Mycket läckage från blöta fållor

Att ofta ge djuren nya fållor att beta gav rena djur och god djuromsorg, visar ny forskning. Men samtidigt trampades grässvålen söder och både kväve och fosfor samlades och läckte från marken.

Djur som hålls ute under blöta förhållanden på hösten riskerar att trampar sönder grässvålen. Därmed ökar läckaget av näringsämnen. Foto: Carolina Wahlberg

Forskare på JTI och SLU studerade hur utedrift under hösten påverkade marken och näringsläckaget på en gård med ekologisk uppfödning av cirka 200 amkor.

Djuren delades in i grupper, en med 17 djur och en med 34 djur och båda hölls på en yta som motsvarade 72 djur per hektar. Djuren var cirka 20 månader och vägde runt 400 kilo.

En gång i veckan fick djuren tillträde till en ny fålla med nytt bete och ensilagebalar. Man flyttade dock inte vindskyddet eller vattnet, men marken där stärktes med en geomatta. Djuren vistades i fållan i 31 dagar, mestadels under november och sedan tog man jordprover i fållorna och vattenprover på ytavrinningen. Vallen som djuren gick på hade legat i åtta år och jorden var en mellanlera.

Under försöksperioden tillförde djuren knappt 500 kilo kväve och 50 kilo fosfor per hektar. När man analyserade jorden såg man att den innehöll mellan 29 till 81 kilo kväve per hektar vilket kan jämföras med 13 kilo i marken intill försöket.

Söndertrampad mark

Förutsättningarna för att förlusterna av kväve skulle bli måttliga var egentligen bra, skriver Greppa Näringen. Men vädret under perioden var blött, med nederbörd på 95 millimeter från november till december. Grässvålen trampades därmed sönder och koncentrationen av fosfor i vattnet som rann bort blev hög istället för att sjunka in i marken.

Läckaget av fosfor uppgick till 1,4 kilo per hektar, vilket är betydligt mer än för åkermark i medeltal. Den största förlusten av kväve och fosfor, 70 till 80 procent skedde under månader då djuren var i fållan jämfört med perioden efter då mätningar av ytavrinning fortsatte.

Flytta foder, vatten och skydd

Djuren fick nya fållor men gick samtidigt till samma ställe för att äta, dricka och få skydd. Trots att marken skyddades med geomatta blev påfrestningen hög.

Om systemet med flyttbara fållor ska fungera på ett miljömässigt acceptabelt sätt även under blöta förhållanden, kan det vara så att flyttning måste ske oftare. Kanske borde även vindskydd och vatten- och foderplats flyttas oftare och djuren få en större yta.

För att undvika läckage diskuterar forskarna även möjligheten att ha djuren inomhus eller på hårdgjorda ytor om det är blött och regnigt, alternativt samla upp och köra bort djurens gödsel från fållan. Ytavrinningen av näringsämnen började dock redan efter två veckor och därmed skulle det krävas frekvent bortförsel av gödsel, vilket i sin tur kan leda till att grässvålen körs sönder.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste