Jordbruksverket kartlägger svenska merkostnader

Jordbruksverket jämför jordbrukets produktionsvillkor i Sverige, Danmark och Finland. Villkoren i länderna befinns vara lika i många avseenden. Skillnader föreligger dock i bland annat miljö- och djurskyddslagstiftning samt för skatter på produktionsmedel.


Sverige har högst skatt på drivmedel för jordbruksändamål,
jämfört med Danmark och Finland.

Diskussionsunderlag om konkurrensläget

Jordbruksverket har genomfört en studie för att att med större säkerhet än tidigare kunna diskutera frågor om konkurrensläget i Sverige jämfört med Danmark och Finland. Studie undersöker skillnader i produktionsvillkor mellan Sverige, Finland och Danmark. Lönsamheten i jordbruket över tiden berörs inte. Av studien drar Jordbruksverket slutsatsen att det inte går att säga att Sveriges jordbrukare genomgående har hårdare villkor än jordbrukare i Danmark och Finland.

Lagstiftning eller krav via miljöstöd

På miljöområdet har Danmark och Sverige utnyttjat lagstiftning i större utsträckning än Finland som till viss del valt att ställa kraven via miljöstödet. I en del fall går länderna olika långt i sina krav. Exempel på områden där olikheter finns är:

 • utrymmeskrav för djur i stallar
 • lagringskapacitet för stallgödsel
 • krav på spridningsareal för stallgödsel

Skillnader i skatt på insatsvaror

De tydligaste skillnaderna finns när det gäller skatt på:

 • bekämpningsmedel
 • handelsgödsel
 • diesel
 • jordbruksmark

Sverige har störst skatt på kväve i handelsgödsel

Studien visar att Sverige i praktiken har de största skatterna på kväve i handelsgödsel med 1,80 kr per kg kväve. Danmark har visserligen den högsta skatten på handelsgödsel med cirka 6 kr per kg kväve. Den betalas dock inte av de lantbrukare som är med i systemet med gödselräkenskaper, vilket i stort sett alla är.

Sverige har störst skatt på drivmedel

Studien visar också att Sverige har störst skatt på drivmedel för jordbruksändamål, som före sänkningen 2005 låg på cirka 3,33 kr per liter. Sverige har det högsta dieselpriset, både inklusive och exklusive skatt. Exklusive skatt ligger det svenska priset på diesel cirka sju procent högre i Sverige än i Danmark, inklusive skatt är skillnaden cirka två procent.

Danmark har högst skatt på bekämpningsmedel

Danmark har den högsta skatten på bekämpningsmedel med 25-35 procent på försäljningspriset. Delar av skatten på bekämpningsmedel återbetalas kollektivt till näringen i både Danmark och Sverige. För Sveriges del gäller detta även skatten på kväve i handelsgödsel. Som enda land har Danmark dessutom en skatt på jordbruksmark.

Betingar svenska produkter ett högre pris?

Enligt prisuppgifter i studien låg de svenska produktpriserna högre än i Danmark och Finland under 2003 för följande produkter:

 • sockerbetor
 • matpotatis
 • kor
 • slaktsvin
 • lamm
 • slaktkyckling
 • burägg

2004 års priser på svenska slaktsvin ligger högre än de danska priserna, enligt studien.

Av vilka skäl väljer svenska konsumenter svenska livsmedel?

I studien sammanställs flera undersökningar om vilka skäl svenska konsumenter anger för att välja svenska livsmedel:

 • hälsa
 • trygghet
 • GMO-frihet
 • öppna marker
 • levande landsbygd
 • vill behålla svensk animalie- och vegetabilieproduktion

Flera av de särdrag som gör att en produkt föredras av konsumenterna är inte unika för svenska varor. Eftersom dessa särdrag kan kopieras måste priset på produkterna vara konkurrenskraftigt, konstateras i studien.

Läs hela rapporten (pdf-fil):
Merkostnader och mervärden i svenskt jordbruk

  
Artikeln publicerades onsdag den 16 februari 2005

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera