Mindre kväve till vallen

I en ny studie av Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, konstateras att en vall klarar sig bra med mindre kväve än väntat. Vidare visar forskarnas treåriga försök att en kombination av flytgödsel och handelsgödsel kan ge lika stor skörd som enbart handelsgödsel.

JTI:s nya studie visar att en kombinerad giva ger goda resultat. Foto: Vilhelm Ektander

Bakgrunden till studien var att JTI ville se över de kvävegödslingsrekommendationer som finns, och då främst se över möjligheten att kombinera användningen av handelsgödsel och flytgödsel. För mycket kväve ökar risken för kväveförluster till luft och vatten, med negativa följder för miljö och klimat.

– Det behövs moderna rekommendationer om hur kombinationsgödsling ska göras. Gödselmedelsundersökningarna från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att den gödslade arealen fick nästan dubbelt så mycket kväve då man använde både handelsgödsel och stallgödsel som då endast handelsgödsel tillfördes, vilket kan tyda på att lantbrukarna är osäkra på vilken kväveverkan stallgödsel har, säger Eva Salomon, forskare vid JTI, i ett pressmeddelande.

Forskarna testade olika kombinationer av gödsling på en gräsvall som skördades tre gånger per år: enbart handelsgödsel respektive handelsgödsel och stallgödsel kombinerat i olika doser på våren och efter första skörd.

– Vi fick ungefär lika stor skörd vid alla kombinationer. Första skörden var till exempel lika stor oavsett om vi hade tillfört 80 eller 110 kg handelsgödselkväve per hektar på våren. Likaså var andra skörden lika stor oavsett om 30 eller 60 kg ammoniumkväve hade tillförts med nötflytgödsel efter första skörd, säger Eva Salomon.

Minsta gödselgivan gav resultat

Det främsta ekonomiska resultatet på 9 480 kronor fick man därför när de spred den minsta gödselgivan på 80 kilo handelsgödselkväve per hektar på våren och cirka 60 kilo amoniumkväve per hektar via flytgödsel efter första skörden. Att öka givan därutöver gav ökade kostnader för inköp utan att ge en högre skörd.

I samband med gödslingsförsöken, använde man bandspridning respektive öppen ytmyllning vid spridning av flytgödsel efter första skörd, för att undersöka vilken metod som gav minst kväveförluster i form av ammoniakavgång.– Öppen ytmyllning, då man lägger flytgödseln i en öppen skåra i marken, gav mindre än hälften så mycket ammoniakförluster som bandspridning, säger Lena Rodhe, forskare vid JTI.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 10 juni 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste