Fortsatt arbete mot antibiotikaresistens

Arbetet med att motverka antibiotikaresistens fortsätter nationellt. Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket ska tillsammas med andra myndigheter och icke-statliga aktörer jobba fram en handlingsplan gällande just antibiotikaresistens.

Regeringen har gett bland annat Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket förnyat uppdrag att jobba vidare med antibiotikaresistensen. Bland annat ska de arbeta fram en handlingsplan. Foto: Thinkstock. 

– Antibiotikaresistens är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och globalt. Samhällskostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp. För att möta hotet från antibiotikaresistens krävs ett gemensamt angreppssätt där bland annat människors och djurs hälsa samt flera olika aktörer kommer samman så effektivt som möjligt. Handlingsplanen och samverkansfunktionen är en del i det arbetet, säger folkhälsominister Gabriel Wikström, i ett uttalande.

Handlingsplanen ska vara tvärsektoriell och gemensam och utgå från den svenska strategin för arbetet mot resistens från 2016. Arbetet med den nya handlingsplanen ska ske 2018 till 2020 och den 31 december varje år ska arbetet redovisas för regeringen.

Regeringen beskriver uppdraget enligt följande:

”Handlingsplanen ska ta hänsyn till relevanta verksamheter som bedrivs av enskilda myndigheter eller flera myndigheter i samverkan. Handlingsplanen ska när det är relevant beakta internationella åtaganden, utvecklingen internationellt och Sveriges bidrag i det avseendet.”

– I Sverige har vi sedan länge haft ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens, vilket gör Sverige till ett föregångsland, säger Sven-Erik Bucht. Foto: Carolina Wahlberg

– Det här förnyade uppdraget är en grundpelare för ett fortsatt välkoordinerat arbete där svensk kunskap och erfarenhet får största möjliga verkan. Sverige ligger i framkant vad det gäller låg antibiotikaanvändning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att driva de här frågorna inom EU och internationellt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Fakta: Myndigheter som ska bidra till samverkansfunktionen och handlingsplanen

Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 mars 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste