”En komprimerad och optimerad våtmark”

Övergödningen av Östersjön och våra svenska vattendrag är ett problem som ofta diskuteras. Det många inte vet är att enskilda avlopp står för cirka 20 procent av fosforläck­aget. Men det finns åtgärder som kan göra avsevärd skillnad.

Avloppsvattnet samlas i första steget upp i en slambrunn, efter anaerob nedbrytning av slammet förs det över till reningssystemet. Därefter uppfyller utsläppsvattnet normalkraven. Om man bor i ett område med högre skyddsnivåer kan man installera en kalkbrunn för att uppfylla även de kraven. Illustration: Malin Strandli
På Alnarp Cleanwater erbjuder man en lösning som innebär att hushållets avlopp renas med hjälp av naturens egna verktyg. Reningssystemet efterliknar en skogsbäck, vattnet är ständigt i rörelse och syresätts samtidigt som det kommer i kontakt med mikroorganismer som växer på vattenlevande plantor.

– I Sverige finns det över en miljon enskilda avlopp och mellan 400 000 och 500 000 är så pass dåliga att de borde bytas. Avlopp som inte fungerar är ett stort miljöhot och släpper både ut ämnen som bidrar till övergödning samt vatten som innehåller farliga bakterier, menar Susanne Gabrielson, marknadschef på Alnarp Cleanwater.

Ett system klarar upp till 12 personekvivalenter och kan alltså delas av två hushåll. Reningen kan liknas vid en optimerad och komprimerad våtmark och med hjälp av mikroorganismer renas vattnet. Foto: Katarina Johnsson
EFTERLIKNA NATUREN

– Vårt system bygger på två till tre komponenter, en slamnedbrytare, ett reningssystem och ett efterpoleringssteg vid förhöjda krav. I slamnedbrytaren pågår en anaerob nedbrytning, det innebär att bakterier som trivs i syrefattiga miljöer bryter ned innehållet. På detta sätt kan slammet tas om hand av mikroorganismerna i reningssystemet och därmed behöver man ingen regelbunden slamtömning, säger Susanne.

Från slamnedbrytaren leds vattnet till en brunn som prunkar av vattenväxter, i denna syresätts vatten med hjälp av en pump och mikroorganismerna som lever på vattenväxterna bryter ner bakterier och tar upp fosfor.

Plantorna sätts i så kallade bioblock, där frodas sedan mikroorganismer som katalyserar reningen av avloppsvattnet samtidigt som de tar upp fosfor så att det inte rinner ut och förorenar grundvattnet.

Med hjälp av slamnedbrytaren och systemet med vattenväxter klarar man normal skyddsnivå. Men om man ska nå upp till så kallad hög skyddsnivå med 90 procent reduktion av fosfor, enligt naturvårdsverkets definition krävs ett steg till, en kalkbrunn.

I kalkbrunnen tas ytterligare fosfor upp och därefter garanteras en fosforreduktion på 90 procent. Efter ungefär tre år kan man räkna med att innehållet i kalkbrunnen är mättat. Då kan man torka detta och sedan sprida det på sin åker. Restprodukten består då av 500 kilo rent kalk blandat med fosfor i sin renaste form.

Susanne Gabrielson, marknadschef på Alnarp Cleanwater. Foto: Katarina Johnsson

Yngve Svensson, vd på Alnarp Cleanwater menar att en av finesserna med systemet är att det inte kräver någon service.
– Reningssystemet är en framtidssäkrad lösning. Om man utgår från normal skyddsnivå och miljökontoren sedan efter några år höjer kraven till hög skyddsnivå, så är det bara att installera en kalkbrunn så uppfyller man även dem, poängterar Susanne.

 

Systemet är långtidstestat av JTI, Institutet för jordbruks och miljöteknik och klarar de högsta skyddsnivåerna i Sverige. Reningen fungerar lika bra på vintern som på sommaren. Det nordligaste systemet är installerat i Tierp i Uppland och det är testat upp till klimatzon fyra.

Reningssystemet är enkelt, robust och behöver ingen service. Till skillnad från minireningsverk där man bör ha en servicetekniker varje år för att fylla på kemikalier, kräver det biologiska renings-systemet endast att man klipper ner växterna på våren samt undersöker pH-värdet i kalkbrunnen då och då.

IVL, Svenska Miljöinstitutet har testat hur mycket läkemedelsrester som reningssystemet släpper ut. Testerna visade att Alnarp Cleanwaters system var bättre i jämförelse med kommunala reningsverk. Bland annat fanns det ingen upptäckbar substans kvar av tre syntetiska östrogenpreparat, som bland annat orsakar könsrubbningar hos fiskar.

UNDERLÄTTA SLAMHANTERINGEN

– Minireningsverk är en återvändsgränd, det tycker nog de flesta i branschen egentligen. Det finns ett 40-tal olika fabrikat och få låter sig testats av JTI. I och med att vi är med i EU, kan man komma med certifikat från ett land där temperaturförhållande påverkat testerna positivt och där sedan inte samma förhållanden råder i Sverige, säger Yngve Svensson, vd på Alnarp Clean­water och fortsätter:

– En av finesserna är dessutom att systemet inte behöver någon service.

Idag sprids ungefär en fjärdedel av allt slam på Sveriges åkrar. Det är dock inte utan debatt, slammet kan innehålla tungmetaller samt fosfor som är svårt för växterna att ta upp.

– Det slam som läggs på åkrarna idag kan vara otillgängligt för växter i och med att minireningsverk och kommunala reningsverk tillsatt så kallade fällningskemikalier. I vissa fall finns omättade kemikalier, när de sedan sprids på fältet kan de i sin tur binda tillgängligt fosfor som finns i marken. Detta kan ge en negativ gödslingseffekt menar han.

Att det finns en slamnedbrytande funktion i Alnarp Cleanwaters system ger också en positiv miljöeffekt - det blir färre tunga slamtömningsfordon på vägarna.

Biologiskt reningssystem ”en komprimerad och optimerad våtmark”

Ägare: 17 delägare, alla med ett stort miljötänk.

I bruk: ungefär 200 reningssystem söder om Dalälven.

Tillverkas: I Tygelsjö utanför Malmö.

Aktuellt: Den senaste investeraren är familjen Antonia Ax:son Johnsson som ska hjälpa företaget in i nästa expansionsfas.

Investering inklusive moms

Reningssystemet: 75 000 kronor kan även kopplas till befintlig trekammarbrunn.

Tillval:

Slamnedbrytare: 56 250 kronor gör att man slipper slamtömning.

Kalkbrunn: 14 875 kronor, innehållet måste bytas var tredje år vilket kostar cirka 7000 kronor. En kalkbrunn behövs bara om man har förhöjt skyddskrav på utsläpp.

Investeringskostnaden hamnar något högre än om man investerar i konventionella reningssystem. Men Alnarp Cleanwaters bioreningssystem kräver ingen service eller tillsats av kemikalier vilket leder till låga driftskostnader. Om man har en kalkbrunn måste man dock var tredje år spendera 7 000 kronor.

Systemet klarar kraven på kvävereduktion, dessutom hinner de farliga bakterierna dö innan vattnet släpps ut i  naturen.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 12 oktober 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera