Kommunikation - viktigt för fungerande företag

Svenska lantbruk går kontinuerligt över till att bestå av färre, men större företag. I samma takt blir kommunikation och ledarskap allt viktigare aspekter för att lyckas. Åsa-Lina Olsson, som är företagsutvecklare på Växa Sverige, ger här sin bild av kommunikationens betydelse för företagets resultat, och vad man kan göra för att förbättra kommunikationen. För en sak är säker; alla kan bli bättre! 

Åsa-Lina Olsson är agronom och arbetar som företagsutvecklare på Växa Sverige. Hennes huvuduppgifter är att coacha inom Lean Lantbruk och Ledarpraktikan, som är nationellt framtagna koncept. 
Ledarpraktikan baserar sig på boken med samma namn. Boken ger förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera. Tillsammans med coachen lär sig företagsledare inom konceptet att leda sig själv, sina medarbetare och sin verksamhet. 
Läs mer på ledarpraktikan.se.
Lean Lantbruk är ett arbetssätt, inspirerat från bilindustrin, som gör företag mer konkurrenskraftiga och resurseffektiva. Läs mer på leanlantbruk.se.

Kommunikation är ett stort begrepp. Det handlar om det vi säger till varandra. Men det handlar även om människo­kännanade, hur vi upplever och tar emot budskap och hur vi tolkar varandra. 

– Kommunikationen är en avgörande del i hur ett företag mår. Har man en bra kommunikation i sitt företag så visar det sig ofta även i siffrorna. Man undviker många gånger missförstånd, man får mindre väntetider, man skapar en helhetssyn,  man får mer värdeskapande tid och blir tillsammans mer effektiva om kommunikationen fungerar bra, säger Åsa-Lina.  

Men vad kännetecknar då bra kommunikation på en gård?

– Det första jag lägger märke till är om det är tyst i fikarummet eller inte. På gårdar där man på ett naturligt sätt pratar med varandra går det ofta lättare att utveckla kommunikationen. Det handlar mycket om den som leder teamet, hur mycket man bjuder in till kommunikation och hur självklart det är att man pratar, även om saker som är svårare att prata om än väder och vind, berättar Åsa-Lina och fortsätter:

– Många gånger sitter kulturen i väggarna. Men kommunikationen är en stor del i hur man upplever arbetsklimatet, så för att få en så trivsam arbetsmiljö som möjligt, är det alltid värt att jobba för att utveckla kommunikationen.

Åsa-Lina menar att en tydlig värdegrund för företaget att vila på är en förutsättning för ett öppet kommunikationsklimat och en stor hjälp i det vardagliga arbetet.

– Värdegrunden beskriver hur vi ska bemöta varandra och den är företagets gemensamma förhållningssätt, företagets etiska plattform, förtydligar hon och fortsätter:

– Ledaren för företaget bör bjuda in medarbetarna att tycka till om värdegrunden, och med jämna mellanrum tillsammans följa upp i vilken grad värdegrunden följs. 

En annan förutsättning för ett öppet kommunikationsklimat är att aldrig fokusera på syndabockar. 

– Blir något fel så handlar det inte om att hitta syndabocken, utan att istället hitta vad det är i processen som gör att det blir fel. Är man tydlig med det så ska ingen behöva känna sig utpekad. Då behöver man aldrig vara rädd för att ta upp saker som inte fungerar. Då kan man tillsammans arbeta aktivt med att lösa problem, förklarar Åsa-Lina. 

Alla kan träna

Åsa-Lina vittnar om att det är fullt möjligt att träna upp sin kommunikationsförmåga, precis som man kan träna sig att bli bättre på exempelvis fotboll eller körsång. Ett sätt att träna är att anlita en coach och göra en så kallad kommunikationsworkshop, som är en av de saker som hon arbetar med.  

I en workshop görs ett test på var och en i arbetslaget, för att grovt kategorisera vilken kommunikationsprofil man tillhör. Olika personer har olika beteenden och drivkrafter och önskar bli bemötta på olika sätt och kommunicerar därmed olika.

– Det handlar inte om att sätta personer i fack. Det handlar om att få en förståelse för att vi alla är olika och kommunicerar på olika sätt. Med den kunskapen blir det lättare att respektera och förstå varandras olikheter bättre. Beroende på vilken kommunikationsprofil en person domineras av, kan man behöva tänka på olika saker för att nå fram på bästa möjliga sätt och få kommunikationen att flyta så bra som möjligt. Genom att var och en lär sig mer om sig själv är det lättare att få en förståelse över varandras olikheter och dra jämnt med alla i arbetslaget, säger Åsa-Lina.

En workshop syftar även till att skapa en medvetenhet kring att kommunikation är viktigt för trivseln på jobbet och företagets resultat. 

– Bara genom att prata om kommunikation kommer man en bra bit på väg.Jag har sett på de arbetslag som arbetat med sin kommunikation att det hjälper dem i så många avseenden, framförallt har de roligare ihop. De lär sig att förstå varandra och det blir lättare att leva upp till målen. 

Olikheter behövs

Att olika personer har olika kommunikationsprofiler innebär bland annat att alla tar till sig olika sorters kommunikation på olika sätt. Någon kanske gillar muntlig kommunikation. En annan vill kommunicera skriftligt och en tredje behöver en påminnelse i mobilen för att komma ihåg en viss uppgift som ska utföras. Någon kanske inte kan språket och då kan det vara aktuellt att ha rutiner uppskrivna på flera språk och förtydliga med bilder. Åsa-Lina tipsar även om möjligheten att använda sig av tolk ibland. 

– Det är värt jättemycket och kostar inte speciellt mycket. Det förmedlar känslan av att alla i arbetslaget är viktiga och det syns på resultatet vid årets slut, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver varandras olikheter på företagen. Att utveckla kommunikationen handlar om att lära känna sig själv bättre, inte att ändra på någon. Utifrån det kan man stärka det man är svag på, lyfta det man är duktig på och lära sig vara stolt över sig själv. Oftast är man hårdare mot sig själv än vad man behöver.

Företagspolicy

En tydlig policy visar vägen framåt och beskriver vad som identifierar företaget. Policyn kan berätta:

  • Vad har företaget för vision och mål?
  • På vilket sätt ska vi arbeta för att nå våra mål? 
  • Vad har företaget för värdegrund?
  • Hur ska man behandla varandra på det här företaget?

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 25 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste