över gränsvärdet. Den sammantagna smittan av olika sjukdomar kan också ge betningsbehov även om nivåerna för de enskilda sjukdomarna ligger under respektive gränsvärde.

Havre

Även i havre är det flygsoten som sticker ut i analyserna. Efter att minskat under några år från höga nivåer, ser smittan åter ut att öka kraftigt. Medelsmittan ligger på över 6000 sporer per gram och gränsen för rekommenderad betning ligger på 500 sporer per gram. Nästa 90 procent av de prov som analyserats innehåller smitta.  Med så generellt höga smittonivåer blir det också svårt att producera friskt havreutsäde till kommande år. Även om utsädet till utsädesodlingen är friskt kan det bli kraftigt infekterat av smitta på angränsande fält. Sotsporerna kan spridas långt med vinden och finns det utsädesodlingar i närheten är risken stor att skörden blir smittad. Det är därför extra viktigt att man har kontroll på flygsotnivån i det utsäde man själv använder, och följer betningsrekommendationen.  Ett smittat utsäde som inte behandlas kan ge skördeförluster eftersom infekterade plantor inte ger någon skörd. 

De flesta betningsmedel och metoder har god effekt mot havrens flygsot. Svårigheten är att betning ofta inte är nödvändig av andra skäl än just mot flygsot och att betning också leder till att utsädet blir trögt och rinner sämre i såmaskinen. En stor andel av havrearealen är därför sådd med obetat utsäde.

Vårvete

I vårvete finns också en sotsjukdom, stinksot, som förekommer i knappt en tredjedel av de analyserade partierna. Eftersom betningsrekommendationen för stinksot är satt att gälla från första påträffade sporen, så har även relativt många vårvetepartier betningsbehov. Nivån för övriga sjukdomar som analyseras (Fusarium, Bipolaris och brunfläcksjuka) ligger på låga nivåer i de flesta partier.

Källa: Jordbruksverket/Växtskyddscentralen

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste